Twatalige blomlêzing Piter Jelles Troelstra

Op 28 maart is yn Tresoar de twatalige blomlêzing Mijn harp is voor jou mei fersen fan Piter Jelles Troelstra (1860-1930) presintearre. Abe de Vries hat de blomlêzing gearstald, de gedichten oerset en in ynlieding skreaun by it wurk fan Troelstra. Earder wiene wol guon gedichten fan Troelstra oerset nei it Nederlânsk, mar no is der ek in blomlêzing foar hannen.
 
By de presintaasje fersoarge Abe de Vries in lêzing oer Troelstra en de Fryske literatuer om 1880 hinne, mei as titel ‘De fredesfunksje fan de jonge Troelstra’ en ûndertitel ‘Fryske literatuer om it kanteljier 1880 hinne’. Dy lêzing is hjir te lêzen. It earste eksimplaar waard dêrnei oanbean oan Piet Hagen, dy’t yn 2010 in biografy oer Troelstra publisearre. Syn tankwurd is hjir te lêzen. Skriuwer en muzikant Bennie Huisman song oan de ein noch in pear lieten fan Troelstra.

Foto: Haye Bijlstra
Foto: Haye Bijlstra
Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *