Cliffhangerje

Nei oanlieding fan de foarstelling 1000&1 Nacht is Tryater in skriuwaventoer oangongen mei sechstjin skriuwers. Yn de geast fan dizze mearke-eftige fertellingen hawwe se fia de post ferhalen nei elkoar cliffhangere. De ferhalen waarden skreaun mei pinne en papier, yn alle talen dy’t yn Fryslân sprutsen wurde. Sadree’t der in slúf mei ferhalen by immen op ’e matte lei, hie eltse skriuwer trije dagen de tiid om in ferfolch oan it fúljeton te skriuwen.

It risseltaat fan dat skriuwaventoer is trije rigen fan sa’n fiif ferhalen. En dy ferhalen binne no te beharkjen yn de bûtenloft fan literatuerstêd Ljouwert. Op plakken dêr’t genôch romte is om de ferhalen yn dy omgean te litten, om yn dyn holle te reizgjen nei oare kulturen, nei fiere lannen. Eltse rige hat in eigen ferhalerûte krigen sada’tst dysels troch de romte cliffhangerje litte kinst. Yn totaal binne der trije mooglikheden yn Ljouwert om te lústerjen nei dy mearke-eftige ferhalen. Hast allinne in mobyl mei in kamera nedich. De ferhalen binne te belústerjen fia in QR-koade dy’t op de kuierpaden te finen binne. De rûtes fynst op de site fan Tryater.

De skriuwersprojekten fan Tryater binne bedoeld om skriuwers romte te jaan om te ûndersykjen en te eksperimintearjen. Cliffhangerje makket ûnderdiel út fan Tryater Rûnom, it plak dêr’t oare aktiviteiten as foarstellingen organisearre wurde en dêr’t de ferbining mei it publyk sintraal stiet. Foar mear ynfo, gean nei tryater.nl

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *