Skriuw in Frysk toanielstik

Wa skriuwt it bêste, moaiste, geweldichste Fryske toanielstik foar amateurs!?

De falbile foar it ynleverjen fan dyn toanielstik is ferskood nei begjin takom jier! Kinst noch meidwaan, dus!

Altyd al in toanielstik skriuwe wollen? Dan is it no tiid om yn de pinne te klimmen!
Blijspullen, kluchten, komeedzjes, trageedzjes, drama’s, skrillers, musicals, berne-
en jongereintoaniel, jûnfoljende stikken (gjin iepenloft) likegoed as ienakters.
Foar jeugd, bern of âlderen, alles kin en mei.

Neist dat de St.U.F.T. it winnende stik útjaan sil, is der ek in jildpriis oan ferbûn:
foar it bêste jûnfoljende stik € 1.250,- en foar de bêste ienakter € 750,-.
De rjochten fan de winnende stikken binne foar de Stuft.
It stik wurdt beoardield troch in trijekoppige sjuery: Bouke Oldenhof, Piter M. Renia en Anne Graswinkel.

Wolst meidwaan?
Leverje dan foar 1  jannewaris 2020 dyn stik digitaal yn by info@stuft.nl.
Yn in Word bestân, lettertype Times New Roman, tekengrutte 11,5,
pagina-yndieling A5.

Fragen / opmerkingen kinne nei:
Mail: info@stuft.nl of 06-304 93 981 (Jelle Terwal)

We sjogge mei grutte belangstelling jimme toanielstikken temjitte!

Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel (StUFT) bestiet 50 jier en skriuwt dizze priisfraach út.
De StUFT is in frijwilligersorganisaasje dy’t alle jierren 22 Fryske toanielstikken útjaan
wol mei as doel it Fryske amateurtoaniel te stypjen en te stimulearjen.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *