Temawykein ‘De see, de see’ op Skylge yn maaie

De see is in wichtige ynspiraasjeboarne foar de minske. Rêst, romte, wiidsheid, sinne, wyn, gouden strannen… Wy genietsje der fan en yn de literatuer en byldzjende keunst is de see in wichtich ûnderwerp. Yn it temawykein ‘De see, de see’ sille wy dy rol fan de see yn de keunst neier ferkenne.
Oan de hân fan in ‘wyntrochwaaid’ gebiet, Fryslân, leare wy hoe’t oanfanklik benammen de bedrigingen fan de see ûnderfûn waarden. Fan 1900 ôf oan ûntstie der in oare hâlding, wêryn’t de see in plak fan skientme, refleksje en in stapke tebek wurdt. Dy ûntjouwing yn ús hâlding wjerspegelet har prachtich yn de Fryske literatuer en keunst, tink oan Tsjêbbe Hettinga en Gerrit Benner. Yn inkelde lêzings, foardrachten en in kuier sille wy ús ferdjipje yn literatuer,  keunst en lânskip. Harkje en sjen, mar ek meidwaan oan it oersetten fan inkelde seegedichten fan Frysk nei Nederlânsk en oarom.

It wykein is fan 24 oant en mei 26 maaie en fynt plak op de Folkshegeskoalle op Skylge. Sjoch foar it programma op de webside fan Sirkwy of fan de Folkshegeskoalle sels.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *