Dokuminten

Stikken ALG 18-04-2024

Downoad pdf-file Hifkingsramt (11-4-2024)

Downoad pdf-file Needgjalp oer de Fryske literatuer (25-9-2023), korrizjearre

Downoad pdf-file Brief oan dep. Folkerts (20-11-2023)

Downoad pdf-file Ynformaasje foar petear mei dep. Folkerts op 25-01-2024

Downoad pdf-file In konkreet plan: MEAR LÊZE EN DUS MEAR SKRIUWE (desimber 2023)

Downoad pdf-file Brief oan dep. Folkerts (31-01-2024)

ALG-ferslaggen:

Downoad pdf-file  ALG 7 juny 2023

Downoad pdf-file  ALG 24 novimber 2022

Downoad pdf-file  ALG 21 april 2022 (noch sûnder korreksjes)

Downoad pdf-file  Ekstra ledegearkomste 3 maaie 2022

Downoad pdf-file  ALG 25 Novimber 2021

Downoad pdf-file  ALG 17 April 2021

Downoad pdf-file  ALG 12 Novimber 2020

Downoad pdf-file  ALG 20 Desimber 2019

Downoad pdf-file  ALG 28 Febrewaris 2019

Downoad pdf-file  ALG 11 Jannewaris 2018

Oare dokuminten:

Downoad pdf-file Myn Alderleafste Berneboek (2023)

Downoad pdf-file Professoraat Frysk oktober 2022 (ús brief nei de Provinsje oer de learstoel Frysk oan de RUG)

Downoad pdf-file Brief oan de politike partijen september 2022 oer de Fryske literatuer

Downoad pdf-file Plan honorearring en promoasje 2022

Downoad pdf-file Ferslach presintaasje fan it plan – 7 april 2022

 
Facebooktwittermail