Jubileumboek Nearnewâld

Jetze de Vries
Josse de Haan
Nyk de Vries
Janneke de Boer
Foppe Venema
Willem Verf
Koos Tiemersma
Job Degenaar
Bert de Vries
Pieter de Groot
André Looijenga
Baukje Zijlstra
Syds Wiersma
Piter Boersma
Jelle Bangma
Sietse de Vries
Talea Jansma
Popke Popma
Berber Spliethoff
Douwe de Bildt
Tryntsje van der Veer
Douwe Kootstra

Foto: Geart Tigchelaar

Wim Beckers
Geert Nauta
Geart Tigchelaar
Sjoerd Bottema
Marije Roorda
Sybe Joostema
Ytsje Hettinga
Trevor Scarse
Tialda Hoogeveen
Wobbe Atsma
Klaas Wielinga
Hidde Boersma
Martsje de Jong
Giny Bastiaans
Lomme Schokker
Jan Schotanus
Hein Jaap Hilarides
Ruurdtsje de Haan
Neeltje Bonnema
Geartsje Douma
Jetske Bilker

Libben en dea, leafde en haat, gearwurking en oergeunst, mienskip en iensumens: it is allegear te finen yn Nearnewâld. Der wurdt fochten en frijd, rabbe en swijd, wat dat oangiet is it iin plak as alle oare plakken op ‘e wrâld.
Om’t it Skriuwersboun 50 jier bestiet, hat in grut tal Fryske skriuwers en dichters foar harren lêzers dit meartalige Nearnewâld optocht. It útgongspunt wie in tekening fan Laurens Bontes, in sykplaat dêr’t elk in detail út keazen hat.
It einresultaat is in mearsidige fantasijwrâld dy’t in soad op uzes liket, in feest likegoed as in drama fan werkenning, ôfwikseljend as it libben sels.

It boek Nearnewâld is yn syn foarm ta stân kommen troch in redaksje besteande út Baukje Zijlstra, Jetske Bilker en André Looijenga. Utjouwerij Elikser hat it boek útjûn en de tekeningen en opmaak binne fan ‘e hân fan Laurens Bontes.

It boek is rûnom yn ‘e boekwinkels te krijen foar € 24,50.

Yllustraasje troch Laurens Bontes
Facebooktwittermail