Dokuminten


Lêste dokuminten:

 

Downoad pdf-file Ferklearring: Ynfesterrings yn de takomst fan it Frysk kinne net wachtsje (28-6-2024)
Downoad pdf-file Plan “Mear lêze en dus mear skriuwe” (maitiid 2024)
Downoad pdf-file P.C. Hooft-priis Proaza 2025 – Oanrekommandaasjes (23-5-2024) 
Downoad pdf-file Ferslach petear Boeken fan Fryslân (27-11-2023)
Downoad pdf-file Ferslach petear Tresoar (23-10-2023)
Downoad pdf-file Brief oan de Deputearren oer de Fryske literatuer (25-9-2023), korrizjearre (“Needgjalp”)
Downoad pdf-file Brief Literêr Festival Dokkum (2-8-2023)
Downoad pdf-file Antwurd Bibliotheek Noord-Friesland Literêr Festival (3-8-2023)

Stikken ALG 18-04-2024


Downoad pdf-file Hifkingsramt (11-4-2024)
Downoad pdf-file Needgjalp oer de Fryske literatuer (25-9-2023), korrizjearre
Downoad pdf-file Brief oan dep. Folkerts (20-11-2023)
Downoad pdf-file Ynformaasje foar petear mei dep. Folkerts op 25-01-2024
Downoad pdf-file In konkreet plan: MEAR LÊZE EN DUS MEAR SKRIUWE (desimber 2023)
Downoad pdf-file Brief oan dep. Folkerts (31-01-2024)

Skriuwerswykein 2023:


Downoad pdf-file Ferslach skriuwerswykein 2023
Downoad pdf-file PowerPoint presintaasje Erik Betten
Downoad pdf-file Oprop: foarkar Skriuwerswykein 2024/2025

Skriuwerswykein 2022:


Downoad pdf-file Ferslach Skriuwerswykein 2022
Downoad pdf-file Ferslach fan de sneontemoarn oer provinsjale subsydzjes foar de skriuwerij (troch Jan Ybema)
Downoad pdf-file Ferslach fan de sneontemiddei oer berneboeken (Hedwig Terpstra)
Downoad pdf-file Presintaasje Margriet Groustra (dbieb)
Downoad pdf-file Presintaasje Tjitske van Dijk (Afûk)
Downoad pdf-file Presintaasje Lida Dykstra (BBA)
Downoad pdf-file Presintaasje Doeke Sijens oer Trinus Riemersma

Basisdokuminten:

Downoad pdf-file Karbrief (2023)

Jierferslaggen:


Downoad pdf-file Jieroersjoch fan it bestjoersjier 2020-2021
Downoad pdf-file Jieroersjoch fan it bestjoersjier 2019-2020
Downoad pdf-file Jieroersjoch fan it bestjoersjier 2018-2019
Downoad pdf-file Jieroersjoch fan it jier 2017


Facebooktwittermail