Frysk Deiblêd siket nei poëzy en keunst om treast, ferbining en hope te jaan

Foto: Geart Tigchelaar

Doe’t dichter Eppie Dam hearde dat yn Italië en Spanje de folkslieten fan ‘e balkons ôf songen waarden, ynspirearre him dat ta syn ‘minskeliet’ dat it Frysk Deiblêd juster publisearre. Yn neifolging dêrfan wol it Deiblêd de kommende tiid mear romte jaan oan gedichten, skilderijen en oare keunstuterings dêr’t yn ‘e taal fan keunsten wurden mei fûn wurde ta treast en ferbining of foar hope, eangst en oare gefoelens om de koronakrisis hinne.

Sa wol de krante in poadium biede oan keunstners yn kultureel stille tiden. Mar ek jo as lêzer binne wolkom om jo poëzy, of (foto’s fan) jo tekenings en oare kreäasjes yn te stjoeren fia cultuur@frieschdagblad.nl. Graach ûnder fermelding fan jo namme en telefoannûmer.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *