Lêzing Fryske literatuer yn it fuortset ûnderwiis

Foto: Haye Bijlstra

De leeftyd 12-15 jier is essinsjeel om in positive lêsattitude te ûntwikkeljen. Dêrom is it wichtich dat in learling yn dy faze positive lêsûnderfinings opdocht fia boeken dy’t by him/har passe. Mar hoe komt in learling oan sokke boeken? En wat makket in boek gaadlik? Op dy fragen wurdt yn dizze lêzing oer Fryske literatuer yn it fuortset ûnderwiis antwurd jûn.
De lêzing is op 29 novimber om 19:45 oere yn Tresoar en wurdt jûn troch dosinte Frysk oan NHL/Stenden Gerbrich de Jong.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *