Pieter de Groot slút jubileumjier smeudich ôf

It bestjoer tanket elk dy’t it 50-jierrich jubileumjier mei ús mooglik makke hat en wy sizze spesjaal tank oan Pieter de Groot, en syn side-kick Pier Boorsma, dy’t justerjûn op smeudige wize dy fyftich jier oereide hawwe.

Pieter de Groot
Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *