Algemiene Ledegearkomste op 1 novimber

Op 1 novimber hâlde wy ús Algemiene Ledegearkomste yn Tresoar. It earste part is lotter foar ús leden, mar fan 19:00 oere ôf is it iepenbier. Janneke Spoelstra en Sytse Jansma sille dan beide sprekke oer harren ûnderfinings as dichter yn it bûtenlân. Wat hat harren dat brocht, wat wie dêr moai of krekt net oan en wat betsjut soks foar harren dichterskip?

Om 20:00 oere hinne sil it dien wêze, mei’t lju dan nei de lêzing fan Jelma Knol kinne dy’t ek yn Tresoar plakfynt. Mear ynformaasje dêroer fine jim hjir.

Janneke Spoelstra
Sytse Jansma
Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *