Literêre jûn op 30 maart

Boeken fan Fryslân organisearret op 30 maart o.s. in literêre jûn mei meiwurking fan Jan Siebelink (auteur fan it Boekewikegeskink ‘Jas van belofte’), Jetske Bilker (oersetter fan it Boekewikegeskink), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en Eeltsje Hettinga (Dichter fan Fryslân). Oanfang: 20.00 oere. Lokaasje: Dûnsskoalle Saco Velt, Saccramentsstrjitte 19, Ljouwert. Tagongskaarten à € 7,50 binne fan hjoed ôf te keap by Boekhandel Van der Velde Ljouwert, de Afûkwinkel en fia de Afûkwebsjop.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *