Bysûndere útjeften fan Utjouwerij Afûk

By Utjouwerij Afûk is by gelegenheid fan de hûndertste bertedei fan Anne Wadman ferskynd Anne Wadman: It tipelsinnich bousel, ik. Soan Thys Wadman, skriuwer en gearstaller, waard by de presintaasje op 30 novimber ferrast mei in oare útjefte fan de Afûk dy’t dyselde dei ferskynde, nammentlik It sjaaltsje en njoggen oare ferhalen fan Hylkje Goïnga, syn mem.

Sjoch foar mear ynformaasje oer de oanbelangjende boeken ûnder it kopke ‘Rispinge.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *