Literêre aktiviteiten dizze hjerst

It brûst dizze hjerst yn Fryslân! Fia Dichter fan Fryslân, Tresoar, Rixt, Tryater, City of Literature en oare organisaasjes binne der regelmjittich nijsgjirrige gearkomsten en optredens. En wat te betinken fan al dy moaite iepenloftspullen dy’t noch opfierd wurde! Hâld de nijsbrieven fan dizze ynstânsjes en de kranten goed yn ‘e gaten en gean der noch even gesellich op út dizze moannen!

Literatuer is fansels hearlik om thús te lêzen, mar ek om te belibjen.

Wêr mooglik, sette we de aktiviteiten ek yn ús eigen aginda. Dy fine jo hjir rjochts! ->

Facebooktwittermail

Jetske Bilker wint de Gysbert Japicxpriis

Tige grutsk binne wy as Skriuwersbûn dat ús lid Jetske Bilker dizze priis wûn hat foar har boek “Spegel en sonde”. It sjueryrapport wie frij dúdlik oer it wêrom: Yn it boek “ferbynt se op in yntrigearjende wize in suver klinyske analyze mei in flotte fertelstyl en in fine humor“.

De priis wurdt op 14 oktober útrikt yn Boalsert, en neist de eare en oarkonde krijt Jetske ek 10.000 euro as priis en 5.000 euro om it boek oersette te litten. Jetske is neist skriuwster ek in betûft oersetster, dus we binne benijd!

Facebooktwittermail

Simmer-rispinge!

It is alwer té lang lyn dat wy in oersjoch jûn hawwe fan it wurk dat ús leden de ôfrûne tiid útbrocht hawwe… En no it simmerse waar de kommende wiken benammen geskikt is om mei in moai boek of in dichtbondel ûnder in tekkentsje op ‘e bank, is it tiid om ús skriuwers wer even yn it sin te bringen!

Wês wiis mei nuvere houtsjes – Meindert Bylsma

Yn dit boek bondelt Meindert Bylsma aparte ferhalen mei nuveraardige útkomsten. Hy neamt se kremearkes, kre(kt)mearkes. Dêrmei eigenet er him ta wat mearkes eigen is: frijheid. Gjin gemier mei wat wier is en net wier, gjin gemiter mei wat kin en wat net kin. Alles kin en alles is wier, oeral en altyd. In koartswilige bondel mei orizjinele fynsten en ynfalshoeken! Utjûn troch Elikser, en ek te krijen fia de websjop fan de Afûk.

te pearde – te peerdeEeltsje Hettinga

Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurk as Dichter fan Fryslân (2017-2019). De provinsje Fryslân stelde de laureaat yn de gelegenheid om in seleksje út eigen wurk meitsje te litten. Skriuwster Elske Schotanus stalde de twatalige blomlêzing Te pearde–Te peerde gear, soarge foar de oersettingen en skreau der in ynliedend essay by. Utjûn troch De Ryp/De Moanne en ek te krijen by de Afûk.

Grien Ljocht – Bennie Huisman

Nije novelle, dy’t in ferfolch is op Sanfirdo út 2019. De haadpersoan, Liuwe, krijt in nije kâns. Grypt er dy kâns? En hoe giet it mei de oare personaazjes út it boek? Yn ‘e winkel is it boek (noch) net te krijen, mar wa’t nijsgjirrich is, kin seker kontakt opnimme fia syn reachside: https://www.benniehuisman.nl/

Ien tel de ierde stil – Arjan Hut

As in knipperjende tried rint de tiid troch Ien tel de ierde stil. Der is in winsk om de tiid te manipulearjen. “Wie it mar wer as froeger,” bromt in man op it terras. Op de Feanhoop rint in klok fiif minuten foar, krekt genôch foar in suver einleaze kuiertocht nei de dunen. In hovenier rint troch de dreamen fan in doarp. Yn ferkiezingstiid litte we de ierde los. Noch in heale minút om wat te sizzen oer in nije oarloch. Mar stoppet de tiid dan echt? Ek de tiid sels docht raar. Alde simmers wurde yn mânske skuorren bewarre. Nachts skynt de sinne en liket op in bijekoer. Yn it poldertsjuster lekt de Molkwei oer de terpen. Utjûn troch de Afûk.

Wurd för wurd för wurd – Joël Hut

Form en taal spylje yn dizze bundel in grutte rol. Se binne stjoerend för de poëzy fan Joël Hut. Wy de bundel iepenslacht, sal miskien even mei de egen knipperje, want wat deryn te lêzen falt is steld yn Súdwesthoeks Frys yn ‘e eigen spelling fan ‘e auteur. Wat dêrnei opfalt binne de minimalistise form, de bondige ferwurding en de autobiografise ynhâld fan ‘e gedichten. Hut syn poëzy is intym en brekbar, mar troch syn oanpak wurde dêrbij swirte en sentimentaliteit op oustân holden.

Utjûn troch Hispel en te krijen by de Afûk.

Hege loften – Catharina Lautenbach

It is noch even wachtsjen op dizze ferhalebondel, mar set it yn it bûsboekje! Op 18 augustus komt Hege Loften út, in bondel mei ôfwikseljend tragikomyske, realistyske of surrealistyske ferhalen. De beskreaune wrâld is betroud en eigen, mar de haadpersoanen bedarje yn ûnbekend gebiet. Oertsjûgingen ferlieze har macht, hâldfêst falt fuort en in nije werklikheid wurdt ûntdutsen. Lykas yn har debút Fûgels yn ús skriuwt Catharina Lautenbach ferhalen mei faasje, gefoel en ûnderkuolle humor. Utjûn by Bornmeer.

Fuortsjefinne – André Looijenga

Fuortsjefinne: fragminten is in samling fan 44 út de gedichten skreaun yn de jierren 2013 oant en mei 2020. In part hjirfan hat earder publisearre west yn it Frysk literêr tydskrift Ensafh of op de webside fan it Frysk Dichterskollektyf Rixt.

Utjûn troch Hispel en te krijen by de Afûk.


Kwek kwek minemyn. BisteferskesHindrik van der Meer

Wa ken se net: Bijke, Kees Kikkert, Flip flap flinterke… en al dy oare ûnferjitlike berneferskes dy’t Hindrik van der Meer yn ‘e rin fan de jierren makke foar de Fryske skoalradio. Yn dit boek is in samling fan de bekendste bisteferskes byelkoar brocht mei de noaten en akkoarden derby. Sjonge en spylje mar! Utjûn en te krijen by de Afûk.

Salang as it libben duorret – Sipke de Schiffart

Sipke de Schiffart sjokkearret en beskriuwt mei humor it minskelibben mei al syn brike en mâle kanten. De Schiffart is in skriuwer dy’t wat oandoart en is in ferteller pur sang mei in soepele styl.

Utjûn troch Hispel en te keap by de Afûk.

Covidwiksel – Sietse de Vries

In al wat âldere útjefte dy’t by de Rispinge trochsketten wie, mar seker de muoite wurdich!

Covid kin in oar minske fan ien meitsje. It oerkomt Jan de Vries (06-06-1952, Dinnestrjitte 53b, Ljouwert) as er op deselde dei yn Medysk Sintrum Ljouwert opnommen wurdt as Jan de Vries (06-06-1952, Ingelskestrjitte 28, Ljouwert). Fiif wike letter, as de dokters him better ferklearje en mei in taksy nei hûs stjoere, stapt er in oar libben yn. Men hearde wolris oer lytse poppen dy’t op de kreamôfdieling fan in sikehûs ferwiksele waarden en mei de ferkearde heit en mem nei hûs stjoerd waarden. Dat der soms ek âlde mantsjes – ûnder dy kategory foel er sa njonkelytsen – ferwiksele en nei in ferkeard hûs stjoerd waarden, wie nij foar him. Utjûn troch Bornmeer.

Verwoord in gedichten – Jan H. Woudstra

Jan Hendrik stiet mei ien skonk yn ‘e Biltske klaai en mei de oare yn ‘e Fryske Wâlden. Yn syn gedichten giet er op siik nei syn roots en syket er nei balâns. Syn gedichten ûntsteane út syn skerpsinnige opmerksumens fan deistige saken, mei ûnderwerpen as hope, ûnwennigens en ferwachting, en ek mimeringen oer it leauwe en de natuer. De Fryske gedichten jouwe it totale palet in ekstra diminsje. De bondels binne te krijen yn de bettere boekwinkel mar ek by Jan Hendrik sels te bestellen fia: inGedichten7@gmail.com

Naargelang het Noorden

Dizze brosjuere is makke op fersyk fan It Skriuwerbûn. In kommisje fan leden socht tsien Fryske dichters út dy ’t tastimming joegen foar de publikaasje fan twa fan harren gedichten yn it Frysk en yn it Nederlânsk. De titel is in Nederlânske oersetting fan de titel fan it gedicht Neiret it noarden fan Eppie Dam út 2004. Njonken Dam steane de folgjende dichters yn dizze blomlêzing: Tsead Bruinja, Nyk de Vries, Elmar Kuiper, Abe de Vries, Elske Kampen, Cornelis van der Wal, Jacobus Q. Smink, Piter Boersma, Aggie van der Meer. Fan elke dichter is ynformaasje opnommen oer libben en wurk.

Utjûn troch de Ryp en te krijen fia de Afûk.

Facebooktwittermail

Winners Rely Jorritsmapriis 2023 bekind

Twa ferhalen en fiif gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘Nachtskaad’ fan Koos Tiemersma (Drachten) en ‘It lûd’ fan Tryntsje van der Steege (Nyegea).

De winnende gedichten binne ‘Hapke fan neat’ fan Benny Holtrop (De Knipe), ‘Fers om te ferjitten’ fan Fedde Dijkstra (Ljouwert), ‘Hoe’t it liket’ fan Ypie Bakker (Achlum), ‘De winter sil yn jute sliepe’ fan Remco Kuiper (Goutum) en ‘In symfoanysk akwarel fan dyn toarst’ fan Sytse Jansma (Harns).

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dy’t dit jier foar de 69ste kear útskreaun waard, wiene 89 ynstjoeringen ynkommen, te witten 56 gedichten en 33 ferhalen. De sjuery bestie diskear út Beart Oosterhaven, Oene Spoelstra en Marrit de Schiffart.

De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 7 oktober útrikt yn it Mammemahûs te Jellum.

Facebooktwittermail

Presintaasje “Naar gelang het Noorden”

Takom moandei, 3 july 2023, om 16.30 oere, sil yn it Provinsjehûs oan de Twibaksmerk yn Ljouwert, deputearre Sietske Poepjes it earste eksimplaar yn ûntfangst nimme fan de brosjuere “Naar gelang het Noorden”. Der sille ek in tal gedichten út de bondel foardrûgen wurde.

Yn dit lytse boek wurdt in skets jûn fan it wurk fan tsien renommearre Fryske dichters.
It boek is gearstald troch in wurkgroep fan fiif leden fan it Skriuwersbûn en troch dizze wurkgroep ûndertusken oanbean oan bestjoer en sjuery fan de stichting P.C. Hooft-prijs.
Dy sjuery is krekt begoan mei har wurksumheden, dy’t liede sille ta de foardracht fan in winner fan dizze Nederlânske oeuvrepriis. Yn maaie 2024 wurdt de priis takend oan in (Nederlânsktalige of Frysktalige) dichteres of dichter. “Naar gelang het Noorden” wurdt útjûn troch útjouwerij De Ryp en is fan nije wike ôf te keap.

It programma foar moandei sjocht der sa út:

  • Fan 16.30 ynrin, kofje en oranjekoeke yn de besikersromte fan it provinsjehûs
  • 16.45 wy ferhúzje meimekoar nei de histoaryske Steateseal
  • Wolkomstwurd troch foarsitter Willem Verf fan it Skriuwersbûn
  • Foardracht fan twa gedichten út “Naar gelang het Noorden”
  • Martsje de Jong jout út namme fan de wurkgroep in koarte presintaasje fan de ynhâld fan de brosjuere en oerlanget oanslutend it earste eksimplaar oan de Deputearre
  • Reaksje fan Sietske Poepjes
  • Foardracht fan twa gedichten út “Naar gelang het Noorden”
  • Ôfsluting troch útjouwer Hille Faber

Wy hoopje dat in protte leden fan it Skriuwersbûn en oaren dy’t de Fryske skriuwerij in waarm hert ta drage dizze middei meibelibje wolle!

Facebooktwittermail

Myn alderleafste berneboek

Sa’t jim witte, is Reina-Greet de ôfrûne tiid drok dwaande west mei it ferwurkjen fan de reaksjes op har oprop om jim alderleafste berneboek yn te stjoeren. It hat in soad herinneringen boppe brocht by minsken, en dat wie moai om te sjen. It resultaat mei der wêze en mei grutskens dielt Reina-Greet dêrom hjir it pdf! En wa wit, komme der no noch mear dingen by jim boppe. Wy winskje jim in soad lêswille ta!

Lêze mar!

Facebooktwittermail

Nije datum ledegearkomste: 7 juny 2023

Op woansdei 7 juny is prof. dr. Arjen Versloot te gast op de ledegearkomste fan it Skriuwersbûn. Yn de oanrin nei syn beneaming by de RUG wie der in protte publisiteit oer de ferfolling fan de fakatuere. Der drige in perioade sûnder heechlearaar te ûntstean. Ek it Skriuwersbûn hat ivere foar de oanstelling fan in belutsen en saakkundich nij boechbyld foar de Frisistyk. De aksjes hienen súkses. Der is wer in heechlearaar yn Grins. Wat is dat foar man, dy nij-beneamde Versloot?

Prof. Arjen Versloot

In pear sitaten út de LC fan 9 febrewaris:
“…Ik hâld fan myn fak en ik hâld fan de Fryske taal Ik fiel my beropsmjittich ferantwurdlik om dit gat (-by de RUG-) op te foljen”
“Wat ik sjoch is wûnderbaarlike libbenskrêft fan it Frysk”
“It bestean fan it Frysk draacht by oan it mienskipsgefoel en it wolwêzen fan de ynwenners fan de provinsje. Lit ús dat fêsthâlde en koesterje”…

Tusken 19.00 en 19.30 oere starte wy mei in fraachpetear dat yngiet op boppesteande
statements. En fansels sille wy it hawwe oer de kânsen fan it Frysk as kultuertaal en de rol fan skriuw(st)ers, dichteressen, dichters, oersetters en Frysk skriuwende publisisten hjirby.
Ús stelling is ommers dat wy by útstek de minsken binne dy’t dy kultuertaal oerein hâlde.
Wat is de betsjutting fan de Frisistyk foar de bodders dy’t har, gruttendiels as leafdewurk,
ynsette foar it skreaune Frysk? Neigeraden it fraachpetear foarderet komt der alle romte
foar de oanwêzigen om mei Versloot fan gedachten te wikseljen.

De ynrin is om 18 oere, mei broadsjes, kofje, tee en oar drinken; dan begjinne we dernei mei it húshâldlik part. De gearkomste fynt plak yn Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert, yn de Gysbert Japixc-seal.

De stikken foar de gearkomste binne al rûnstjoerd nei de leden en binne ek hjir te finen op de reachside.

Facebooktwittermail

Ledegearkomste 19 april GIET NET TROCH

Spitigernôch ha wy fan te folle leden trochkrigen dat se moarn 19/4 net komme kinne op de ALG. Om’t wy fansels sa folle mooglik minsken de gelegenheid jaan wolle om yn ‘e kunde te kommen mei Prof. Versloot, wurdt de ALG ferset. In nije datum sil sa gau mooglik kommunisearre wurde!

Facebooktwittermail

Algemiene Ledegearkomste op 19 april 2023

Op woansdei 19 april is prof. dr. Arjen Versloot te gast op de ledegearkomste fan it Skriuwersbûn. Yn de oanrin nei syn beneaming by de RUG wie der in protte publisiteit oer de ferfolling fan de fakatuere. Der drige in perioade sûnder heechlearaar te ûntstean. Ek it Skriuwersbûn hat ivere foar de oanstelling fan in belutsen en saakkundich nij boechbyld foar de Frisistyk. De aksjes hienen súkses. Der is wer in heechlearaar yn Grins. Wat is dat foar man, dy nij-beneamde Versloot?
In pear sitaten út de LC fan 9 febrewaris:
“…Ik hâld fan myn fak en ik hâld fan de Fryske taal Ik fiel my beropsmjittich ferantwurdlik om dit gat (-by de RUG-) op te foljen”
“Wat ik sjoch is wûnderbaarlike libbenskrêft fan it Frysk”
“It bestean fan it Frysk draacht by oan it mienskipsgefoel en it wolwêzen fan de ynwenners
fan de provinsje. Lit ús dat fêsthâlde en koesterje”…

Tusken 19.00 en 19.30 oere starte wy mei in fraachpetear dat yngiet op boppesteande
statements. En fansels sille wy it hawwe oer de kânsen fan it Frysk as kultuertaal en de rol
fan skriuw(st)ers, dichteressen, dichters, oersetters en Frysk skriuwende publisisten hjirby.
Ús stelling is ommers dat wy by útstek de minsken binne dy’t dy kultuertaal oerein hâlde.
Wat is de betsjutting fan de Frisistyk foar de bodders dy’t har, gruttendiels as leafdewurk,
ynsette foar it skreaune Frysk? Neigeraden it fraachpetear foarderet komt der alle romte
foar de oanwêzigen om mei Versloot fan gedachten te wikseljen.

De ynrin is om 18 oere, mei broadsjes, kofje, tee en oar drinken; dan begjinne we dernei mei it húshâldlik part. De gearkomste fynt plak yn Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert, yn de Gysbert Japixc-seal.

De stikken foar de gearkomste wurde dizze wike rûnstjoerd nei de leden en binne dernei ek hjir te finen op de reachside.

Facebooktwittermail

Poëzijtegel foar Auke Rauwerda

Foarige wike waard foar de âlde winkel fan Auke Rauwerda in nije poëzijtegel ûntbleate. It gedicht is skreaun troch Cornelis van der Wal. De winkel is in begryp yn ‘e stêd en fier dêrbûten: de winkel dêr’t gjin nee te keap wie.

It gedicht is part fan de gruttere poëzijrûte mei mear as 60 tegels troch de hiele stêd, dy’t seker de muoite wurch is. Letter dit jier komme der noch wat tegels bij, is de bedoeling.

Mear oer de ûntbleating is hjir (LC) en hjir (FD) te lêzen.

It gedicht fan Cornelis van der Wal

Facebooktwittermail