Wolkom by It Skriuwersboun

Wolkom by it Skriuwersboun!

It Skriuwersboun is in feriening fan skriuwers en dichters yn en út Fryslân wei. Wy sette ús yn foar it ferbetterjen fan de kondysjes fan de Fryske literatuer en organisearje ferskate aktiviteiten, serieus en ûntspannend.

Bliuw op de hichte

Der bart fan alles yn de Fryske literatuerwrâld. Sjoch wat der allegear organiseare wurdt op ús nijspagina. As lid krijst ek regelmjittich in nijsbrief mei alle hichtepunten tastjoerd.

As skriuwers en dichters jouwe ús leden fansels sa no en dan boeken en bondels út. Kom mear te witten oer alle boeken dy’t útkomme en de skriuwers en dichters efter de boeken.

Durk van der Ploeg – earelid fan it Skriuwersboun  

Aktiviteiten Skriuwersboun

It Skriuwersboun set him yn foar de Fryske literatuer yn al har fasetten. Neist twa kear yn it jier in ledegearkomste, organisearje wy ek temagearkomsten, lêzingen, tinktanks en oare aktiviteiten ta learing en ferdivedaasje fan ús leden en oaren. Binnen ús feriening ha wy ek ferskate wurkgroepen dy’t har ynsette foar toaniel, oersetters en oare saken.

Literêre kuier troch Feanwâlden


Facebooktwittermail