Oer it bûn

It Skriuwersboun leveret in bydrage oan it ferbetterjen fan it literêre klimaat troch kontakten te ûnderhâlden mei organisaasjes as Tresoar en de provinsje Fryslân. Fierders is it bûn ûnder mear fertsjintwurdige yn it EBLT (European Bureau for Lesser-Used Languages).

Om lid te wurden, kinne jo in e-mail stjoere oan it bestjoer.

It fyftichjierrich jubileumfeest fan it Boun yn Hotel Oostergo te Grou yn 2019

Twa kear yn it jier is der in ledegearkomste, fierders wurde der temagearkomsten, lêzingen, tinktanks op priemmen set. Ek binne der ferskillende wurkgroepen lykas Berneboekepraat, Toanielwurkgroep, Proazawurkgroep, Oersetterswurkgroep.

​Lid binne (oankommende) skriuwers, oersetters, wittenskippers, leararen, sjoernalisten, publisisten, kritisy, stipers fan ’e Fryske literatuer, ensfh. It ledejild is € 40,- it jier.

Foar mear ynformaasje oer it Skriuwersboun, lykas jierferslaggen, kinne jo hjir terjochte.

Stipe
De finansiering fan it Skriuwersboun bestiet út subsydzje fan de provinsje en kontribúsje fan leden. Drage jo de fryske literatuer in waarm hert ta? Stipe ús dan mei in jefte. Wy brûke jo bydrage foar it ûntwikkelen en útfiere fan ús projekten.

It Skriuwersboun
NL34RABO0154846945
Ljouwert

Kontakt
It bestjoer bestiet op ’t heden út:
Willem Verf – foarsitter
Jan Hendrik Woudstra – ponghâlder
Reina Smeink-Kroodsma – sekretaris
Ammerins Moss-de Boer – algemien bestjoerslid
Pier Boorsma – algemien bestjoerslid


Email:
bestjoer@skriuwersboun.nl

Papieren post kin fia Tresoar:
postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden

Fanwegen de nije privacywet hawwe wy jo tastimming nedich oangeande it meitsjen fan foto’s ensfh. Folje it formulier yn en stjoer it op nei it bestjoer.

Facebooktwittermail