Skriuwersmiel 2017

Foto: Skriuwersmiel 2016 (Piet Douma)

Ek dit jier hâldt it Skriuwersboun foar de leden in Skriuwersmiel. En dit jier sil dat wer plakfine yn ’e Skierstins te Feanwâlden.
Dat sil heve op 16 desimber fan 17:30 oere ôf (ynrin fan 17:00 oere ôf). De jûn sil oant in oere as 21:30 duorje.

It tema is ‘Reizgjen yn jo wurk’. Hein Jaap Hilarides is krekt werom fan syn ferbliuw yn Maribor, Slovenië, dêr’t er twa moanne sitten hat foar it projekt Oare Wurden. Hy sil dêroer koart op ’e tekst. Dêrnei binne jo oan bar. Wy freegje nammentlik fan alle mei-iters om op syn heechst fiif minuten te fertellen oer hoe’t jo reizgjen yn jo wurk ferwurkje of faaks ferwurkje soenen. En lês dêrby ek in koarte passaazje of gedicht foar.

Sa hoopje wy mei-inoar in smûke jûn mei lekker iten te belibjen wylst wy yn inoars omreizgje.
Wolle jo mei-ite, dat kin fergees, mar opjefte is wol wichtich, fansels foar de bestelling fan de catering. Yntrodusees binne wolkom.
Graach opjaan foar 13 desimber 2017 fia it e-mailadres bestjoer@skriuwersboun.nl en dan hoopje wy jo op 16 desimber yn Feanwâlden te sjen.

Facebooktwittermail

Theun de Vrieslezing met concert

De Theun de Vrieslezing 2017 belooft iets bijzonders te worden. Het thema is dit jaar Theun de Vries en de muziek. In het enorme oeuvre van Theun de Vries (zo’n 160 titels!) zitten veel publicaties waarin musici en componisten een grote rol spelen. Bekende titels zijn o.a De Première, Motet voor de kardinaal, De dood kwam met muziek en Bruiloftslied voor Zwaantje.

Muziekliefhebber, zanger en violist Theo Laceulle heeft voor deze concertlezing enkele verrassende keuzes gemaakt uit het muzikale werk van Theun de Vries. Hij zal ze kort toelichten. 

De door Laceulle uitgekozen fragmenten uit de muziekromans worden omlijst door pianiste Mirsa Adami. Zij studeerde als uitvoerend musicus met lof af aan het Sweelinck Conservatorium. Adami is momenteel repetitor bij de Nieuwe Opera in Amsterdam en geeft regelmatig recitals in binnen- en buitenland. Zo was ze te horen op het Prinsengrachtfestival en in het Concertgebouw in Amsterdam.

Mirsa Adami speelt tijdens de lezing o.a. muziek van Bach, Debussy, Albeniz, Scarlatti, Puccini en Mozart.

Ook wordt het eerste exemplaar van het bibliofiel uitgegeven gedicht Scarlatti van Theun de Vries aangeboden aan Alexandra de Vries, dochter van de auteur.

Datum: Vrijdag 6 oktober
Plaats: Schierstins, Haadstrjitte 1, 9269 SW  Feanwâlden
Aanvang: 20.00 uur
Entree: 8 euro
Reserveren: info@schierstins.nl
Tel.: 0511-472937

Facebooktwittermail

Utrikking Rely Jorritsmaprizen

It bestjoer fan it Rely Jorritsmafuns nûget jim ut foar de útrikking fan de Rely Jorritsmaprizen op

​sneon 30 septimber 2017
​14.30 oere
​yn it Doarpshûs fan Weidum, Bornialeane 1

Winnende ferhalen
De winnende ferhalen binne:
‘Genede, in soarte fan bûgjen’ fan Geert Nauta út Wergea
‘Hofkesjonge’ fan Trevor Scarse út Grins
‘Guggem’ fan Lida Dykstra út De Knipe
‘Dû smearlap’ fan Geart Tigchelaar út Ljouwert en
‘De oanhâldende gearspanning fan idioaten’ fan Lomme Schokker út Hillegom.
Winnende fersen
De winnende fersen binne
‘Lepus europaeus’ fan Anny de Vries út Oosternijkerk
‘Opgean’ fan Arjan Hut út Ljouwert
‘Foarhinne trof ik by de seedyk in goede stoel’ fan Edwin de Groot út Aldehaske
‘De brêge’ fan André Looijenga út Grins en
‘Drachtsterbrêge’ fan Erik Betten út Dronryp.

Facebooktwittermail

Sympoasium erkende talen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert op 7 november 2017 het eerste symposium over de erkende streektalen. De bij de erkende streektalen betrokken overheden, taalinstituten en taalwetenschappers gaan daar met elkaar en het ministerie in gesprek over de effectieve promotie van streektalen. Centraal staat de vraag hoe overheden, taalinstituten en andere betrokken organisaties het gebruik van de erkende streektalen zo goed mogelijk kunnen stimuleren.

Wij nodigen u uit papers in te zenden die direct te maken hebben met het thema van het symposium en willen u vragen deze uitnodiging verder te verspreiden binnen uw instelling. Meer informatie over de achtergrond van het symposium en de call for papers vindt u in de bijlage. Uw voorstellen kunnen, voorzien van een abstract van maximaal 300 woorden en een kort CV van de spreker, voor 31 augustus worden gestuurd naar alexandra.elsen@minbzk.nl

Facebooktwittermail