Oer it bûn

It Skriuwersboun leveret in bydrage oan it ferbetterjen fan it literêre klimaat troch kontakten te ûnderhâlden mei organisaasjes as Tresoar en de provinsje Fryslân. Fierders is it bûn ûnder mear fertsjintwurdige yn it EBLT (European Bureau for Lesser-Used Languages).

Om lid te wurden, kinne jo in e-mail stjoere oan it bestjoer.

It fyftichjierrich jubileumfeest fan it Boun yn Hotel Oostergo te Grou yn 2019

Twa kear yn it jier is der in ledegearkomste, fierders wurde der temagearkomsten, lêzingen, tinktanks op priemmen set. Ek binne der ferskillende wurkgroepen lykas Berneboekepraat, Toanielwurkgroep, Proazawurkgroep, Oersetterswurkgroep.

​Lid binne (oankommende) skriuwers, oersetters, wittenskippers, leararen, sjoernalisten, publisisten, kritisy, stipers fan ’e Fryske literatuer, ensfh. It ledejild is € 40,- it jier.

Kontakt
It bestjoer bestiet op ’t heden út:
Willem Verf – foarsitter
Jan Woudstra – ponghâlder
Trevor M. Scarse – skriuwer
Ammerins Moss-de Boer – algemien bestjoerslid
Pier Boorsma – algemien bestjoerslid

Reina Smeink-Kroodsma – kandidaatbestjoerslid


Email:
bestjoer@skriuwersboun.nl

Papieren post kin fia Tresoar:
postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden

Fanwegen de nije privacywet hawwe wy jo tastimming nedich oangeande it meitsjen fan foto’s ensfh. Folje it formulier yn en stjoer it op nei it bestjoer.

Foar mear ynformaasje oer it Skriuwersboun, lykas jierferslaggen, kinne jo hjir terjochte.

Facebooktwittermail