Literêr programma ‘Grinsgongers’

Hoe floeiber kinne taal en tinken wêze? Baukje Zijlstra en Sytse Jansma, twa skriuwers dy’t wurkje yn in meartalige werklikheid sykje de grinzen op fan harren libbens- en tinkwrâld en de rol dy’t taal dêryn spilet. Tusken Ljouwert en Amsterdam, tusken Bogiakumu en Jakarta, tusken Charleston en Monster lizze wrâlden fan ferskil en oerienkomst. Sljochtet taal grinzen, of smyt taal just grinzen op? En wat docht it mei dyn wêzen asto in grinsgonger bist yn dyn eigen libben?

8 maart 15.30 oere yn Brouwdok yn Harns
13 maart 20.00 oere yn OBE Ljouwert
19 maart 20.00 oere yn dBieb Burgum

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *