Jetske Bilker wint de Gysbert Japicxpriis

Tige grutsk binne wy as Skriuwersbûn dat ús lid Jetske Bilker dizze priis wûn hat foar har boek “Spegel en sonde”. It sjueryrapport wie frij dúdlik oer it wêrom: Yn it boek “ferbynt se op in yntrigearjende wize in suver klinyske analyze mei in flotte fertelstyl en in fine humor“.

De priis wurdt op 14 oktober útrikt yn Boalsert, en neist de eare en oarkonde krijt Jetske ek 10.000 euro as priis en 5.000 euro om it boek oersette te litten. Jetske is neist skriuwster ek in betûft oersetster, dus we binne benijd!

Facebooktwittermail

Winners Rely Jorritsmapriis 2023 bekind

Twa ferhalen en fiif gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘Nachtskaad’ fan Koos Tiemersma (Drachten) en ‘It lûd’ fan Tryntsje van der Steege (Nyegea).

De winnende gedichten binne ‘Hapke fan neat’ fan Benny Holtrop (De Knipe), ‘Fers om te ferjitten’ fan Fedde Dijkstra (Ljouwert), ‘Hoe’t it liket’ fan Ypie Bakker (Achlum), ‘De winter sil yn jute sliepe’ fan Remco Kuiper (Goutum) en ‘In symfoanysk akwarel fan dyn toarst’ fan Sytse Jansma (Harns).

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dy’t dit jier foar de 69ste kear útskreaun waard, wiene 89 ynstjoeringen ynkommen, te witten 56 gedichten en 33 ferhalen. De sjuery bestie diskear út Beart Oosterhaven, Oene Spoelstra en Marrit de Schiffart.

De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 7 oktober útrikt yn it Mammemahûs te Jellum.

Facebooktwittermail

Presintaasje “Naar gelang het Noorden”

Takom moandei, 3 july 2023, om 16.30 oere, sil yn it Provinsjehûs oan de Twibaksmerk yn Ljouwert, deputearre Sietske Poepjes it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme fan de brosjuere “Naar gelang het Noorden”. Der sille ek in tal gedichten út de bondel foardrûgen wurde.

Yn dit lytse boek wurdt in skets jûn fan it wurk fan tsien renommearre Fryske dichters.
It boek is gearstald troch in wurkgroep fan fiif leden fan it Skriuwersbûn en troch dizze wurkgroep ûndertusken oanbean oan bestjoer en sjuery fan de stichting P.C. Hooft-prijs.
Dy sjuery is krekt begoan mei har wurksumheden, dy’t liede sille ta de foardracht fan in winner fan dizze Nederlânske oeuvrepriis. Yn maaie 2024 wurdt de priis takend oan in (Nederlânsktalige of Frysktalige) dichteres of dichter. “Naar gelang het Noorden” wurdt útjûn troch útjouwerij De Ryp en is fan nije wike ôf te keap.

It programma foar moandei sjocht der sa út:

  • Fan 16.30 ynrin, kofje en oranjekoeke yn de besikersromte fan it provinsjehûs
  • 16.45 wy ferhúzje meimekoar nei de histoaryske Steateseal
  • Wolkomstwurd troch foarsitter Willem Verf fan it Skriuwersbûn
  • Foardracht fan twa gedichten út “Naar gelang het Noorden”
  • Martsje de Jong jout út namme fan de wurkgroep in koarte presintaasje fan de ynhâld fan de brosjuere en oerlanget oanslutend it earste eksimplaar oan de Deputearre
  • Reaksje fan Sietske Poepjes
  • Foardracht fan twa gedichten út “Naar gelang het Noorden”
  • Ôfsluting troch útjouwer Hille Faber

Wy hoopje dat in protte leden fan it Skriuwersbûn en oaren dy’t de Fryske skriuwerij in waarm hert ta drage dizze middei meibelibje wolle!

Facebooktwittermail

Myn alderleafste berneboek

Sa’t jim witte, is Reina-Greet de ôfrûne tiid drok dwaande west mei it ferwurkjen fan de reaksjes op har oprop om jim alderleafste berneboek yn te stjoeren. It hat in soad herinneringen boppe brocht by minsken, en dat wie moai om te sjen. It resultaat mei der wêze en mei grutskens dielt Reina-Greet dêrom hjir it pdf! En wa wit, komme der no noch mear dingen by jim boppe. Wy winskje jim in soad lêswille ta!

Lêze mar!

Facebooktwittermail

Nije datum ledegearkomste: 7 juny 2023

Op woansdei 7 juny is prof. dr. Arjen Versloot te gast op de ledegearkomste fan it Skriuwersbûn. Yn de oanrin nei syn beneaming by de RUG wie der in protte publisiteit oer de ferfolling fan de fakatuere. Der drige in perioade sûnder heechlearaar te ûntstean. Ek it Skriuwersbûn hat ivere foar de oanstelling fan in belutsen en saakkundich nij boechbyld foar de Frisistyk. De aksjes hienen súkses. Der is wer in heechlearaar yn Grins. Wat is dat foar man, dy nij-beneamde Versloot?

Prof. Arjen Versloot

In pear sitaten út de LC fan 9 febrewaris:
“…Ik hâld fan myn fak en ik hâld fan de Fryske taal Ik fiel my beropsmjittich ferantwurdlik om dit gat (-by de RUG-) op te foljen”
“Wat ik sjoch is wûnderbaarlike libbenskrêft fan it Frysk”
“It bestean fan it Frysk draacht by oan it mienskipsgefoel en it wolwêzen fan de ynwenners fan de provinsje. Lit ús dat fêsthâlde en koesterje”…

Tusken 19.00 en 19.30 oere starte wy mei in fraachpetear dat yngiet op boppesteande
statements. En fansels sille wy it hawwe oer de kânsen fan it Frysk as kultuertaal en de rol fan skriuw(st)ers, dichteressen, dichters, oersetters en Frysk skriuwende publisisten hjirby.
Ús stelling is ommers dat wy by útstek de minsken binne dy’t dy kultuertaal oerein hâlde.
Wat is de betsjutting fan de Frisistyk foar de bodders dy’t har, gruttendiels as leafdewurk,
ynsette foar it skreaune Frysk? Neigeraden it fraachpetear foarderet komt der alle romte
foar de oanwêzigen om mei Versloot fan gedachten te wikseljen.

De ynrin is om 18 oere, mei broadsjes, kofje, tee en oar drinken; dan begjinne we dernei mei it húshâldlik part. De gearkomste fynt plak yn Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert, yn de Gysbert Japixc-seal.

De stikken foar de gearkomste binne al rûnstjoerd nei de leden en binne ek hjir te finen op de reachside.

Facebooktwittermail

Ledegearkomste 19 april GIET NET TROCH

Spitigernôch ha wy fan te folle leden trochkrigen dat se moarn 19/4 net komme kinne op de ALG. Om’t wy fansels sa folle mooglik minsken de gelegenheid jaan wolle om yn ‘e kunde te kommen mei Prof. Versloot, wurdt de ALG ferset. In nije datum sil sa gau mooglik kommunisearre wurde!

Facebooktwittermail

Algemiene Ledegearkomste op 19 april 2023

Op woansdei 19 april is prof. dr. Arjen Versloot te gast op de ledegearkomste fan it Skriuwersbûn. Yn de oanrin nei syn beneaming by de RUG wie der in protte publisiteit oer de ferfolling fan de fakatuere. Der drige in perioade sûnder heechlearaar te ûntstean. Ek it Skriuwersbûn hat ivere foar de oanstelling fan in belutsen en saakkundich nij boechbyld foar de Frisistyk. De aksjes hienen súkses. Der is wer in heechlearaar yn Grins. Wat is dat foar man, dy nij-beneamde Versloot?
In pear sitaten út de LC fan 9 febrewaris:
“…Ik hâld fan myn fak en ik hâld fan de Fryske taal Ik fiel my beropsmjittich ferantwurdlik om dit gat (-by de RUG-) op te foljen”
“Wat ik sjoch is wûnderbaarlike libbenskrêft fan it Frysk”
“It bestean fan it Frysk draacht by oan it mienskipsgefoel en it wolwêzen fan de ynwenners
fan de provinsje. Lit ús dat fêsthâlde en koesterje”…

Tusken 19.00 en 19.30 oere starte wy mei in fraachpetear dat yngiet op boppesteande
statements. En fansels sille wy it hawwe oer de kânsen fan it Frysk as kultuertaal en de rol
fan skriuw(st)ers, dichteressen, dichters, oersetters en Frysk skriuwende publisisten hjirby.
Ús stelling is ommers dat wy by útstek de minsken binne dy’t dy kultuertaal oerein hâlde.
Wat is de betsjutting fan de Frisistyk foar de bodders dy’t har, gruttendiels as leafdewurk,
ynsette foar it skreaune Frysk? Neigeraden it fraachpetear foarderet komt der alle romte
foar de oanwêzigen om mei Versloot fan gedachten te wikseljen.

De ynrin is om 18 oere, mei broadsjes, kofje, tee en oar drinken; dan begjinne we dernei mei it húshâldlik part. De gearkomste fynt plak yn Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert, yn de Gysbert Japixc-seal.

De stikken foar de gearkomste wurde dizze wike rûnstjoerd nei de leden en binne dernei ek hjir te finen op de reachside.

Facebooktwittermail

Poëzijtegel foar Auke Rauwerda

Foarige wike waard foar de âlde winkel fan Auke Rauwerda in nije poëzijtegel ûntbleate. It gedicht is skreaun troch Cornelis van der Wal. De winkel is in begryp yn ‘e stêd en fier dêrbûten: de winkel dêr’t gjin nee te keap wie.

It gedicht is part fan de gruttere poëzijrûte mei mear as 60 tegels troch de hiele stêd, dy’t seker de muoite wurch is. Letter dit jier komme der noch wat tegels bij, is de bedoeling.

Mear oer de ûntbleating is hjir (LC) en hjir (FD) te lêzen.

It gedicht fan Cornelis van der Wal

Facebooktwittermail

Rely-priisfraach 2023 iepensteld

De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. It is de 69ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin maksimaal  fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei €1000.
De ynstjoertermyn slút 15 maaie o.s. De sjuery  bestiet út Beart Oosterhaven, Oene Spoelstra en Marrit de Schiffart.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) hie yn syn testamint bepaald dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif gedichten en fiif ferhalen yn de Fryske taal. Al sûnt 1954 wurdt syn winsk útfierd. De stifting Rely Jorritsmafûns hat de organisaasje opdroegen oan de stifting  Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD).
De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan rely@stiftingflmd.frl  Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte apart yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery. Foar mear ynformaasje sjoch de webside  www.stiftingflmd.frl

Facebooktwittermail

Logomakker socht!

IEPEN OPROP: IN NIJ JIER, IN NIJE NAMME, IN NIJ LOGO!

Om’t wy no fan Skriuwersboun feroare binne yn Skriuwersbûn, liket it ús in gaadlik momint om ek ús logo nij foarm te jaan. Wa fan jim hat it bêste en moaiste idee foar ús? Qua styl litte wy it oan jim oer – mar it moat wol ynpasber wêze op de reachside, fansels!

It logo brûke wy net allinnich op ús briefpapier, mar ek op ús reachside, de sosjale media en in folder/kaartsjes (de teksten dêrfoar, dêr wurkje wy ek hurd oan). It logo moat it doel fan ús feriening útdrukke: wy hawwe hert foar de Fryske skriuwerij, de taal, de literatuer en wolle ús ynsette foar it behâld en de fersprieding dêrfan.

It logo moat brûkber wêze foar ferskate doelen en media; dêrom hawwe wy it logo net allinnich nedich as ‘plat’ plaatsje, mar ek as bewurkbere ôfbylding nedich, sadat it sûnder kwaliteitsferlies grutter en lytser wurde makke kin – de ûntwerpers ûnder jimme seit dat genôch, tink ik. Us budget is 400 euro foar it úteinlik keazen logo en de útwurking. It logo wurdt eigendom fan it Bûn.

Hasto in moai idee? Stjoer dan foar 1 april dyn logo (gewoan as pdf) nei: bestjoer@skriuwersboun.nl. Wy sille dan (nei it anonym meitsjen fan de ynstjoeringen) in kar meitsje en dan kin it fierder útwurke wurde.

Wy hoopje it nije logo presintearje te kinnen op ús ledegearkomste op 20 april!

Facebooktwittermail