Rispinge

Rispinge – in listje foar Sinteklaas!!!

Wa’t noch net al boeken kocht hat yn ‘e Boekewike, hat wat mist… 馃檪 Mar, fansels is Sinteklaas – en wa d锚r net oan docht, Kryst – altyd in goed momint om wat moaie boeken te keapjen en kado te dwaan! Us leden hawwe de 么fr没ne moannen wer bot har b锚st dien op moaie 煤tjeften, dus hjir even in listje foar yn ‘e skoech!

Pier Boorsma – De manigeyske twaspjalt (gedichten) (Hispel)

Paul van Dijk – Omke 脹le sjocht stjerren (Af没k)

Elske Kampen – Net fiksearre h没s (gedichten) (Af没k)

Jochem Myjer – De Goargels en it geheim fan ‘e gletsjer (oerset troch Martsje de Jong, Bornmeer)

Carsten Ren茅 Nielsen – Ienenfjirtich dingen (oerset troch Geart Tigchelaar, Hispel)

George Orwell 鈥 Bistespul (oerset troch Ammerins Moss-de Boer, Regaad)

George Orwell 鈥 1984 (oerset troch Ammerins Moss-de Boer, Regaad)

Sipke de Schiffart – Salang as it libben duorret (ferhalen) (Hispel)

Hilda Talsma – De Onniefariant (Elikser)

It Ritme fan RIXT (gedichten) (Louise)

Fierder l锚ze

Simmer-rispinge!

It is alwer t茅 lang lyn dat wy in oersjoch j没n hawwe fan it wurk dat 煤s leden de 么fr没ne tiid 煤tbrocht hawwe… En no it simmerse waar de kommende wiken benammen geskikt is om mei in moai boek of in dichtbondel 没nder in tekkentsje op ‘e bank, is it tiid om 煤s skriuwers wer even yn it sin te bringen!

W锚s wiis mei nuvere houtsjes – Meindert Bylsma

Yn dit boek bondelt Meindert Bylsma aparte ferhalen mei nuveraardige 煤tkomsten. Hy neamt se kremearkes, kre(kt)mearkes. D锚rmei eigenet er him ta wat mearkes eigen is: frijheid. Gjin gemier mei wat wier is en net wier, gjin gemiter mei wat kin en wat net kin. Alles kin en alles is wier, oeral en altyd. In koartswilige bondel mei orizjinele fynsten en ynfalshoeken! Utj没n troch Elikser, en ek te krijen fia de websjop fan de Af没k.

te pearde – te peerdeEeltsje聽Hettinga

Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurk as Dichter fan Frysl芒n (2017-2019). De provinsje Frysl芒n stelde de laureaat yn de gelegenheid om in seleksje 煤t eigen wurk meitsje te litten. Skriuwster Elske Schotanus stalde de twatalige bloml锚zing Te pearde鈥揟e peerde聽gear, soarge foar de oersettingen en skreau der in ynliedend essay by. Utj没n troch De Ryp/De Moanne en ek te krijen by de Af没k.

Grien Ljocht – Bennie Huisman

Nije novelle, dy’t in ferfolch is op Sanfirdo 煤t 2019. De haadpersoan, Liuwe, krijt in nije k芒ns. Grypt er dy k芒ns? En hoe giet it mei de oare personaazjes 煤t it boek? Yn ‘e winkel is it boek (noch) net te krijen, mar wa’t nijsgjirrich is, kin seker kontakt opnimme fia syn reachside: https://www.benniehuisman.nl/

Ien tel de ierde stil – Arjan Hut

As in knipperjende tried rint de tiid troch聽Ien tel de ierde stil. Der is in winsk om de tiid te manipulearjen. 鈥淲ie it mar wer as froeger,鈥 bromt in man op it terras. Op de Feanhoop rint in klok fiif minuten foar, krekt gen么ch foar in suver einleaze kuiertocht nei de dunen. In hovenier rint troch de dreamen fan in doarp. Yn ferkiezingstiid litte we de ierde los. Noch in heale min煤t om wat te sizzen oer in nije oarloch. Mar stoppet de tiid dan echt? Ek de tiid sels docht raar. Alde simmers wurde yn m芒nske skuorren bewarre. Nachts skynt de sinne en liket op in bijekoer. Yn it poldertsjuster lekt de Molkwei oer de terpen. Utj没n troch de Af没k.

Wurd f枚r wurd f枚r wurd – Jo毛l Hut

Form en taal spylje yn dizze bundel in grutte rol. Se binne stjoerend f枚r de po毛zy fan Jo毛l Hut. Wy de bundel iepenslacht, sal miskien even mei de egen knipperje, want wat deryn te l锚zen falt is steld yn S煤dwesthoeks Frys yn ‘e eigen spelling fan ‘e auteur. Wat d锚rnei opfalt binne de minimalistise form, de bondige ferwurding en de autobiografise ynh芒ld fan ‘e gedichten. Hut syn po毛zy is intym en brekbar, mar troch syn oanpak wurde d锚rbij swirte en sentimentaliteit op oust芒n holden.

Utj没n troch Hispel en te krijen by de Af没k.

Hege loften – Catharina Lautenbach

It is noch even wachtsjen op dizze ferhalebondel, mar set it yn it b没sboekje! Op 18 augustus komt Hege Loften 煤t, in bondel mei 么fwikseljend tragikomyske, realistyske of surrealistyske ferhalen. De beskreaune wr芒ld is betroud en eigen, mar de haadpersoanen bedarje yn 没nbekend gebiet. Oertsj没gingen ferlieze har macht, h芒ldf锚st falt fuort en in nije werklikheid wurdt 没ntdutsen. Lykas yn har deb煤t F没gels yn 煤s skriuwt Catharina Lautenbach ferhalen mei faasje, gefoel en 没nderkuolle humor. Utj没n by Bornmeer.

Fuortsjefinne – Andr茅 Looijenga

Fuortsjefinne: fragminten聽is in samling fan 44 煤t de gedichten skreaun yn de jierren 2013 oant en mei 2020. In part hjirfan hat earder publisearre west yn it Frysk liter锚r tydskrift聽Ensafh聽of op de webside fan it Frysk Dichterskollektyf Rixt.

Utj没n troch Hispel en te krijen by de Af没k.


Kwek kwek minemyn. BisteferskesHindrik van der聽Meer

Wa ken se net:聽Bijke, Kees Kikkert, Flip flap flinterke鈥βen al dy oare 没nferjitlike berneferskes dy鈥檛 Hindrik van der Meer yn 鈥榚 rin fan de jierren makke foar de Fryske skoalradio. Yn dit boek is in samling fan de bekendste bisteferskes byelkoar brocht mei de noaten en akkoarden derby. Sjonge en spylje mar! Utj没n en te krijen by de Af没k.

Salang as it libben duorret聽– Sipke de Schiffart

Sipke de Schiffart sjokkearret en beskriuwt mei humor it minskelibben mei al syn brike en m芒le kanten. De Schiffart is in skriuwer dy鈥檛 wat oandoart en is in ferteller pur sang mei in soepele styl.

Utj没n troch Hispel en te keap by de Af没k.

Covidwiksel – Sietse de Vries

In al wat 芒ldere 煤tjefte dy’t by de Rispinge trochsketten wie, mar seker de muoite wurdich!

Covid kin in oar minske fan ien meitsje. It oerkomt Jan de Vries (06-06-1952, Dinnestrjitte 53b, Ljouwert) as er op deselde dei yn Medysk Sintrum Ljouwert opnommen wurdt as Jan de Vries (06-06-1952, Ingelskestrjitte 28, Ljouwert). Fiif wike letter, as de dokters him better ferklearje en mei in taksy nei h没s stjoere, stapt er in oar libben yn. Men hearde wolris oer lytse poppen dy鈥檛 op de kream么fdieling fan in sikeh没s ferwiksele waarden en mei de ferkearde heit en mem nei h没s stjoerd waarden. Dat der soms ek 芒lde mantsjes 鈥 没nder dy kategory foel er sa njonkelytsen 鈥 ferwiksele en nei in ferkeard h没s stjoerd waarden, wie nij foar him. Utj没n troch Bornmeer.

Verwoord in gedichten – Jan H. Woudstra

Jan Hendrik stiet mei ien skonk yn ‘e Biltske klaai en mei de oare yn ‘e Fryske W芒lden. Yn syn gedichten giet er op siik nei syn roots en syket er nei bal芒ns. Syn gedichten 没ntsteane 煤t syn skerpsinnige opmerksumens fan deistige saken, mei 没nderwerpen as hope, 没nwennigens en ferwachting, en ek mimeringen oer it leauwe en de natuer. De Fryske gedichten jouwe it totale palet in ekstra diminsje. De bondels binne te krijen yn de bettere boekwinkel mar ek by Jan Hendrik sels te bestellen fia:聽inGedichten7@gmail.com

Naargelang het Noorden

Dizze brosjuere is makke op fersyk fan It Skriuwerb没n. In kommisje fan leden socht tsien Fryske dichters 煤t dy ’t tastimming joegen foar de publikaasje fan twa fan harren gedichten yn it Frysk en yn it Nederl芒nsk. De titel is in Nederl芒nske oersetting fan de titel fan it gedicht Neiret it noarden fan Eppie Dam 煤t 2004. Njonken Dam steane de folgjende dichters yn dizze bloml锚zing: Tsead Bruinja, Nyk de Vries, Elmar Kuiper, Abe de Vries, Elske Kampen, Cornelis van der Wal, Jacobus Q. Smink, Piter Boersma, Aggie van der Meer. Fan elke dichter is ynformaasje opnommen oer libben en wurk.

Utj没n troch de Ryp en te krijen fia de Af没k.

Fierder l锚ze

Nije rispinge fan 2023

It is al hast wer april, en yn de earste pear moannen fan dit jier binne wer in pear moaie boeken fan leden 煤tkaam. Wa’t yn ‘e boekewike net nei de winkel west hat om in boek en it gratis (Frysktalige) boekewikegeskink hat fansels at mist, mar boeken rinne net fuort, dus net stinne, mar hinne!

De w没ndere leafde fan Emine en Einte – Willem Verf

Wa’t witte wol hoe it 么frint mei de haadrolspilers fan B没tenman & B没tenfrou kin no fierder l锚ze yn it ferfolch: De w没ndere leafde fan Emine en Einte.

Emine wit dat hy like fereale is op har as sy op him. W锚rom besiket er har dochs te 没ntrinnen? Einte wrakselt mei de fraach: kin dat, mei dat,  hat ien dy鈥檛 in moard ferswijt it rjocht om echt fan in oar minske te h芒lden? Undertusken bringe hja bern grut, meitsje se suksesfol muzyk en wurde se meinommen troch de aktualiteit en de famyljeskiednis.

Te bestellen by de Af没k.

List, lust, leafde – Sjieuwe Borger

Reinou en Douwe ferh煤zje nei it doarp. Reinou moat slim wenne. Sy fynt harsels werom yn lange kuiers mei har h没ntsje, yn in leech l芒nskip en beseft dat sy persoanlik tekoart komt. Douwe giet op yn de doarpsmienskip en komt by syn 芒lde leafde, de muzyk, syn nije leafde tsjin. As Reinou de man fan har dreamen treft, winsk en fertriet fan Douwe w没nderlik gearfalle, is der gjin wei mear werom. Of dochs wol?

De titel fan de nijste roman fan Sjieuwe Borger seit himsels. Yn it libben giet it om langst en ferfolling fan langst, op hokker wize dan ek. Mar bliken docht dat tafal him net stjoere lit en de leafde by einsluten wint.

Te bestellen by Utjouwer Elikser.

Oerset – Hans van der Heijde en Fedde Douwes Dijkstra

44 gedichten fan 34 dichters, 煤t it Fr芒nsk, D煤tsk of Ingelsk nei it Nederl芒nsk en it Frysk oerset: in m芒nske bondel fan min ofte mear eksperimintele po毛zy. Po毛zy en po毛zyoersettings dy鈥檛 de l锚zer ek 煤tn没gje om har sels ris oan sokke oersetterij te weagjen. Mei鈥檛 alle gedichten likegoed yn har oarspronklike foarm as yn Holl芒nske en Fryske oersetting opnommen binne, is OERSET in fiiftalige bondel. Kom d锚r mar ris om!

Utj没n troch Utjouwerij Perio, en te bestellen by Af没k.

Sipke komt op stoom (twatalich) – Lida Dijkstra

Der is wurk oan de winkel foar it m没ske Sipke en syn pake: it is heechwetter yn Frysl芒n, dus it Woudagemaal moat oanset wurde om it wetter fuort te pompen. Pake wit gelokkich presys hoe ’t it stoomgemaal wurket. Mar… it pompen komt mar net op gong! W锚r kin dat no oan lizze? Sipke giet op 没ndersyk 煤t. Dit is alwer it sechsde Gouden Boekje oer m没ske Sipke, skreaun yn it Frysk en Nederl芒nsk.

Te keap by Af没k.

Fierder l锚ze

Rispinge!

De Letterfretter

De Letterfretter – Lida Dykstra

Lida Dykstra kaam yn jannewaris mei in prachtich skreaun en troch Berber van den Brink moai foarmj没n berneboek, De Letterfretter. Yn聽it boek wurde alle l没den dy鈥檛 yn it Frysk foarkomme systematysk behannele yn 47 gedichten fol taalrykdom, mar ek mei humor, dat is Lida Dykstra wol tabetroud. Folgje de letterfretter op syn reis en lear boartsjendewei alle Fryske l没den en de aldermoaiste Fryske wurden. Dit boek mei yn gjin inkelde boekekast 没ntbrekke!

It boek is te krijen fia de webshop fan de Af没k.

***

Oer de streek

Oer de streek – Geart Tigchelaar

De 么fr没ne twa jier wie Geart Tigchelaar Streekdichter fan Noard-East Frysl芒n. Wa hat him net sjoen op de merk mei syn gedichteboerd, op de fyts by de doarpen del en mei de tegelpo毛zij? Alles wat er as Streekdichter dien at, is sammele yn in de bondel Oer de streek.

De bondel is 煤tj没n by Hispel en ek hjir te finen.

***

De eerste bloemlezing van de Nederlandse po毛zie

De eerste bloemlezen van de Nederlandse po毛zie – Tsead Bruinja

As 么fsluting fan de Po毛zijwike presintearre Tsead Bruinja snein 29 jannewaris syn bloml锚zing De eerste bloemlezing van de Nederlandse po毛zie. Tsead fertelde d锚rby oer de kar fan syn gedichten, mei ek Fryske ynbring. As “Dichter des Vaderlands” (2019-2020) besleat Tsead Bruinja in ynklusive bloml锚zing gear te stallen, mei romte foar sa folle mooglik talen, streektalen en dialekten. Yn de bondel steane gedichten fan 1945 oant no, 煤t it hiele Keninkryk, fan Frysl芒n oant Yndonesi毛, Suriname en de Antillen, mar ek fan nije Nederlanners, 煤t bygelyks it Midden-Easten en S没d-Amearika.

De bondel is 煤tj没n troch Querido en ek hjir te finen.

***

Zonder geheugen is het niets gedaan

Zonder geheugen is het niets gedaan (S没nder 没nth芒ld wurdt it neat) – Albert Schaafsma

Albert Schaafsma wurket as copywriter, en wie al in skoftsje foar de aardichheid dwaande mei it skriuwen fan gedichten. Lyk as by copywriting jilde by it dichtsjen eigen regels en wetten. Gen么ch om yvich en altyd te twiveljen oan wat der op papier stiet. Hy skreaun de gedichten earst hielendal fan himsels en foar myn bern en neiste famylje. Mar in stikmannich minsken joech oan dat hy syn wurk ek diele moast mei de wr芒ld. De measte gedichten binne Nederl芒nsk, mei in soarte fan oergongsgedicht, nei trije folslein Fryske gedichten. In folgjende bundel moat al hielendal yn it Frysk ferskine.

Yn eigen behear 煤tj没n (De Doolende Dirigent), te krijgen by Albert sels.

Fierder l锚ze

Boekewikeboeken!

Utsicht

De Fryske Boekewike is fansels in prachtich momint om ris om te strunen yn ‘e boekhannel, want je krije der gewoan gratis en foar neat noch in prachtich boek by dizze wike: De oarloch fan Jan Snip troch Ferdinand de Jong!

Oktober wie in drokke moanne, mei prachtich nei, bewurke en oerset wurk fan leden. Te begjinnen mei Utsicht, in gedichte- en ferhalebondel fan Aggie van der Meer, ynklusyf CD en foto鈥檚. In bondel yn wurd, muzyk en byld, oer it Fryske l芒n, de minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske saken. In soad fan dizze teksten, lykas 鈥榃achtsje鈥, 鈥業t l芒n fan no鈥 en 鈥樏攆skie鈥 binne troch Hoite Pruiksma ta komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en
op CD set. Taheakke binne foto鈥檚 fan Foppe Schut; bylden fan wiidsheid en romte fan it Fryske l芒n. Utj没n troch Noordboek.  

In fauna fan ingels

It 25e boek fan Durk van der Ploeg is In fauna fan ingels. De haadpersoan yn dizze jubileum-roman fan Durk van der Ploeg, syn fiifentweintichste, is in kroanysk psychiatrysk pasjint dy鈥檛 yn 鈥檈 rin fan syn libben ferskillende kearen yn kliniken en ggz-ynstellings opnommen wurde moast.
S芒nenfjirtich jier nei de earste opname wennet er allinne yn it h没s fan syn 芒ldelju. Omdat er oars net ien hat om mei te praten en om te witten wa鈥檛 er is fertelt er himsels syn libbensferhaal dat giet oer syn ferbliuw yn ferskillende ynrjochtings, oer syn psychoazen, eangsten, efterfolgingswaan en de labels dy鈥檛 him yn 鈥檈 rin fan 鈥檈 jierren opplakt binne. Utj没n troch Het Nieuwe Kanaal.

Pionier foar it Frysk

Yn Pionier foar it Frysk beskriuwt Liuwe H. Westra har libben yn de mienskip fan famylje, skoalle en universiteit, fan frisistyk en Fryske beweging. Hy besiket in antwurd te jaan op de fraach hoe鈥檛 Tony Feitsma sa鈥檔 f没leindich strider foar it Frysk wurde koe. Mar ek: w锚rom wie se altiten sa ferskriklike kritysk? W锚rom koene jo it fuort net goed gen么ch dwaan yn har eagen? Liuwe Westra hat hast t没zen doazen persoanlik argyf trochsneupt en hy hat praten mei in mannichte minsken dy鈥檛 Tony Feitsma goed kend hawwe. It risseltaat is in yngeand byld fan in markante en striidbere frou. Utj没n troch en te keap by de Af没k.

De reade boarre

Yn oktober kaam ek de langferwachte omstavering 煤t fan De reade bwarre, fan Trinus Riemersma. De Reade Bwarre is in ferhaal mei mear lagen: in meinimmende roman oer de 鈥楳odderklauwers鈥; in histoarysk relaas oer Ferwert yn de tritiger jierren; in egodokumint 茅n in essaybundel mei de skriuwer syn fyzje op godstsjinst, literatuer, it Fryske plattel芒n yn de krisis- en oarlochsjierren en it Frysk nasjonalisme. En boppe-al is it in st芒nbyld foar syn heit, in monumint foar in man dy鈥檛 foaral in goede heit w锚ze woe. De Reade Bwarre wurdt sa stadichoan algemien sjoen as d茅 moderne klassiker fan de Fryske literatuer. Om it boek beskikber te meitsjen foar in breder publyk is it no troch skriuwster Jetske Bilker omstavere yn Standertfrysk en 煤tj没n as De reade boarre. Mei syn romte foar farianten jout dat noch gen么ch mooglikheden om rjocht te dwaan oan de rykdom fan Riemersma syn taaleigen. Utj没n troch Wijdemeer.

De l锚ste oerstek

Twa oersettingen ek dizze moanne. Ien fan in nij boek en ien fan in klassiker: earst De l锚ste oerstek, fan Brian McGilloway, oersetten troch Ammerins Moss-de Boer. McGilloway is skriuwer fan misdieromans en hat ynternasjonaal al meardere prizen w没n foar syn wurk. Hy wie noch net yn in Nederl芒nsk oersetten, dus dizze Fryske oersetting is wat dat oanbelanget ek unyk! De trije haadpersoanen, Tony, Hugh en Karen, tochten dat se inoar tritich jier foar it l锚st sjoen hienen. In heal libben is foarby gien en oantinkens binne begroeven en fuortstoppe. Mar wannear鈥檛 harren frege wurdt dochs wer gear te wurkjen 鈥 om geasten te be茂erdzjen en de takomst feilich te stellen 鈥 hawwe sy allegearre in eigen reden om mei te dwaan. Op de oerstek fan Noard-Ierl芒n nei Skotl芒n komt it ferline op in pynlike wize wer boppe 鈥 en sommige saken kinne dan net efterlitten wurde. Yn De l锚ste oerstek binne oantinkens 没nbetrouber, is de wierheid unwis en r没zich, en foarmet it geweld fan de Troubles wer in gefaar foar it hjir en no. Utj没n troch Elikser.

Hear fan ‘e miggen

En als l锚ste, krekt ek 么fr没ne wykein presintearre, noch Hear fan ‘e miggen, de oersetting troch Geart Tigchelaar fan de klassiker 煤t 1954 fan William Golding, Lord of The Flies. Oft it boek no in realistysk young adult-boek is of net, it bliuwt hoe dan ek in spannend en nijsgjirrich ferhaal. Op in 没nbewenne eil芒n yn de Stille Oseaan stoart in fleant煤ch del. Oars net as in groep skoaljonges oerlibje it. S没nder folwoeksenen moatte hja it sjen te roaien en it docht dan al gau bliken dat it fernislaachje fan 鈥檈 beskaving tin is. Utj没n troch Hispel en te keap fia de Af没k.

Der sitte alwer in pear prachtige boeken oan te kommen, dus kom jou werris hjir del. Mar earst: nei de boekhannel!

Fierder l锚ze

Abe en de Aardichman – Tialda Hoogeveen

Abe en de Aardichman – Tialde Hoogeveen

Abe ferhuzet nei in h没s mei in grutte聽t煤n. As der in famke foar it stek stiet聽kr没pt er gau 没nder in str煤k. Mar al聽gau fernimt er dat er d锚r net allinne is鈥β爄n br煤n bultsje mei in swiere bromstim聽en wapperjende hantsjes komt yn聽beweging. Wat is dat dochs?! En wat聽wol it famke fan him?

Tialda Hoogeveen waard berne yn Haskerdiken yn in h没s mei in grutte t煤n, midden tusken de greiden. Se hat har wurk makke fan har leafde foar ferhalen en de natoer.聽 De prachtige illustraasjes binne fan Yke Reeder. Dizze tiidleaze oade oan de fantasy is fan no 么f te krijen fia de Afuk.

Fierder l锚ze

Nije boeken – Simmer 2022

Dizze simmer is der wer in prachtige rispinge oan Fryske boeken fan 煤s leden. Der sit f锚st wat tusken om mei te nimmen nei it str芒n, yn in fleant煤ch of de trein, of om gewoan th煤s yn de hingelmatte te l锚zen! Foar jong en 芒ld is der wer fan alles te l锚zen! Binne wy guon fergetten? Jou it dan oan 煤s troch!

聽De heit聽– Jan Schokker

It s芒nde boek yn in rige flotte en fermaaklike plysjeromans fan Jan Schokker mei Ale Alema yn de haadrol.

De heit – Jan Schokker

Ald-resjersjeur Ale Alema is twa moanne mei pensjoen en kin mar net wenne oan syn tefolle oan lege tiid. En dan bellet Maart. Beke Maart den Backer is in freondinne fan Ale syn ferstoarne frou Els en in kr没dfet fol tsjinstellingen. 鈥業t Mystearje Maart鈥 sei syn Els altyd. Fiifentritich jier lyn liet se har man en beide bern samar efter doe鈥檛 se nei Austraalje 么fsette.
W锚rom is Maart werom en wat wol se fan Ale? Maart komt mei in roukaart oansetten. De datum stiet al f锚st: 16 septimber. It hellet it o sa r锚stich libben fan Ale fan de iene op 鈥檈 oare dei folslein oer de kop.

Mear ynformaasje: https://www.elikser.nl/de-heit.htm

Sipke op it keatsfjild – Lida Dykstra

Sipke op it keatsfjild – Lida Dykstra

It jierlikse famyljekeatsen is yn folle gong. Sipke sjocht fol spanning ta hoe鈥檛 it partoer fan pake Piperm没s it opnimt tsjin de iikhoarns. Oant ynienen muoike Aaf it ankel ferkloft, en net fierder spylje kin. Pake ropt Sipke it fjild yn. Mar 煤s lytse piperm没s hat noch noait keatst! Kin er de wedstriid r锚de?

It boekje is in moaie yntroduksje fan it keatsen, en de termen wurde d煤dlik 煤tlein.
Wer in moai twatalich Gouden Boekje 煤t de rige oer de m没s Sipke, om foar of tegearre te l锚zen, en wer in boppeslach fan Lida Dykstra: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/sipke-op-het-kaatsveld-sipke-op-it-keatsfjild/

In frjemde f没gel – Elmar Kuiper

In frjemde f没gel – Elmar Kuiper

Elmar Kuiper hat al in grut tal po毛zybondels publisearre, seis yn it Frysk en twa yn it Nederl芒nsk. Mei dizze ferhalebondel manifestearret er him no ek as proazaskriuwer.

De s芒n manlju yn In frjemde f没gel binne frjemde einen yn it bit. Se libje oan de r芒ne fan de maatskippij en binne gek, maniakaal, obsessyf, ferlegen, monomaan of autistysk. Benammen op it m臋d fan yntimiteit en relaasjes keallet it swier mei harren. De skriuwer sit de personaazjes ticht op 鈥榚 h疟d en lit de l臋zer omdoarmje yn harren geast.

Ynformaasje by de 煤tjouwer: https://hispel.nl/elmarkuiperinfrjemdefugel.html

Nei it mystearje – Willem Tjerkstra

Nei it mystearje – Willem Tjerkstra

Nei it Mystearje is it s芒nentweintichste boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. D锚ryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in 没nderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy鈥檛 allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy鈥檛 troch it gehiel rint. Mei it Mystearje, d锚r is In Fryske Odyssee mei beg没n. Nei it Mystearje, d锚r einiget de searje mei. Yn dit l锚ste boek komme de triedden dy鈥檛 troch de hiele rige rinne, byinoar. 

Mear is hjir te l锚zen: https://uitgeverijaspekt.nl/boek/nei-it-mystearje-2/

In running gag om te g没len – Sipke de Schiffart

In running gag om te g没len – Sipke de Schiffart

Sipke syn earste gedichtebondel wie Oan dy tinke (leafdesgedichten dy鈥檛 it bestean wat lichter meitsje). De bondel waard nominearre foar de Piter Jellespriis. Yn dizze twadde spylje leafde en erotyk wer in grutte rol, mar komme ek g芒ns oare minslike saken oan 鈥榚 oarder, d锚r 鈥榯 de dichter sawol mei synisme as kompassy syn ljocht oer skine lit.

De bondel is hjir te bestellen: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/in-running-gag-om-te-gulen/

Fierder l锚ze

Koos Tiemersma – De ynfaller

Koos Tiemersma – De ynfaller

Wy skriuwe 1982, de simmerfak芒nsje komt yn sicht. Der wurdt fochten om de Falklands, de K芒lde Oarloch berikt in nij djiptepunt en Van Agt besuniget him in slach yn 鈥檈 r没nte. Tsjin dat dek么r sleept Marcus Ligthart him as ynfaller fan de iene nei de oare skoalle. Krekt wol er dermei oph芒lde of hy kriget in tydlik baantsje op in skoalle yn 鈥檈 W芒lden oanbean.

Al gau komt Marcus derachter dat de leaflikens fan it doarp d锚r鈥檛 er yn tel芒ne komt mar skyn is en dat it skoalteam fan tsjinstellingen oanelkoar hinget. De heechste klasse in in boarne fan 没nr锚st, hy wit him amper steande te h芒lden. Al is der ien famke dat yndruk op him makket, mear as dat goed foar him is. En w锚r is juf Lin presys op 煤t? Dat en mear wurdt d煤dlik by it tradisjonele hichtepunt fan it skoaljier: it kampearreiske nei 鈥檛 Amel芒n.

De Ynfaller is it ferslach fan in syktocht troch it labyrint dat it libben 煤tmakket, in boek fol 没ngemak, mei in slot dat lang om let de 煤twei biedt d锚r鈥檛 Marcus om socht.

Sjoch ek op: https://koostiemersma.nl/

Fierder l锚ze

Untdek hjir it l锚ste boekenijs fan de leden fan it Skriuwersboun. Wolst hjir ek graach dyn boekenijs stean ha? Stjoer dan in mailtsje nei bestjoer@skriuwersboun.nl.

Fierder l锚ze

Presintaasje bondel: Verwerkt in Gedichten

Op 21 Maaie kinne jo de gedichten hearre fan Jan H. Woudstra. Hy presintearret dan syn 4de bondel: Verwerkt in Gedichten.

Jo binne wolkom tusken 13:30 / 15:00 oere yn de tsjerke fan Wetsens.

De dichter l锚st wat 煤t syn nijste bondel en jo kinne him moetsje en dizze of foarige bondels keapje.


Yn syn gedichten beskriuwt er wat him dwaande h芒ldt: leauwe, hope en leafde.

In part fan de gedichten gean oer rouferwurking nei de dea fan syn frou Baukje. De dichter skilderet mei syn wurden in moaie sinne没ndergong, de g芒ns kleurichheid yn鈥檈 natuer, in 没nderfining yn it taseine l芒n of in gedachte, in emoasje dysto samar oerfalle kinst. 


De bondels binne te ferkrijen yn de boekhandel mar ek by de dichter fia inGedichten7@gmail.com

Jan Woudstra – Verwerkt in Gedichten

Fierder l锚ze

Hanneke de Jong – Wat het hele dorp wist

It nijste boek fan Hanneke de Jong is no beskikber fan 煤tjouwer Noordboek.

Yn 2020 wie it 75 jier lyn dat Nederl芒n befrijd waard. Yn ferb芒n d锚rmei waard Hanneke frege in Frysk berneboek te skriuwen oer de jeugd fan Louis Godschalk, dy’t yn 1942 yn Amsterdam berne is en as pjut 没nderd没kt yn in doarp by Snits. No wennet er yn Israel. Mei de help fan Louis Godschalk en Koos Boorsma, dy鈥檛 in biografy oer him skreaun hat (Wa bin ik?), skreau se in Frysk berneboek foar groepen 7 en 8. Hjir koe se net alles yn sizze dat se te sizzen hie, dat besleat se om it boek op 鈥榚 nij te skriuwen foar 芒ldere jeugd (en folwoeksenen). It is net in boek dat allinnich oer de oarloch giet, mar benammen oer de gefolgen d锚rfan foar de neibesteanden en foar harren bern en pake- en beppesizzers.

Hanneke de Jong – Wat het hele dorp wist

Lion wennet yn Israel. Foar syn sechstjinde kin er mei mem en pake op fak芒nsje nei Nederl芒n. Pake groeide d锚r op yn Frysl芒n. Lion hat syn pake al meardere frege oer syn libben d锚r mar dy hat it der leaver net oer. De skiednis fan syn pake hat wat te krijen mei de Twadde Wr芒ldoarloch. Hy wie doe in pjut, dus wat is der bard?

Faaks is pake wat mear iepen oer syn jeugd wannear’t er wer ris yn syn 芒lde doarp sjocht. Mar as Lion sjocht hoe dreech pake it hat mei dat ferline, freget er him 么f oft dizze reis wol sa’n goed idee wie.

Fierder l锚ze

Boekpresintaasje Oekraynsk berneboek 鈥楳aia en har freonen鈥

Maia en har freonen – Larysa Denysenko; Oersetting: Tialda Hoogeveen

Opbringsten ferkeap Fryske 煤tjefte foar UNICEF-Oekra茂ne

Op tongersdei 21 april fynt de presintaasje plak fan Maia en har freonen, in berneboek 煤t Oekra茂ne, oersetten fia it Ingelsk nei it Frysk troch Tialda Hoogeveen.

De tast芒nkomming fan it boek is in unikum: alve Fryske 煤tjouwers hawwe harren mei-inoar ynsetten foar dizze 煤tjefte, 没nder de flagge fan Boeken fan Frysl芒n en nimme ek de ferkeap fan it boek mei-inoar op harren. De folsleine opbrinst fan de ferkeap fan it boek giet nei UNICEF-Oekra茂ne, dy鈥檛 har ynset foar bern dy鈥檛 yn Oekra茂ne achterbleaun binne.

It boek fynt net allinne syn wei nei de Fryske l锚zers, mar is ek oersetten yn in soad oare talen, sadat it no te l锚zen is yn Sweden, Letl芒n, D煤tsl芒n, it Feriene Keninkryk, Poalen, Estl芒n en Ysl芒n. Yn Frysl芒n is it ynisjatyf rom sponsore troch: de Provinsje Frysl芒n, Stichting FLMD, Douwe Kalma Stifting, Ried fan de Fryske Beweging, Tony Feitsma F没ns, Arjen Witteveen F没ns en Drukkerij Van der Eems.

Krimoarloch

De skriuwster fan it Oekraynske boek Larysa Denysenko, sy ferbliuwt op it stuit noch yn Oekra茂ne, hat it boek yn 鈥榚 tiid fan de anneksaasje fan de Krim skreaun. It boek is yn Oekra茂ne net mear te krijen, mar stiet troch de Europeeske 煤tjouwers wer r没nom yn de belangstelling.


De presintaasje fan it boek sil plakfine yn de bibleteek fan Snits, op tongersdei 21 april 2022. Adres: Wijde Noorderhorne 1.

Oanfang: 16.30 oere.

Minsken dy鈥檛 belangstelling hawwe foar it bywenjen fan de presintaasje, kinne harren opjaan by de bibleteek fan Snits fia: sneek@BMF.nl.

Fierder l锚ze

Fryske Graphic Novel 鈥淜yra鈥 fan Elske Schotanus

Sneon 9 april 鈥 by de start fan de nasjonale Boekewike 鈥 presintearret skriuwster Elske Schotanus har nijste boek, de Graphic Novel Kyra, by de Af没k yn Ljouwert. Sawol de tekst as de yllustraasjes binne fan har h芒n. Nei har Facebook-roman De Raven (2020) ferrast Schotanus mei Kyra it publyk op 鈥檈 nij mei orizjineel, fernijend wurk.

De Graphic Novel Kyra spilet yn it jier fan de R么t, it jier dat covid-19 elk syn libben behearsket. Foarseinen astrologen in jier skaaimerke troch lef en fertrouwen, it boadskip fan firologen soe ynearsten ienigens en letter 么fst芒n bringe. Kyra is de skiednis fan it ferlies fan in leafde tsjin in kleurrike achtergr没n fan sawol ienriedigens en ferb没nw锚zen as eangst en skeel.

Fierder l锚ze

Nije bondel Tsead Bruinja ‘Ynb锚de / Ingebed’

De ein fan in moai houlik, it begjin fan in nije leafde en tagelyk as Dichter des Vaderlands by fersoargingshuzen del om mei 芒lderen te praten oer harren bernetiid, wurk en relaasjes, wylst in goeie freon stoar en in b锚ste freondin slim siik waard, sa seagen Tsead syn 么fr没ne jierren der煤t.

De bondel fertelt persoanlike ferhalen oer leafde, mar docht ek ferslach fan de skiednissen fan pasifist Willy Geijlvoet (1936-2020) dy鈥檛 yn 1944 mei syn 芒lders rinnende it platbombardearre Arnhem 没ntflechtsje moast, fan 芒ld-timmerman Auke Groenhof (1929-2020) waans heit yn dyselde oarloch geskutskoepels bouwe moast yn Frankryk en 没nder de flie毛n wer th煤skaam en fan Helen Bergen (Willemstad, 1939) fan wa鈥檛 de libbensreis beg没n op Kurasao dy鈥檛 fia Suriname nei Nederl芒n late d锚r鈥檛 se leaver de stoptrein pakte as de intercity omdat se dan alle doarpen en stedsjes dy鈥檛 se op skoalle leare moatten hie no ris r锚stich yn it echt sjen soe.

De bondel wurdt 煤tj没n troch de Af没k.

Fierder l锚ze

Stabij

Tjibbe Hooghiemstra (byldzjend keunstner) en Douwe Kootstra (skriuwer en ferteller) ha in soad niget oan stabijen. Tjibbe hat al jierren sokke h没nen. Dy ynspirearren him ta in grutte seary tekeningen.

Los fan Tjibbe syn ferbyldingen skreau Douwe ferhalen dy鈥檛 ien oerienkomst ha: in stabij spilet de haadrol. De miks fan byld en tekst makket Stabij ta in bys没nder boek. Gjin h没neboek yn de klassike sin mar in oade oan de minske yn it bist.

Der is no ek in Nederl芒nske oersetting beskikber. It Fryske orizjineel is al oan in twadde printinge ta.

Fierder l锚ze

Presintaasje bondel In Gedichten Gevangen fan Jan Woudstra

Sneon 26 juny binne gedichten te hearren fan Jan Woudstra syn bondel 鈥業n Gedichten Gevangen鈥 yn de tsjerke fan Lichtaard. Fan 10 oere moarns oant fiif oere middeis kinst de dichter d锚r treffe, d锚r鈥檛 er yn de mande mei byldend keunstners Wiep de Wit en Tineke Ploeg in eksposysje holden wurdt.

Yn syn gedichten beskriuwt er wat him dwaande h芒ldt, leauwe, hope en leafde. In soad fan de gedichten gean oer de rouferwurking nei de dea fan syn frou Baukje.

In nije bondel gedichten, 鈥業n Gedachten Geweven鈥, mei deselde tematyk, is koartlyn ferskynt by Theta Boeken. De bondels binne te ferkrijen yn de boekhandel, mar kinst it ek by de dichter sels bestelle fia inGedichten7@gmail.com.

Fierder l锚ze

Nije bondel fan Bennie Huisman mei reisferhalen

Al mear as in jier lang krije we it advys sa folle mooglik ‘th煤s’ te bliuwen. Mar der is oer it tema ‘th煤s’ mear te sizzen. Meikoarten, snein 27 juni, om 15.00 oere is it sa fier. Yn de tsjerke fan Lions wurde feestlik doopt:

Th煤s – in reisferhaal: in ‘b没sboekje’ mei ferhalen en fersen

       en

Th煤s: in cd mei 12 lieten 煤t myn ‘keamer’-foarstelling mei deselde namme.

Dy foarstelling – ‘remastered’ – wurdt ek spile.

Wa’t der by w锚ze wol: hertlik wolkom. De tagong is fergees. Om’t der net mear as 25 minsken yn ‘e tsjerke meie, graach even opjaan (info@benniehuisman.nl of 06-29155260). As der mear belangstelling is, folget de j没ns om 19.30 oere noch in foarstelling.聽 Jou by it opjaan dy opsje ev. ek oan.

It ‘b没sboekje’ ferskynt yn 2 ferzys: Frysk en Nederl芒ns. En is alf锚st te bestellen.

Fierder l锚ze

It b锚ste fan Nyk de Vries, humor 煤t de W芒lden

L锚sten ferskynde by 煤tjouwerij Af没k de nije, komise bondel mei ultrakoarte ferhalen fan Nyk de Vries (Noardburgum, 1971): It b锚ste fan Nyk de Vries, humor 煤t de W芒lden. Nyk de Vries is skriuwer, dichter, muzikant 茅n Dichter fan Frysl芒n. Yn dizze bondel mei syn b锚ste ferhalen, foarmje de yllustraasjes fan Willie Darktrousers, yllustrator, tr没badoer, producer en op syn eigen artistike wize filosoof, in prachtige oanfolling.

Mei syn proazagedichten, ultrakoarte absurde ferhalen, treedt De Vries regelmjittich op. By syn performances br没kt hy gauris muzyk en byld. Fan Renger (in filmyske roadnovel, dy鈥檛 yn it Nederl芒nsk en Frysk ferskynd is) en syn proazagedichten makke er in harkspulbewurking foar de VPRO-radio. Foar Omrop Frysl芒n makke er de radiorubryk 鈥楧e Min煤t fan Nyk鈥 dat nominearre waard foar de NL-Awards.

Mear oer Nyk de Vries: www.dichterfanfryslan.nl en www.nykdev.nl.

Fierder l锚ze

Fryske en Deenske dichters presintearje bloml锚zing op LiteratureXchange yn Aarhus

De Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar presintearje yn 鈥檈 mande mei de Deenske dichters Peter Laugesen, Carsten Ren茅 Nielsen, Annemette Kure Andersen, Thomas Dalgaard en Mads Mygind op it ynternasjonale literatuerfestival LiteratureXchange yn Aarhus de twatalige bloml锚zing Oar h没s / Et andet hus, 煤tj没n troch Hispel. 

Yn 2019 hawwe de fjouwer Fryske dichters in wike yn Aarhus west om kollega-dichters te treffen en om op te treden. D锚r is in gearwurking mei de fiif Deenske dichters 煤t fuortkommen. Sa hawwe hja dwaande west om inoar har wurk oer te setten, fjouwer fan elke dichter. Geart Tigchelaar hat de bondel fan foto鈥檚 foarsjoen. 

鈥業n oar h没s kin fiele as th煤skommen op in oar plak,鈥 sa stiet yn it foaropwurd fan 鈥檈 bondel. En dat is krekt hoe鈥檛 de Fryske dichters harren fielden yn de twadde grutste st锚d fan Denemarken. En fan dat oare h没s jouwe hja po毛tysk blyk yn de twatalige bondel. 

Foto: Pieter Postma

Yn juny wurdt de tredde edysje fan it Aarhusiaanske literatuerfestival LiteratureXchange holden. It festival duorret alve dagen lang mei in soad ynternasjonale skriuwers dy鈥檛 mei-inoar mear as 180 optredens, masterclasses, l锚zings, ensafuorthinne jouwe. De presintaasje fan 鈥檈 bondel Oar h没s / Et andet hus is op 16 juny.聽

Fierder l锚ze

Lockdownleafde fan Hilda Talsma is Kadoboek 鈥21

Fergees by oankeap fan in boek yn de Fryske Boekewike fan 6 oant en mei 14 maart

Ta gelegenheid fan de Fryske Boekewike hat skriuwster Hilda Talsma it prachtige en aktuele Lockdownleafde skreaun. Hilda Talsma fiert dit jier har 10-jierrich skriuwersjubileum en is frege om it Kadoboek foar de Fryske Boekewike te skriuwen. It Kadoboek wurdt yn de perioade fan 6 oant en mei 14 maart fergees oanbean by de oankeap fan in boek.


Panhuys is de popul锚rste klup fan Ljouwert. Dat komt foaral troch eigener en DJ Ewald, dy鈥檛 de sfear ta grutte hichten wit te bringen. Mar dan komt koroana. It l芒n leit plat, de klup moat slute en Ewald is syn h芒ldf锚st kwyt. As er syn suster helpt mei de h煤sh芒lding, docht bliken dat er d锚r tige slach fan hat en al gau bedarret er ek op oare plakken. Wylst er sa goed mooglik syn b锚st docht, komt er troch ferskate froulju yn yngewikkelde situaasjes tel芒ne.

Fryske Boekewikegeskink 2021
It Fryske Boekewikegeskink fan 2021, skreaun troch Hilde Talsma
Hilda Talsma – foto Siska Kroondijk

Hilda Talsma (1971) is in skriuwster mei in flotte pinne, dy鈥檛 har spoaren al mear as fertsjinne hat yn de Fryske literatuer. Se beg没n mei trije romans oer it doarpke Frisum. D锚rnei skreau se it boek Brekber, oer it bys没ndere hynstefamke Sinne. In pear jier letter ferskynden de sk没tsjeromans Wyn fan feroaring, Wyn fan de wierheid & Wyn fan de winners. Yn De Onnie鈥檚 en it hynstebal komme personaazjes 煤t al dy romans wer werom. Tuskentroch skreau se de jeugdroman Slangen 没nder it b锚d.

Fierder l锚ze

Simen de Jong – Lentes Liefdesvrucht

It nijste boek fan Simen de Jong, ek wol bekend as Simen Oetie, is no 煤tj没n by de Gooibergpers. Yn Lentes Liefdesvrucht, in lang gedicht yn proaza, skriuwt er oer it langjen nei in leafde.

鈥淢ei Lentes Liefdesvrucht鈥 sa fertelt Simen, 鈥渉a ik in ‘Litany fan langjen’ skreaun. De tekst komt 煤t eardere skriuwsels fan wol 63000 wurden op sa’n 300 ansichtkaarten, stjoerd nei in as wier betochte mar 没nberikbere leafde. It wurk wurdt as po毛tysk proaza l锚zen.

鈥淒e tekst is in aparte ‘niche’ yn skriuwersl芒n. De reaksjes fan de l锚zers binne tige ferskillend, de ien goait de bondel mei walging nei in pear siden l锚zen yn ‘e fierste hoeke, in oar l锚st it yn ien hoart 煤t en begjint wer op ‘e nij…

鈥淒e d没mny, hjir deunby, l锚st eltse j没n de frou in side foar as it notiidse Heechliet, faaks wol hja dan noch mear foarl锚zen hawwe, mar sy binne fan utens. De Friezen fine it tefolle ‘oer de top’, dy lykje te nochteren. Sa f没n Annet Huisman fan de Fryske Omrop it net ‘har ding’ en woe 煤tjouwer De Hispel gjin Fryske 煤tjefte. Mar no dus wol in Ingelske oersetting mei it foardiel dat it boek al yn Australi毛, Frankryk, Ierl芒n, de Feriene Steaten en D煤tsl芒n l锚zen wurdt.

鈥淟ykwols is it boek net samar te krijen, de winkels binne ommers sluten. It boek fynt syn wei fan de skriuwer en 煤tjouwer fia fia… en is al oan de tredde printing ta. Dit komt ek troch dat de ynkomsten nei in ‘goed doel’ geane: de PEN-club, har Emergency Fonds dat opkomt foar de skriuwers dy’t ferfolge wurde of yn finzenissen opsluten, jo stypje mei de keap fan it boek dus ek it frije wurd wr芒ldfier. 

鈥淚t boek is in kearboek wurden, mei de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse: Spring’s Fruits of Love. It wurdt no as in geskikt kado foar Valentijnsdei sjoen...

Stipe oan de PEN

Mei dit boek kinne jo ek de PEN-club, Poets Essayists Novelists Club, stypje, spesifyk it PEF, it PEN Emergency Fund, festige yn Nederl芒n. Dit f没ns 没ndersteunt skriuwers, sjoernalisten en 煤tjouwers dy鈥檛 yn gefaarlike sitewaasjes en lannen opereare. Sjoch foar mear ynformaasje: www.penemergencyfund.com.

Minsken dy鈥檛 it boek keapje wolle meie sels de priis bepale, it bedrach boppe de kostpriis fan 14 euro wurdt donearre oan it PEN Emergency Fund.

Kinst it boek bestelle by de Gooibergpers yn Bussum of by Simen de Jong: simendejong@gmail.com.

Fierder l锚ze

Frysk deb煤t Tialda Hoogeveen foar L锚sNo

Dizze moanne giet de s芒nde edysje fan L锚s no fan start. Tialda Hoogeveen hat dizze kear it boek skreaun dat br没kt wurdt foar dit l锚sbefoarderingsprojekt foar de middelbere skoallen.

Wurden fan Timo

Wurden fan Timo is it Fryske deb煤t fan Tialda Hoogeveen dy鈥檛 earder Nederl芒nske boeken as De geur van hooi en Oerstoer skreau. It boek is it yntinse ferhaal fan Nanne, in gewoane tiener dy鈥檛 yn in 没ngewoane situaasje bedarret as har broer stjert troch in ferkears没ngelok. It is krekt yn it jier dat Nanne vmbo-eksamen dwaan moat, in oplieding kieze moat, wylst se gjin idee hat wat se wurde wol of wurde kin en ek nochris foar it earst fan har libben fereale is, fansels op in 没nberikbere jonge. In boek oer rou, freonskip en ferbining troch muzyk. Omdat muzyk sa鈥檔 belangryk 没nderdiel is yn it ferhaal, is der soundtrack makke by it boek. It liet 鈥業n your light鈥 fan Jon Allen, is troch Jelle Bangma oerset nei 鈥榊n dyn ljocht鈥 en ynsongen troch Lotte Broersma dy鈥檛 troch har heit Sytse Broersma begelaat wurdt op gitaar.

L锚sNo

L锚sNo is in l锚sbefoarderingsprojekt foar jongerein yn de 没nderbou fan it fuortset 没nderwiis. It projekt is op inisjatyf fan it Platfoarm L锚sbefoardering Frysk ta st芒n kaam yn 2015. Af没k, Cedin, Fers en Stichting Lezen wurkje mei L锚sNo gear mei as doel om de l锚swille by de jonge doelgroep te fergrutsjen. Om dat doel te berikken wurdt socht nei in oansprekkend boek yn kombinaasje mei oare media, sa as in dramasearje, in vlog of in game. It tal dielnimmers oan L锚sNo is groeid fan 1.896 learlingen en 13 skoallen yn 2015 oant 3200 learlingen en 29 skoallen yn 2020. Wurden fan Timo is yn in rekordoantal oanfrege troch de skoallen, sa鈥檔 4000 learlingen sille it boek l锚ze.

Mear witte

Mear ynfo en de opsje om it earste haadstik te l锚zen fynst hjir: lesno.nl/wurden-fan-timo-2021. It boek is te keap yn de losse ferkeap fia de Af没k.

Fierder l锚ze

Hein Jaap Hilarides 鈥 Beppe Xenia

Op 14 jannewaris ferskynt by 煤tjouwerij Bornmeer Beppe Xenia, de nijste roman fan Hein Jaap Hilarides.

Xenia is grutbrocht yn de Drava-delte fan Sloveni毛. D锚r treft se Freek Wassenaar, in boeresoan 煤t It Bilt. Freek en Xenia wurde fereale en sette har nei wenjen yn Frysl芒n.

Se trouwe yn 1933, it jier dat Hitler oan de macht komt yn D煤tsl芒n. Yn it begjin fan de Twadde Wr芒ldoarloch rint Xenia in 芒lde leafde tsjin it liif. Dietrich Kleeblatt wurket yn Nederl芒n foar de SD. De moeting mei Dietrich sil it libben fan Xenia en Freek bot yn 没nstjoer bringe.

Hein Jaap Hilarides publisearre earder De trekker fan Troje, diel 3 fan in romansyklus oer de Biltske Wassenaars. Dit boek, Beppe Xenia, is diel 2 fan dy syklus. Diel 1 sil noch skreaun wurde.

Hein Jaap Hilarides (1969) is skriuwer en muzikant.

Utjouwerij: Bornmeer.

Fierder l锚ze

Hanneke de Jong – It ferbeane boek

Fedde sit yn groep fiif. Hy hat it d锚r wol nei 鈥檛 sin, op ien ding nei: hy kin noch net l锚ze. K铆n er it net of w贸l er it net? Fedde fynt l锚zen stom, en boeken hielendal!
Op in dei sjocht er by syn nuvere buorman Jan in hiel 芒ld boek lizzen. In boek mei inslot derop. As Fedde it besjen sil, komt buorman krekt yn 鈥檈 keamer en ropt dat er noait wer oan dat boek komme mei. Dat boek is ferbean! En krekt d谩t boek wol Fedde l锚ze. Mar w锚r soe it kaike w锚ze?

Op itselde momint slacht de doar ticht en heart er Feyza roppen. 鈥楩edde! Doe die deur open!鈥 Se b没nzet op 鈥檈 doar.Fedde hat allinnich each foar it boek dat 煤t himsels iepenfalt. It boek begjint o sa te skodzjen en te triljen. Hy moat it mei beide hannen beeth芒lde om it net glippe te litten. 鈥楩edde, zeg wat! Wat gebeurt daar allemaal?鈥橫ar Fedde kin gjin antwurd jaan. It is as s没cht it boek him op, as in 没nbidich grutte stofs没ger. Hy wurdt der bang fan en pipet: 鈥楬elp, Feyza, help!鈥

Utjouwerij: Bornmeer

Fierder l锚ze

Bertus Mulder – Fersen foar Fokje: Syklus fan Piter Jelles Troelstra

Yn de simmer fan 1881 krige de jonge Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de boeredochter Fokje Fr芒nses Pasma fan Westermar. Doe鈥檛 er studint waard yn Grins, moast dat oer w锚ze neffens de famylje Troelstra.

Yn njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men d锚rfan de delslach. De fersen foar Fokje beskriuwe syn jongfeinte lok en lijen. 鈥楧e leafde foel as simmerrein m鈥檡n 鈥檛 hert,鈥 skriuwt er. De opgong, de twifel, de hope op better as de ferkearing in jier tusken heakjes set wurdt, de ferstille wanhoop en mankelikens komme allegear werom yn dizze syklus.

Bertus Mulder (It Hearrenfean, 1949) studearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy is auteur fan de boeken De jonge Piter Jelles, Jaap Nieuwenhuize 鈹 Onstuimig en onvervaard en De nazi鈥檚 te slim af zijn.

Utjouwerij: Bornmeer

Fierder l锚ze

Josse de Haan – Passys

Passys is in boek oer in libben yn leafde en literatuer. In boek dat 煤t syn aard wei 鈥榓utofiksjoneel鈥 w锚ze moast. Mar tagelyk hat Josse de Haan dy autobiografyske ynvestearring finaal 没nder煤t helle, troch in r没ts oan perspektiven op dat libben te yntrodusearjen.
Sa 没ntstiet yn de roman in rige fan libbens, soms elkoar oerlaapjend, mar altyd optekene fan煤t in oar momint yn de tiid en fan煤t 没nderskate personaazjes: Jany 鈥 Nannie, Nannes, Nanne, Nanning en Nans.
Om dit liter锚re spul kompleet te meitsjen, wurdt boppedat yn elk haadstik op dy libbens reflektearre oan de h芒n fan fragminten 煤t romans fan foaral Fr芒nske skriuwers.
鈥楳yn libben is literatuer en literatuer is myn libben.鈥 (Josse de Haan)
Josse de Haan (1941) krige yn 2007 de Gysbert Japicxpriis foar syn wichtige bydrage oan de fernijing fan de Fryske literatuer, benammen as romanskriuwer fan Piksjitten op snyp en de trije d锚rop folgjende romans, en foar al syn krewearjen foar de 鈥榦are literatuer鈥 as essayist en as 煤tjouwer. Ek syn foarige roman Frou mei mandoline op sofa waard yn 2015 nominearre foar de Gysbert Japicxpriis.

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

Elmar Kuiper – Wite M没le, Swarte Molke

Elmar Kuiper syn po毛zy  is yn dizze nije bondel kealer, direkter, konfrontearjender as earder. Hy lit him sels mear sjen en it giet d锚rby fan notearring s没nder poespas nei meislepende lyryk.

It l芒nskip, de wr芒ld d锚r鈥檛 er yn opgroeid is, is sels 没nderwerp mar tsjinnet foaral ek ta tematyske ferbylding. Yn it gedicht Mem Ganges lit Kuiper d锚rneist sjen dat er yndrukken opdien nei in reis nei Yndia, likegoed op ynkringende wize wit te br没ken.

Utjouwerij: Hispel

Fierder l锚ze

Geart Tigchelaar – Ommers

Yn dizze bondel stean proazagedichten. Prozaysk fan styl mar troch de kompaktens en de byldrike taal foarmje se po毛zy. Yn Ommers spylje bonkerakken ksylofoan op ribbekasten, hat God bestjoer oer s芒nbakken en g没le boeken harren eigen siden wiet.
 
Geart Tigchelaar (1987) hat foar syn earste bondel Leech hert yn nij jek de D.A. Tammingapriis w没n yn 2017 en de Obe Postmapriis foar syn Bomans鈥 oersetting Erik of it lyts ynsekteboek yn 2016. Yn 2018 waard syn deb煤troman B锚ste jonge nominearre foar de Rink van der Veldepriis.
 
Utjouwertij: Hispel

Fierder l锚ze

Koos Tiemersma – Quist

In man rint, in lege rolstoel foar him 煤t triuwend, oer plakken as Weidum, Winsum en Baard fan Ljouwert nei Harns, om d锚rnei troch te reizgjen nei ien fan 鈥檈 eilannen. Dy rolstoel is net fan himsels: hy hat him stellen. Mar is Julius Quist, learaar oan in gymnasium yn de haadst锚d, d锚rmei in dief? Want achter dy rolstoel sit it ferhaal fan in frou mei wa鈥檛 er, steande foar it r煤t fan syn lokaal, in relaasje-op-么fst芒n oangie.

No is er 没nderweis nei har begraffenis. Algau fernimt er dat neat gewoan is op dizze tocht. En dat hat alles te krijen mei syn f没le reaksje op de fraach fan syn rektor oft it net tiid waard om wat betider mei pensjoen te gean: 鈥楧e duvel mei my helje as ik op jo suggestje yngean.鈥 Nee, dat hie er better net sizze kind…

Quist is in Faustiaanse fertelling dy鈥檛 boeit fan begjin oant en mei de ferrassende 没ntknoping. In boek om net te missen.

Mei De ljedder makke Koos Tiemersma (Frjentsjer, 1952) in suksesfol deb煤t yn de Fryske literatuer, dat yn 2003 bekroand waard mei de earste Rink van der Veldepriis. D锚rnei folgen mear boeken, lykas De mjitte,Under wetter en Einum, d锚r鈥檛 er yn 2015 de Gysbert Japicxpriis foar takend krige. Syn wurk falt op troch de orizjinele styl en opset, ferhalen dy鈥檛 net s没nder humor ferteld wurde. De roman Quist is syn tsiende boek.

Utjouwerij: Het Nieuwe Kanaal

Fierder l锚ze

Hinke Veenstra – Heit en ik

Heit en ik is in unyk boekwurkje: in bondel fersen fan in heit en syn dochter. It binne Sipke Veenstra en Hinke Veenstra.
 
Sipke waard yn 1924 berne yn Garyp. Yn syn libben spilen klanken, kleuren en wurden in hiele grutte rol. Hy wie muzikus (wurke oan muzykskoalle 鈥楧e W芒ldsang鈥 yn B没tenpost) en dirigent, keunstskilder en dichter/skriuwer. Fjouwer kear brocht er in bondel 煤t: Hjoed鈥 (1985), Grien Ljocht (1987),  Wat ik sizze wol (1991) en Myn taal (1997). Yn syn fersen spylje de leafde foar Frysl芒n en it Frysk in grutte rol. Mar ek de natuer, de nostalgy en it leauwe binne wichtige eleminten. Yn 20o2 ferstoar Sipke Veenstra.
 
Dochter Hinke waard yn 1958 yn Garyp berne. Op dit stuit wennet se yn Drachten. It miljeu d锚r鈥檛 se yn opgroeide hat g芒ns ynfloed op har h芒n. Krekt as by har heit waard de memmetaal har hieltiden dierberder. Ek grypt se nei de pinne om no en dan in fers of koart ferhaal te skriuwen. Se skilderet en fotografearret. Yn 2015 debutearre se mei de fersebondel Lang om let.
 
De titel fan dizze bondel is: Heit en ik. Links stiet in fers fan Sipke en rjochts fan Hinke. Beide beskriuwe hja libbenstema鈥檚 煤t har eigen perspektyf wei.
 
Utjouwerij: Eigen behear

Fierder l锚ze

Simon Oosting – DC … en tichterby / DC … en dichterbij

Dizze tredde bondel fan Simon Oosting is twatalich en hjit DC 鈥 en tichterby/DC 鈥 en dichterbij. DC is Washington DC d锚r鈥檛 de dichter in skoft wenne hat; gedichten oer DC steane yn it skift mei de gelikense namme. Der komme mear fiere streken oan bar, mar ek de omkriten fan de Feanhoop yn Frysl芒n d锚r鈥檛 de dichter in searje gedichten oer br锚gen makke hat. De bondel hat fiif skiften dy鈥檛 allegear in motto meikrigen hawwe 煤t de Odyssee.

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

Sjoerd Bottema – De grize oer de grouwe: duvelske streken

Goeie ferhalen meie altyd wer op 鈥榚 nij ferteld wurde. Yn dizze bondel jout Sjoerd Bottema syn eigen draai oan bekende en minder bekende folksferhalen. Oer duvels, heksen, sp没ken en oar rosmos. Oer harren tsjustere praktiken, grouw茅lich en grousum, mar ek gauris fermaaklik.

Sjoerd Bottema debutearre yn 1995 mei It fertriet fan dokter Kildare. D锚rnei ferskynden ferskillende ferhalebondels en in roman. Yn 2020 waard it ferhaal Total Loss bekroand mei in Rely Jorritsmapriis.

鈥業n skriuwer fan formaat.鈥 (Jelle Krol)

鈥業n fakman.鈥 (Henk van der Veer)

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

Mindert Wijnstra – Jesse

Joshua moat ferh煤zje. Hy komt fan Ljouwert en giet mei syn mem by pake wenjen, op de pleats oan 鈥榚 seedyk.

W锚rom moast er sa hals-oer-de-kop ferh煤zje en wurdt syn namme ynienen feroare yn Jesse? Joshua/Jesse hat it der dreech mei: de nijsgjirrigens fan de bern op it doarp, syn heit dy鈥檛 oppakt is, syn h没n dy鈥檛 net meiferh煤zje koe en syn mem dy鈥檛 sa gau mooglik wer ferh煤zje wol鈥 Hoe slacht er him hjir trochhinne en wa kin hy fertrouwe? Lieke miskien? In famke dat ek oan de seedyk wennet. En d锚r鈥檛 er ferlyfd op wurdt.

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

Sipke de Schiffart – Sjappy

Elk minske komt yn syn libben betiid of let it needlot tsjin. De ien kriget in hertoanfal as er yn de sechtich is, in oar kanker as er yn de santich is en wer in oar in harsenblieding as er yn de tachtich is. Jappy Heslinga fan Hitsum moetet it needlot wol o sa betiid: hy kriget te min soerstof by de berte. It gefolch is dat er net meikomme kin op skoalle, dat er net geskikt is foar it arbeidsproses en 鈥 it slimste fan alles 鈥 dat er net oantreklik is foar jonge froulju. Nettsjinsteande alle swierrichheden besiket er wat fan it libben te meitsjen. En dat slagget him aardich, benammen trochdat der ien ding is dat er w没nderlik gen么ch hiel goed kin en dat is neitinke. Syn gedachten binne lykwols net altyd like ferheven.

Sipke de Schiffart publisearre earder de suksesfolle ferhalenbondel Wat it is om bang te w锚zen en d锚rnei de noch suksesfollere dichtbondel Oan dy tinke 鈥 leafdesgedichten dy鈥檛 it bestean wat lichter meitsje.

Utjouwerij: Hispel

Fierder l锚ze

Joseph Conrad – De oerwinning
oersetten troch Geart fan der Mear

De heit fan de Sweed Axel Heyst wie de filosoof fan de doelloasheid fan it libben en fan de bannen dy鈥檛 men yn it libben mei oaren oangiet, dy鈥檛 de minsk inkeld mar kwetsber meitsje. Syn soan Axel hat gen么ch fan dy h芒lding skipe om derfoar te kiezen om syn libben iensum te libjen, wat er die troch him net as in kl没zner werom te l没ken, mar troch omswalkjen s没nder r锚st en troch s没nder bannen oan te gean op hieltyd wer oare plakken nergens f锚st te wenjen. Sadwaande hie er it middel 没ntdutsen fan in libben s没nder lijen en suver s没nder ien soarch op de wr芒ld 鈥 没nkwetsber want 没ngrypber. Dat libben spilet him 么f yn de Indonesise arsjipel, ein njoggentjinde iuw. Op in dei lykwols giet er toch in b芒n mei in oar oan, as er him wat jild lient om syn skulden te beteljen. De d锚ropfolgjende tankberheid smeit in b芒n dy鈥檛 er eigenlik net wol, mar syn eigen minsklikheid kin dy b芒n net 么fwize. Axel Heyst, ienkear yn de falle r没n fan it betoanen fan waarme minsklikheid, 没ntdekt dat sokke bannen freugde skinke, mar ek slimme gefaren ynh芒lde.
Yn ien fan de l锚ste sinnen fan it boek seit er: 鈥極ch, Davidson, wee de man waans hart yn syn jeugd net leard hat om te hoopjen, te beminnen 鈥 en om syn fertrouwen yn it libben te stellen!鈥
Dat Joseph Conrad dit boek De oerwinning neamd hat, is wol sjoen de 么frin o sa wrang, mar ek wol wer tapaslik.

De oerwinning (1915) is wol it bekendste en meast tagonklike boek fan Conrad. N锚st Sulver en minsken, 煤tkommen yn in Fryske oersetting yn 2019, en It geheim fan Lord Jim (2017), beide ek fan Geart fan der Mear, krijt de Fryske l锚zer fan hjoed-de-dei tagong ta de trije hichtepunten fan it wurk fan de yn it Ingelsk skriuwende Poal Joseph Conrad (1857-1924).

Utjouwerij: Elikser

Fierder l锚ze

Hanneke de Jong – Sis my wa’t ik bin

It is 1956, nei de simmerfak芒nsje. Loek sit yn de twadde klasse fan de ULO. In nije learaar l锚st alle nammen fan de learlingen op, behalve Loek sines. Hy l锚st ek in namme op dy’t gjinien wat seit. Mar wa’t dat is, wit er net. De learaar tinkt dat Loek him foar de gek h芒ldt en sleept him mei nei de direkteur. Dy stjoert Loek nei h没s mei it boadskip dat it tiid wurdt dat syn heit en mem alles fertelle.

Noch hieltyd hat er gjin idee. Syn mem jout him in deiboekje dat se byholden hat. It begjint yn 1944, as it oarloch is. Foar Loek begjint de syktocht nei wa oft hy no eins is.

Troch hiel Europa lizze stroffelstiennen (struikelstenen of, de oarspronklike namme, Stolpersteine). Al dy stiennen meiinoar binne ien grut monumint foar de slachtoffers fan de Twadde Wr芒ldoarloch: de Joaden, Roma en Sinti, homo’s, handikapten en Jehova’s tsj没gen. Dy stiennen lizze foar de huzen fan minsken dy’t yn “e oarloch 煤t harren huzen helle binne, nei kampen brocht en fermoarde. Foar de 芒lden fan Louis lizze twa stiennen foar it h没s d锚r’t se eartiids wennen en d锚r’t se weihelle waarden.

Utjouwerij: Bornmeer

Fierder l锚ze

Elske Schotanus – De raven – Facebookroman

Hoe鈥檛 Elske Schotanus de privacy fan har famyljeleden skeint

Spannende en bytiden hilaryske famyljestoarje oer Elske, har suster en trije bruorren. In raven, in drone en in kapitaal njoggentjinde-iuwsk l芒nh没s yn 鈥檈 bosken fan Gaasterl芒n spylje in wichtige rol yn it ferhaal dat yn 鈥檈 simmer fan 2019 yn 么fleveringen op Facebook skreaun waard.

L锚zersreaksjes:
It earste Fryske feuilleton op Facebook. En watfoar ien! Gjin dei oerslein. Alle dagen hast in knappe cliffhanger. Fermaaklik, mar ek fernimstich binne de stikken d锚r鈥檛 werklikheid en fiksje inoar yn bespylje. It tal passaazjes d锚r鈥檛 ik smaaklik by laitsje moast, binne mannichf芒ld. Der sit wat yn it ferhaal dat driuwt, it makket gong. Fierders is der 么fwikseling by 鈥檛 soad, al wie it mar fanwegen de opset en struktuer fan 鈥檈 stikken. De ein wie foar my ferrassend.

As ik in pear dagen yn it achter wie, gong ik earst werom nei w锚r鈥檛 ik bleaun wie.

Ondanks dat ik Facebook vooral open op momenten dat ik even oppervlakkig wil scannen en scrollen, las ik regelmatig door als de eerste zinnen mijn aandacht trokken.

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

Leafde yn Ljouwert fan Fleur fan Ingen
oersetten troch Martsje de Jong

Sy wol dat er fuortgiet, hy wol h铆el graach bliuwe鈥

As troubleshooter yn in fiifstjerrehotel is Jinte Jellema wol wat wend. Se komt dan ek fuort yn aksje as se heart dat de Keningssuite yn ien j没n hielendal 煤twenne is troch in frijgesellefeest en dat de oansteande br锚geman wegert om de keamer te ferlitten. Mei har keycard iepenet se de doar fan de l煤ksesuite, en mei kordate stappen rint se nei binnen ta鈥

Under de d没s besiket Hein van Kammen om de foarrige j没n fan him 么f te spielen. Hy woe gjin frijgesellefeest, want hy wol net trouwe. Spitergen么ch m贸at er wol. Foar syn mem, foar syn sakeymperium鈥 鈥楯o moatte fuortdaalk dizze keamer 煤t!鈥 galmet it ynienen troch de badkeamer. Skrokken draait er him om, en hy sjocht in prachtige blonde frou, dy鈥檛 him poerlilk oanstoarret. w锚rom is se boas op him? En w锚rom seit in twingende stim yn syn holle: It giet oan!

Utjouwerij: Regaad

Fierder l锚ze

Under Hildegards tsjoen fan Piter Boersma

Hildegard van Bingen (1098-1179) wie in D煤tske non en yn har tiid in grutheid. Se stifte twa kleasters, skreau fizioeneboeken, d锚r鈥檛 se 鈥 yn opdracht fan God en ynj没n troch syn stim, sa鈥檛 se stelt 鈥 wr芒ld en kosmos, it roomske leauwe en it h芒lden en dragen fan de minsken yn behannele. Se korrespondearre d锚rn锚st omraak mei geastliken en leken, fan heech oant leech. Yn har boeken en brieven fermoanne se de minsken en spruts se harren tagelyk ek moed yn. Se skreau kosmologyske, plantkundige en medyske ferhannelingen en komponearre geastlike lieten neffens de gregoriaanske tradysje, mar op in eigen manier. Benammen troch har gen锚skundige en muzikale neilittenskip is se hjoed-de-dei by in grut publyk bekend.

Piter Boersma rekke fan har yn 鈥檈 ban en lei yn in syklus fjouwerrigele gedichten syn byld fan Hildegard f锚st.

withoefolle oer har is spekulaasje
feit en fiksje foarme ta in amalgaam
hildegard fan bingen is in kreaasje
ik meitsje fan har in my passende faam

Utjouwerij: Hispel

Fierder l锚ze

Eigentrieds: Amerikaanske Outlaw- en Beatpo毛zij
gearstald, oerset en yn- en 煤tlaat troch Lubbert Jan de Vries

Amerikaanske 鈥樏籲hillige鈥 en 鈥榥et-autentike鈥 outlaw 鈥 en beatpo毛zij.
 
Guon dichters yn dizze bondel binne wis by in grutter publyk bekend of sels wr芒ldferneamd. De 19e -iuwer Walt Whitman sil de ferneamdste w锚ze. Mar ek William Carlos Williams 煤t it begjin fan de 20e iuw is in grutte namme krekt as Allen Ginsberg, dy鈥檛 yn de twadde helte fan de foarige iuw furoare makke. Der binne ek dichter-muzikanten by, sa as punkrocker Patty Smith en rockikoan Jim Morrisson, sjonger fan de The Doors.
 
De term 鈥榦utlaw鈥 is ferb没n oan de titel fan in bloml锚zing fan wurk fan underground-dichters 煤t de perioade fuort nei de Twadde Wr芒ldoarloch.
 
Oersetter en gearstaller Lubbert Jan de Vries skriuwt: 鈥業t is po毛zy dy鈥檛 men better weistopje en geheim h芒lde kin. Want skreaun tsjin de oerhearskjende kultuer en oer de wiere st芒n fan l芒n en minskdom. Skreaun 煤t de 没ndergr没n wei wrottend nei de boppegr没n.鈥 Foar dit boek is troch Lubbert Jan de Vries in kar makke 煤t 162 jier po毛zy 煤t de 没ndergr没n troch dichters d锚r鈥檛 er guon fan oantsjut as 鈥榳yldbern鈥 fan Whitman.
 
Eigentrieds is in unyk boek, ek om鈥檛 de foarmjouwing fan Jelle Post treflik op de sfear en de ynh芒ld oansl煤t.
 
Utjouwerij: Hispel

Fierder l锚ze

The challenge fan Anita Terpstra
oersetten troch Martsje de Jong

鈥榃锚r bin ik? Wat is dit? Wa binne jim?鈥 frege Jesse bang. Hy siet op in houten stoel. Syn hannen wienen f锚stb没n achter syn r锚ch, syn ankels f锚stmakke oan de spilen. Hy koe gjin kant op. Foar him stienen twa figueren yn swarte overals, de gesichten 没nwerkenber, om鈥檛 se in m没tse op hienen dy鈥檛 harren hiele holle beduts, op de eagen nei.

Jesse wurdt 没ntfierd troch twa 没nbekende figueren. Se twinge him om mei te dwaan oan The Challenge: in soarte fan spul w锚rby鈥檛 er in oantal walchlike opdrachten 煤tfiere moat, sa as bygelyks fiif teanneils opite. It hiele barren wurdt live 煤tstjoerd. Wa binne de beide figueren? En w锚rom ha se him pakt?

Wilens h芒ldt ien it trijetal yn 鈥榚 gaten鈥

Utjouwerij: Elikser

Fierder l锚ze

Ntrije55 fan Elske Kampen

Simmer 2017 r没n ik tal fan kearen oan 鈥檈 westkant fan Hurdegaryp by de N355 del. Ik socht d锚r om lyts yndustrieel 么ffal, lykas bygelyks eintsjes tou, stikjes metaal, gl锚s en keunststof. Dy fynsten, losrekke fan in eardere funksje yn in grutter gehiel, wiene ferwurden ta tafallige foarmen en d锚rmei beskikber foar my om in nije betsjutting oan te jaan.鈥

De gedichten yn de bondel Ntrije55 hat Elske Kampen skreaun nei oanlieding fan dat materiaal. D锚rmei set se in folgjende stap op har paad om po毛zy te skriuwen op gr没n fan hieltyd abstrakter byld. De bylden yn de bondel binne fan deade matearje, mar roppe po毛zy op dy鈥檛 oer it libben giet.

Trochgong

Ik fyn in letterteken yn 鈥檈 berm. Krij it op

en nim it mei. It foel ien ta de m没le 煤t dy鈥檛

skrok of dy鈥檛 begrutsjen hie. Bew没ndere of

eangstich wie. No stjoert it teken my.

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

As ik letter grut bin fan Berber Spliethoff

Bisto tusken de tsien en sechtjin jier? Dan binne dizze gedichten foar dy skreaun.
Om foar te dragen.
Om te l锚zen.
Om te br没ken.

Sechtich gedichten om te laitsjen, om oer nei te tinken en om in oar wat te fertellen. In hiele protte wille der mei!
Berber Spliethoff skriuwt al sa鈥檔 achttjin jier foar kalinders, tiidskriften en bondels. Op in 煤tdaagjende, orizjinele en faaks ludike wize besprekt se gewoane daaglikse tema鈥檚.

Utjouwerij: Bornmeer

Fierder l锚ze

It tipelsinnich bousel, ik fan Anne Wadman

Anne Wadman liet mei syn wurk fuortdaalks syn grutte ambysjes sjen. Hy tilde sawol yn syn kritiken as mei syn romans de Fryske literatuer op in heger plan. Hy die dat yn syn flymskerpe kritiken yn De Tsjerne, mar ek mei it publisearjen fan taboetrochbrekkende en eksperimintele romans lykas De Smearlappen (1963) en De frou yn 鈥榚 flesse (1988). Foar syn kritiken krige er yn 1952 de Gysbert Japicxpriis en letter, yn 1989, waard er foar syn romans foar de twadde kear mei dy priis eare. Yn it deistich libben wie Anne Wadman foar in soadin ynspirearjend learaar Nederl芒nsk yn it fuortset 没nderwiis en letter oan de learare-oplieding Ubbo Emmius. Boppedat wied er syn hiele libben aktyf as muzikant en muzikus. Hy spile fioele, skreau muzykkritiken, wie yn en fuort nei de oarloch aktyf yn de band The Snake Charmers en letter noch by it Sneeker Jeugd Orkest, dat er opset hat, it Fries Kamerorkest en Salonorkest Plumeau.

Oer al dy fasetten fan in bys没nder ryk libben, mei hichte-en djiptepunten, oer haadsaken en bysaken, giet dit boek. It stiet fol mei 没nder oare oan no ta net publisearre wurk en nea earder ferskynde foto鈥檚 en dokuminten. Minsken dy鈥檛 harren fertroud fiele mei libben en wurk fan de skriuwer, learaar en muzikant helje oantinkens op en jouwe analyzes fan syn wurk.

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen fan Hylkje Go茂nga

Om’t de boeken fan har net mear te krijen wienen, ferskynde yn 2016 de bondel Tsien fan Hylkje, in lytse kar 煤t har wurk. Yn It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen fynt de l锚zer nochris tsien teksten dy鈥檛 karakteristyk binne foar de skriuwster: koart om 鈥榚 hoeke, humoristysk en net s没nder tragyk.

Hylkje Goinga (1930-2001) is as skriuwster foaral bekend wurden troch har koarte ferhalen. Tusken 1971 en 1993 publisearre se seis bondels. In grut part fan de ferhalen skreau se foar it moannebl锚d De Strikel en de Leeuwarder Courant. Bl锚den as Opzij en Margriet namen ek wurk fan har op.

Yn de wr芒ld fan de koarte ferhalen is Hylkje Goinga in opfallende ienling. Se wurdt wolris fergelike mei de Ingelske skriuwer Roald Dahl. Krekt as Dahl hat se der in hantsje fan om it 没nwierskynlike as deagewoan foar te stellen. De ferh芒lding tusken man en frou is it weromkommende tema. De l锚zer wurdt geregeld op 鈥榚 ferkearde skonk set omdat de ferhalen oan de ein faak in 没nferwachte, soms absurde draai meitsje. De flot fertelde brike setten fan de nofteren en soms na茂ve h煤sfrou Marthaha yn 2019 noch neat oan aktualiteit ferlern.

Gearstalling en foarwurd: Douwe Kootstra

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

De Fryske utopy

Hoe sjocht Frysl芒n yn 2030 der煤t? Hoe moat dit hoekje wr芒ld idealiter der煤t sjen? Alve minsken mei in d煤dlike (utopyske) fyzje, sprekke har d锚roer 煤t yn dizze bondel. Dy bydragen geane oer allegear tema鈥檚, fan it Fryske erfgoed oant Frysl芒n frij fan gif.

Wat harren bynt is belutsenens by minsken, by it l芒nskip, by it wurk. Wat harren ek bynt is langstme. Net romantysk of sentimenteel, mar in realistysk langstme. De bydragen leverje in konkrete wurklist op foar it goede libben yn Frysl芒n. En wat foar Frysl芒n jildt, jildt eins foar de hiele wr芒ld.

Utjouwerij: Bornmeer

Fierder l锚ze

De tsj没gen fan de macht fan Aggie van der Meer

鈥業k wit wol dat ik 芒ld bin, mar d锚r stean ik net by stil鈥, sei Aggie van der Meer tsjin de lokale omrop neidat se de Gysbert Japickspriis 2019 w没n foar har hiele oeuvre. It skriuwen giet troch, nettsjinsteande in heal lamme skonk, of in each dat op swart sprongen is.

De Tsj没gen fan de Macht is in boek dat sy perfoarst noch skriuwe woe. In famke is task么ger as de besetter de klokken 煤t de Martinitsjerke hellet. In jier letter is de besetter ferslein, mar de frijheid hat de minsken net feroare. Tusken beide tsj没genissen yn groeide in puzelfertelling oer macht en oer minsken. W锚r鈥檛 de puzel oph芒ldt, is noch altyd net krekt te sizzen.

Boadskippen 煤t dreamen, achter煤tfleanende krie毛n, burokratysk absurdisme, it mysterieuze, mar o sa ynfloedrike Hegerh芒n鈥 in mozayk sa鈥檛 allinne Aggie van der Meer dat optekenje kin.

Utjouwerij Af没k

Fierder l锚ze

Sanfirdo fan Bennie Huisman

Liuwe is in gewoane jonge, dy鈥檛 it dreech fynt om te kiezen. Tusken muzyk en technyk. Tusken leafdes d锚r鈥檛 er tsjinoan rint. Hy wit net altyd hoe鈥檛 er reagearje moat as it libben en de maatskippij s没nder oerlis foar么f yngripe yn syn libben. As syn mem ynienen stjert. As syn earste leafde stikken rint. As syn bern opgroeie en eigen paden gean. As sels net kieze betsjutte kin dat oaren dat foar jo dogge. Sa stroffelt Liuwe troch it libben. Mar dogge we dat net allegear?

Sanfirdo is yn in soad opsichten in ferfolchferhaal. It is it ferfolch op de novelle S芒nfurd, 煤t 1999, oer de koarte romance d锚r tusken Liuwe en Elize. Liuwe sels fertelt hoe’t it doe fierder gie. En noch altyd giet.

Utjouwer: Af没k

Fierder l锚ze

It grutte foarl锚sboek II

Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, gedichten en ferskes oer fan alles en noch wat:  Kabouters, bisten,  letters, fiterje, heksen, Tomke, op skoalle en noch folle mear.
Mei wurk fan ferskillende skriuwers en yllustratoaren. Om alle dagen 煤t (foar) te l锚zen.

Utjouwer: Af没k

Fierder l锚ze

Karlsson fan it dak – Astrid Lindgren oersetten troch Martsje de Jong

It komt net sa faak foar dat der lytse, dikke mantsjes mei propellers op 鈥榚 r锚ch en in startknopke op 鈥榚 b煤k boppe op it dak wenje. Karlsson is sa鈥檔 mantsje. En Erik ken net ien dy鈥檛 sa goed streken 煤thelje kin as Karlsson fan it dak. Dat rint fansels net altyd goed 么f. Mar wa leaut him no, as er seit dat Karlsson fan it dak it dien hat? Ien ding is wis: as Karlsson yn 鈥榚 buert is, hoechst dy noait te ferfelen!

Astrid Lindgrens skriuwerskarri锚re beg没n eins op de dei dat har dochterke Karin frege om in ferhaal; in ferhaal oer Pippi Langkous. D锚rnei skreau se mear as 20 boeken, dy鈥檛 oer de hiele wr芒ld l锚zen en wer l锚zen wurde. Yn Nederl芒n w没n Astrid Lindgren trije kear de Zilveren Griffel en yn 2002 waard der in ynternasjonale berneboekepriis nei har neamd: de Astrid Lindgren memorial Award. Dy bekroaning is de grutste priis yn de berneboekewr芒ld!

Utjouwer: Af没k

Fierder l锚ze

Wij yn ‘e draaim没ne fan Janneke Spoelstra

Wij yn 鈥榚 draaim没ne is de tredde dichtbondel fan Janneke Spoelstra.  Yn dizze bondel wurdt it 没ndersykjen fan it eigen plak op 鈥榚 wr芒ld trochset en wurdt wjerst芒n bean oan net allinne it ferlies fan neisten, mar ek fan soks saakliks as in gemeente.
Mei it gedicht 鈥業n wykein as dit鈥 w没n Spoelstra yn 2016 in Rely Jorritsma-priis. Yn 2016 lies se, yn it ramt fan it projekt Poetic Potatoes, har ierappelgedichten foar op Malta en yn 2017 trede se yn Dublin op yn it ramt fan International Women鈥檚 Day. It gedicht 鈥楢ltyd alve鈥 waard 煤tkeazen om yn septimber 2018 yn Brussel, as 没nderdiel fan it Transpoesie Festival, foar it fuotljocht brocht te wurden.

Janneke Spoelstra (Hijum 1962) wennet yn Alde Leie, se publisearre har deb煤tbondel Goeie is it wachtwurd (Utjouwerij Frysk & Frij) yn 2004. Har twadde bondel, Langst fan 鈥榚 dagen, ferskynde by de Friese Pers Boekerij yn 2011.

Utjouwer: Af没k

Fierder l锚ze

De parallaks fan Janneke Spoelstra

Yn De parallaks, dy鈥檛 in simmerhealjier tusken Ljouwert en It Amel芒n beslacht, komme trije froulike haadpersoanen oan it wurd: Famk dy鈥檛 tritich wurdt, Lokke dy鈥檛 fyftich en Wyb dy鈥檛 santich wurdt.
Alle trije identifisearje se harsels as lesbysk, mar troch it ferskil yn leeftiid is it perspektyf hiel oars. De libbens fan 鈥榚 froulju rinne soms mei-inoar op, mar 煤teinlik folgje se alle trije har eigen wei.

De parallaks is de earste roman fan Janneke Spoelstra (Hijum 1962). De skriuwster, dy鈥檛 wennet yn Alde Leie, publisearre twa dichtbondels: Goeie is it wachtwurd (Utjouwerij Frysk en Frij 2004) en Langst fan 鈥榚 dagen (Friese Pers Boekerij 2011). In treddenien, Wij yn 鈥榚 draaim没ne, ferskynde tagelyk mei dizze roman.
Yn 2008 publisearre Spoelstra, yn it ramt fan it projekt Fryske Modernen, de ferhalebondel In Jikse-libben, dy鈥檛 as ien fan 鈥榚 tsien Fryske boeken yn 2013 op de Frankfurter Buchmesse 没nder de oandacht brocht waard. Se sette de ferhalebondel sels oer nei it Nederl芒nsk. Under de titel Wat ze dan dacht ferskynde dy oersetting yn 2013 by Utjouwerij Elikser.

Utjouwer: Af没k

Fierder l锚ze

In stjer leafhawwe / Een ster liefhebben / To love a Star fan Simen de Jong

Laurence Alma Tadema waard yn 1865 yn Brussel berne as 芒ldste dochter fan de Fr芒nske Marie Dumoulin en de Fryske skilder Lourens Alma-Tadema.
Laurence skriuwt fan jongs 么f oan en koesteret har oanlis op in protte m锚den. Har wurk bestiet 煤t gedichten, romans, toanielstikken, oersettingen en pamfletten. Krekt as har heit wurdt se in wr芒ldboarger, in kosmopolyt troch opfieding en brede ynteresse.
Oars as by de yn it algemien sinnige ferbylding fan har heit 鈥 wolkeleas en freugdefol lardearre mei optimisme 鈥 treffe we by Laurence meastentiids in djippergeande wanhoop en ekstaze oan. Lourens ferbyldet mei syn pinsiel in fiere wr芒ld en bringt in ryk ferline ta libben. Laurence is yn har skriuwen yn petear mei har inerlik.

Utjouwer: Hispel

Fierder l锚ze

P没len-yn-de-pot fan Sjieuwe Borger

Sybren joech him oer oan it feest fan it yrrasjonele s没nder ien remming te fielen. Meidwaan 没nderstelde frijwilligens, d锚r wie lykwols gjin sprake fan, mar dat joech no neat. Hy gong op yn it momint en liet him meit么gje troch it fjoer fan de 没nberonge groepsdrift. De ober hie besocht harren del te b锚dzjen. Doe鈥檛 Richie in klap fan him krige waarden de soasjeteitsleden sels lilk en soene sy de ober te nei. De praeses fan de Kroechkommisje wie der lokkigern么ch foar sprongen. Sybren liet de skurvens no oer him komme. Der siet eat ferskriklik mis. Hy hie syn eigen yndividualiteit oerj没n en him oerlevere oan de machten fan de groep. It wie net te miskennen dat Anjelique der prachtich 煤tseach, syn jierklubmaten soene him d锚r ek op wurdearje. Mar dy wurdearring woe er net. De twifel beg没n stadichoan op te lossen.

Dates binne maklik te skoaren yn it studintelibben, mar froulju binne komplisearre. Se sizze net altyd wat se tinke en ferwachtsje fan alles fan Sybren mar se sizze net d煤dlik wat. Hy siket in bal芒ns tusken frijheid en ferbining en stelt himsels d锚rby essinsjele fragen oer doel en wearde fan syn libben.

De fyfte roman fan Sjieuwe Borger lit de 没ntjouwing fan Sybren sjen tsjin de eftergr没n fan it studintebestean yn de st锚d en op it plattel芒n.

Utjouwer: Elikser

Fierder l锚ze

It libben fan in Labbekak – Jeff Kinney
oersetten troch Martsje de Jong

Het leven van een Loser: Fryske edysje.

It libben fan in Labbekak is it earste diel yn 鈥檈 megasuksesfolle searje It libben fan in Labbekak fan Jeff Kinney. It ferhaal fan in 没nferjitlike antyheld.

Sjoerd fynt it libben in hel. Op 鈥檈 middelbere skoalle moat er him steande h芒lde tusken 脹NDERKR脹PERS 煤t 鈥檈 br锚geklasse en folgroeid ROSMOS dat him al skeart. Op in dei krijt er fan syn mem in leech DEIBOEK. 鈥楢st mar net mienst dat ik 鈥渓eaf deiboek鈥 hjir en 鈥渓eaf deiboek鈥 d锚r begjin te skriuwen.鈥

Utjouwerij: De Fontein

Fierder l锚ze

Ofskaid en 煤tsicht – Hein Jaap Hilarides

ferhalen, stikkys en gedichten in ’t Bildts

Dit boek gaat over herinneringen aan mensen en het Bildt. De gemeente het Bildt is er niet meer. Op de plaatsnaamborden staat Waadhoeke.

鈥樷檛 Plakky gr么nd met de naam 鈥檛 Bildt blyft, maar de administrative naam is weg. Wat gelukkig ok blyft, is 鈥檛 煤tsicht op 鈥檔 diiskouwe winterd芒g.鈥

Woorden bringe niet werom wat weest het. Se kinne wel herinnerings tot leven bringe. Soa wort wat weg is, weer even werom fonnen.

In Ofskaid en 煤tsicht is een groot aantal in het Nederlands vertaalde verhalen, stukjes en gedichten opgenomen.

Utjouwerij: Louise

Fierder l锚ze

De Bonsterkes op ‘e terp – Hanneke de Jong

Joery en Nine Bonsma binne krekt ferhuze. Fan de st锚d nei in doarp. No wenje se mei heit en mem n锚st pake en beppe. Allegearre Bonsterkes op 鈥檈 terp! Foar de bern is it earst wol wennen. Nine hat al gau in freondintsje, mar Joery wol ek sa graach in boartersmaat ha. Soe dat slagje mei syn nije avensearskuon?Freegje heit, mem, pake of beppe mar gau om foar te l锚zen. Of miskien kinst it sels!

De Bonsterkes op ‘e terp is it aksjeboek yn de perioade 29 septimber oant en mei 31 oktober.

De yllustraasjes binne fan Linda de Haan.

Utjouwerij: Bornmeer

Fierder l锚ze

Geheimen 煤t ‘e Boskberch – Janneke de Boer

De Boskberch, d锚re yn it Drintsk-Fryske W芒ld, draacht al iuwenlang in grut geheim yn him. Nimmen dy’t it wit. Yn Geheimen 煤t 鈥檈 Boskberch nimme de trije slakken Bearend, Sofy en frou D. dy mei de berch yn. Do leaust dyn eagen 茅n dyn earen net, ast 没ntdekst wat him d锚re, yn dy berch allegear 么fspilet.

De karakters en aksessoires yn Geheimen 煤t 鈥檈 Boskberch binne makke fan recycled materiaal sa as 芒lde sjirts, tafellekkens, fearkes 煤t R么versguod, plakbaltsjes, strykkralen, rommellaadfynsten, f没geltsjes芒n, br芒nhout, rommelmerkskatten, klaai en stiennen.

Utjouwerij: De Boekebei

Fierder l锚ze

In soarte fan b没gjen – Geert Nauta

Nei dy iene dei, doe鈥檛 Elske my it nijs dien hie, ferskeat it s锚fte giel nei blau, in hiel ljocht, sulvereftich blau: winterblau of iisblau 鈥 in oar wurd ha鈥檏 der net foar. Iispegeltsjedagen wiene it foar 煤s, it blauwe fan in wintermoarn as de sinne noch even neat te sizzen hat, mar him alwol oankundiget. Elske krige s没nreade wangen en in wat tsjokkere kop. Sa moai hie se net earder west. Ik wie op 鈥榚 nij fereale, ik koe my net yntinke dat der ea noch in oare tiid komme soe as 煤s blauwe perioade.

Po毛tysk, humoristysk, absurdistysk en soms mei in hast wat makabere ynslach. De ferhalen fan Geert Nauta, bondele yn dit boek, jouwe in bys没ndere skets fan it minsklik ferlet en tekoart. De subtile satire en de gauris 没nferwachte selskennis fan de haadpersoanen meitsje it l锚zen fan dit boek ta in apart, ferrifeljend en meinimmend aventoer.

Utjouwerij: Elikser

Fierder l锚ze

Bart & Bouke – Mindert Wijnstra en Dolf Verroen

In nij boek is skreaun troch Dolf Verroen en Mindert Wijnstra mei prachtige yllustraasjes fan Babs Wijnstra. De boekpresintaasje f没n plak yn Wytgaard by T.J. Roordaskoalle. It earste eksimplaar waard oanbean oan Kommissaris fan de Kening, Arno Brok. Oan de ein fan de presintaasje krigen alle bern fan groep 3 o/m 8 in eksimplaar fan it boek.

De oanbieding betsjutte tagelyk in moaie 么fsluting fan it trajekt van Dolf Verroen en Mindert Wijnstra as skoalskriuwers yn Wytgaard. Beide sette der in punt achter. Mear ynformaasje: De Schoolschrijver.

Utjouwerij Af没k

Fierder l锚ze

Famke fan snie – Paul van Dijk

Fan ‘e middei wurdt de deb煤tbondel fan Paul van Dijk presintearre yn Workum.

Famke fan snie is in boartlike, byldrike bondel fol dreamen en fantasy. De fersen foarmje in lange, skrinende reis yn in sykjen nei soen mei it ferlies fan in famke. Mei de ynbylding fan in bern besiket de 茂k” rjochting te sykjen yn dream en taal, yn st锚d en bosk, op syk nei it ferlerne, om te oerlibjen.

Paul van Dijk (1981) is in alsidige geast. Hy is skriuwer fan berneboeken, kollums en teaterstikken en is aktyf as muzikant en as tekener. Troch syn dochter waard er dichter. Dizze bondel is syn deb煤t. Foar it fers “Etude yn ‘e rein” krige er de Rely Jorritsmapriis.

Utjouwerij Af没k

Fierder l锚ze

Swarte swan fan Gideon Samson oersetten troch Geart Tigchelaar

Op 21 maart 2018 is foar 150 earsteklassers fan ‘e Haf没 op it Dockinga College yn Dokkum de oersetting fan Gideon Samson syn young adultboek Zwarte zwaan (yn it Frysk oersetten troch Geart Tigchelaar mei as titel Swarte swan) presintearre. Geart hat d锚r eksamen Frysk dien en hat sadwaan yn ‘e mande mei syn 芒ld-dosinte Gretha Hoekstra de middei organisearre. Jelle Bangma prate it barren oan inoar.
Hjirby in koarte synopsis:

Rifka hat wat geweldichs betocht. Se betinkt altiten al goeie dingen, mar sa goed as no is it hast noait. Ja, okee, Duveke seit dan miskien wol dat it net kin, mar wat wit dy der no fan? Rifke lit har troch net ien tsjinh芒lde. Se sil de hiele wr芒ld foar gek sette. In goed sk没lplak fine. Dat is it wichtichst. Rifka moat d锚r klean en iten ferstopje, en d锚rnei harsels. Wilens krije har 芒lden twa prachtige brieven en dan giet alles f锚st krekt sa’t se it 煤ttocht hat.
It is in yngewikkeld plan. Gelokkich is Rifka it t没kste famke fan ‘e wr芒ld. Mei in lyts bytsje help fan Dueke wurdt dit de stunt fan ‘e iuw. Rifka hat oan alles tocht. Dus wat kin der noch misgean? Neat dochs?

Utjouwerij Hispel

Fierder l锚ze

Een meelijwekkend volk –
Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening

Fan ‘e middei is yn it Kristlik Gymnasium Beyers Naud茅 yn Ljouwert de bloml锚zing Een meelijwekkendvolk presintearre.

Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen is een bloemlezing van teksten uit de oudheid en vroege middeleeuwen waarin 鈥榲reemden鈥 over Friezen schrijven. Voor het eerst worden die teksten gezamenlijk in zowel Nederlandse als Friese vertaling aangeboden; daarmee wordt in ieder geval wat de Friese lezer betreft, in een leemte voorzien. De tijdsspanne is ruim genomen: van de vroegste geschriften waarin gewag wordt gemaakt van de continentale kuststrook in Noordwest-Europa, tot de laatste vroegmiddeleeuwse auteurs die zich nog konden verwonderen over schokkende voorbeelden van Friese onaangepastheid.

De oudste citaten stammen uit de vijfde eeuw voor Christus, als Herodotus zijn lezers meldt dat vanuit een 鈥榰ithoek鈥 tin en barnsteen naar de beschaafde wereld worden verscheept. Ook al kon hij zijn handen niet leggen op een betrouwbaar rapport over die 鈥榖uitenrand鈥 van Europa, dat het er lang niet pluis kon zijn, was voor hem klip en klaar. Via meer of minder bekende auteurs uit de oudheid van voor en na Christus 鈥 waarvan de meesten zelf nooit voet aan wal zetten in deze contreien 鈥 komen we, na de val van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw, aan bij de Franken en dan vooral de geloofssoldaten van de Karolingers: de Angelsaksische zendelingen. Zij waren het die, met horten en stoten, de heidense Friezen uiteindelijk 鈥榖eschaving鈥 brachten, in de vorm van het christendom.

Vertaling, inleiding en samenstelling: Andr茅 Looijenga, Anne Tjerk Popkema, Bouke Slofstra
Uitgeverij: Wijdemeer

Fierder l锚ze

Anna – Aggie van der Meer

De roman Anna spilet him 么f binnen de Roomske sakefamylje Fan it Hof yn de perioade 1880 oant 2005. Yn 1880 sette Alo茂s fan it Hof en Jacoba fan Gosliga yn Osnabr眉ck in gruthannel yn stoffen op, dy’t letter 煤twreide wurdt mei filialen yn Nederl芒n. Benammen tidens de Earste en Twadde Wr芒ldoarloch h芒lde de famyljeleden har net altyd oan de easken dy’t se harsels as fromme boargers oplein hiene.
Neitiid dogge se alle war dat foar de jongere famyljeleden en nei b没ten ta ferburgen te h芒lden. Dat guon earwearde hearen d锚r 煤t en troch ek dy belutsen wiene makke it geheimh芒lden ekstra needsaaklik. It fermoeden fan it bestean fan d么fpotten lykop mei it bestean fan in ynterne machtstriid hawwe de ferh芒ldingen binnen de famylje gjin goed dien. Wylst yn D煤tslan leden fan de Rote Armee Fraktion besykje ynfornmaasje oer de hannel en wannel fan de Fan it Hofs te sammeljen, 没ntstiet der in leafdesrelaasje tusken twa leden Anna en Onno – fan de famylje. 
As d煤dlik wurdt dat de famylje mei in ramp te krijen hat en dat as gefolch d锚rfan Onno 煤t it sicht ferdwine moast, begjint Anna oan har syktocht troch de famyljegeheimen, belangen en relaasjes om ynsjoch te krijen hoe’t it allegear sa fier kommen is.

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

Hier ligt de zee – Bert Looper

Hier ligt de zee is in twintig essays het verslag van een levenslange zoektocht naar de verhouding tussen taal, landschap, kunst, herinnering en identiteit. Tegen de achtergrond van de spanning in Europa tussen moderne staatsverbanden en regio鈥檚 met een eigen geschiedenis, neemt Bert Looper de lezer mee naar een gebied dat zich al eeuwenlang de identiteitsvraag stelt.

Wat betekent Friese identiteit, welk perspectief biedt het, schept het ruimte of werkt het juist beklemmend?
Aan de hand van aspecten van de Friese taal, literatuur en kunst, en observaties over het Friese collectieve geheugen, biedt Looper stof tot nadenken over regionale eigenheid in een wereld van voortdurende schaalvergroting.

Bert Looper studeerde middeleeuwse geschiedenis in Groningen en volgde de Rijks Archiefschool in Den Haag. Hij is sinds 2007 directeur van Tresoar, Fries historisch en letterkundig centrum. Hij publiceerde over archivistiek, stadshistorie, Hanze, twintigste-eeuws design en Friese geschiedenis.

Utjouwerij: Bornmeer

Fierder l锚ze

De huodsjes fan Mata-Hari en De weddenskip – Lida Dykstra

Koartby binne der twa boeken fan Lida Dykstra ferskynd.

De earste is ‘De huodsjes fan Mata-Hari’ mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert. Mata-Hari, de eksoatyske d没nseres en spionne dy’t yn 1917 troch de Fr芒nsen fusillearre waard, wie by har libben al wr芒ldferneamd. Tsjintwurdich, krekt 100 jier nei har dea, is de ynteresse foar dizze bys没ndere frou allinnich noch mar grutter. Hoe kin dat? Wa wie sy no eins?
Yn dit boek fertelle de huodsjes fan Mata-Hari mei-inoar it libbensferhaal fan harren eigeneresse. Breidswale tinkt werom oan de ferlyfde, jonge breid dy’t mei in hast tweintich jier 芒ldere offisier troude. Reishuodsje wit noch hoe’t se mei him nei Nederl芒nsk-Ynje ferhuze en bern krige. Stripperswan fertelt hoe’t se furoare makke as eksoatysk d没nseres yn alle grutte st锚den fan Europa, en Steek-mei-k没gelgat makke mei hoe’t se op fertinking fan spionaazje op in dizige moarn yn oktober deasketten waard. 
En dan is Bernehuodsje der noch. Sy fertelt oer lytse Greetje, it eachappeltsje fan har heit, dy’t as in prinseske opgroeide yn in huodde- en pettewinkel op de Kelders yn Ljouwert.

Utjouwerij: Wijdemeer

De twadde is ‘De Weddenskip’, mei yllustraasjes fan Nina Peckelsen. Lida Dykstra hat har foar De weddenskip ynspirearje litten troch de midsiuwske po毛zy en ferhalen 煤t sawol de po毛zy-Edda as de proaza-Edda fan Snorri Sturluson en nimt de l锚zer op in boartlike wize mei nei de njoggen wr芒lden fan de Noardske kosmos, dy’t bewenne wurde troch Asen, Wanen, reuzen, alfen, dwergen en minsken.
De bline dichter Bernlef helpt Jari, dy’t fan moard fertocht wurdt, om te 没ntspannen oan in stel soldaten. Bernlef nimt Jari op sleeptou, yn de hope dat er syn learling wurde wol. Sy komme yn in herberch tel芒ne. D锚r sjongt de 芒ldman, om in miel te beteljen, in lang liet oer de sl没chslimme Loki, dy’t seis foarwerpen mei bys没ndere kr锚ften troch de dwergen fan Nidavellir meitsje lit. Jari en in b没nt publyk hearre spannende ferhalen 煤t de Noardske mytology: oer de spear Gungnir, it skip Skidbladnir, de hammer Mj枚llnir en folle mear. Pas as de sinne opkomt, is it liet 么fr没n. En pas dan docht ek bliken wat de djipper lizzende motiven fan Bernlef binne鈥

Utjouwerij: Af没k

Fierder l锚ze

Stikel en it koartste paad nei Lange Prins – Janneke de Boer

Tusken beareklau en blebberbei ferfeelt Stikel him te pletter. Oant de postdo in keninklik kefert delbringt. Stikel laket as er de 煤tn没ging l锚st en ropt bliid: 鈥業k mei op it feest fan Lange Prins komme!鈥 Help de stikelbaarch in hantsje en sykje tegearre it koartste paad nei Lange Prins.

Yn it printeboek Stikel en it koartste paad nei Lange Prins kombinearret Janneke de Boer proaza en po毛zij mei in eigen wize fan yllustrearjen. Boppedat hat it, fansels, in ferrassend fleurich ein.

O, wat it koartste paad dan is, fregesto? Sykje it gl锚zen skuontsje; it koartste paad nei 茅ltse prins!
Uitgever: uitgeverij Louise

Fierder l锚ze

Pykje Fjouwer – Lida Dijkstra

Pykje Fjouwer is in oade oan it Fryske l芒nskip. Yn it boek binne greidef没gels, buorkerijbisten, blommen, kr没den en ynsekten te finen. Achteryn steane ek nochris nijsgjirrige feiten oer de skries; Kening fan ‘e Greide. Foar alle bern dy鈥檛 fan de natuer h芒lde en der n贸ch mear oer witte wolle.
Skreaun troch Lida Dykstra mei prachtige yllustraasjes fan Ina Hallemans

鈥婤estel Pykje Fjouwer fia de Afuk Webshop of boekhannel Paagman

Fierder l锚ze

Ho Wu en Misty Mac – Aggie van der Meer

De twa sakelju Ho Wu en Misty Mac binne net protagonist en antagonist, net inoar syn love-interest, side-kick of kontagonist. Se steane net yn in hoeder-beskermeling ferh芒lding, se binne gjin sibben, gjin yntime partners yn in h煤slike situaasje, en ek gjin profesjonele partners yn in saaklike relaasje. Mar as diade, de meast stabile, want ommers mar twamansgroep yn de omfiemjende sosjale struktuer, beh芒lde de twa yn de 没nmeilydsume wr芒ld foarby merk en steat har maksimale sosjale hannelingsromte.

鈥婤estel fia Utjouwerij Grotesk

Fierder l锚ze

En d锚r marsjearje ik hinne – Meindert Bijlsma

Yn dizze boartlike en satiryske novelle reizget Meindert Bylsma mei it jonkje dat er ea wie troch falstrikken en hinderlagen yn it libben. Boartlik en blomryk fertelt er oer it gefaar fan klisjeemieningen, sjabloonoardielen, fan monotinken en hierargysk machtsmisbr没k. Sa komt er der efter dat it in poepetoer wurde sil foar sa’n lyts mantsje, dy’t op de startline stiet, mei de hurddraversskuon al oan, om in keardel te wurden.

鈥婤estel En d锚r marsjearje ik hinne by boekhannel Donner

Utjouwerij Elikser

Fierder l锚ze

Reade snie en swarte hagelstiennen

Fan jongs么f hie myn eks – it superreptyl haw ik him foar mysels neamd, yn it ferlingde fan it aartsreptyl, 煤s heit – in heel goed kontakt mei 煤s dochter. Ik minder. Sa’t ik net mei 煤s mem opsjitte koe, omdat se in sloof en in trut wie, sa hie myn dochter altyd r没zje mei my. Doe’t se opgroeide. Se f没n har heit ynteressant, want dat wie in skilder. Ik wie yn har eagen helendal neat.

Josse de Haan hat mei dizze novelle in nij sjenre oan syn al breed liter锚r palet tafoege: in alternative boerestedsroman yn monoloochfoarm.

鈥婤estel Reade snie en swarte hagelstiennen op hebban.nl of        Utjouwerij Elikser

Fierder l锚ze

Wenje yn in skilderij – Lida Dijkstra

Laurence is de dochter fan de skilder Lawrence Alma-Tadema (1836 鈥 1912).

Sy wennet mei har 芒lden, suske Anna, juf, it personiel en de h没n Brio yn in grut en bys没nder H没s yn Londen en fertelt yn dit boek hoe鈥檛 it is om de dochter fan in ferneamde keunstner te w锚zen.

鈥婤estelle fia: Utjouwerij Wijdemeer

Fierder l锚ze

Einum – Froon Akker

Yn achttjin miniatueren wurdt in skets j没n fan de ynwenners: in keunstner dy鈥檛 besiket de skimering tusken skaad en ljocht f锚st te lizzen, in famke dat de leafde 没ntdekt, in demintearjende frou.

鈥婾tj没n yn eigen behear fia FroonAkker.nl

Bekroand mei de Gysbert Japicxpriis 2015

Fierder l锚ze

De Achttjien – Aggie van der Meer

boek-kaft De achttjin

鈥淎lhoewol鈥檛 er mei de r锚ch nei my ta stie, wist ik dat er it wie: de man dy鈥檛 my al in moai skoft dwaande h芒lde. It wie syn h芒lding, de opfallende yntensivens dy鈥檛 my ek de earste kear al rekke. Hy koe net witte dat if foar my mear wie as in gelokkich tafal dat wy op itselde momint foar de Guernica stienen鈥

鈥婾tjouwer: Af没k

Fierder l锚ze
Facebooktwittermail