Bertus Mulder – Fersen foar Fokje: Syklus fan Piter Jelles Troelstra

Yn de simmer fan 1881 krige de jonge Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de boeredochter Fokje Frânses Pasma fan Westermar. Doe’t er studint waard yn Grins, moast dat oer wêze neffens de famylje Troelstra.

Yn njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men dêrfan de delslach. De fersen foar Fokje beskriuwe syn jongfeinte lok en lijen. ‘De leafde foel as simmerrein m’yn ’t hert,’ skriuwt er. De opgong, de twifel, de hope op better as de ferkearing in jier tusken heakjes set wurdt, de ferstille wanhoop en mankelikens komme allegear werom yn dizze syklus.

Bertus Mulder (It Hearrenfean, 1949) studearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy is auteur fan de boeken De jonge Piter Jelles, Jaap Nieuwenhuize ─ Onstuimig en onvervaard en De nazi’s te slim af zijn.

Utjouwerij: Bornmeer

Facebooktwittermail

Jan Popkema nimt dr. Obe Postmapriis yn ûntfangst

Deputearre Sietske Poepjes lange hjoed de dr. Obe Postmapriis oan Jan Popkema oer. De útrikking wie fan ’t jier troch de koroanamaatregels oars as gewoanwei. Jan Popkema krige de priis thús yn Burgum foar de Fryske oersetting fan it boek Das Parfum (It parfum). De priis bestiet út in bedrach fan 2000 euro en in oarkonde.

Der sil letter, takom jier, omtinken jûn wurde oan ‘e priiswinner en it aspekt fan literêr oersetten. Sjoch foar mear ynfo op Sirkwy.

Facebooktwittermail

Durk van der Ploeg beneamd ta earelid fan it Boun

Op 12 novimber 2020 lange ynterim-foarsitter fan It Skriuwersboun, Geart Tigchelaar, de oarkonde oer oan skriuwer Durk van der Ploeg ta eare fan syn 90ste jierdei en syn mânske oeuvre. Dêrby waard Van der Ploeg tagelyk beneamd ta earelid fan It Skriuwersboun.
Harkje en sjoch nei de útrikking en de laudatio mei ûndersteand filmke.

 

Facebooktwittermail

Podcastrige ‘Boekekast’ set útein mei Hilda Talsma

Foto: Omrop Frysllân

De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen hearst yn de podcast Boekekast fan ‘Boeken fan Fryslân’ en Omrop Fryslân. Acht Fryske skriuwers hawwe spesjaal in ferhaal skreaun. Yn de earste ôflevering is it ferhaal ‘Old school’ fan Hilda Talsma te hearren. Karen Bies praat ek mei de skriuwster. It ferhaal wurdt foarlêzen troch Nynke Heeg.

Acht wiken lang wurdt sneons in nij ferhaal publisearre. De oanbelangjende skriuwers binne: Hilda Talsma, Ferdinand de Jong, Piter Boersma, Geart Tigchelaar, Jetske Bilker, Jaap Krol, Lida Dykstra en Thys Wadman.

Beharkje it ferhaal fan Hilda Talsma en it fraachpetear op de webside fan Omrop Fryslân.

Facebooktwittermail

Lange koartproazajûn fan ‘e baan

Foto: Geart Tigchelaar

Begjin dit jier hat Frysk literêr tydskrift Ensafh in oprop dien ta it ynstjoeren fan tige koarte ferhalen fan op syn heechst 250 wurden. Dat hat de redaksje fan it tydskrift dien, mei’t hja fûn dat der yn ’e Fryske literatuer mear omtinken foar proaza komme kin.
 
Ut de 39 ynstjoerings hat de sjuery, besteande út Nyk de Vries, Gerbrich de Jong en Anne Feddema, fjirtjin winnende ferhalen útkeazen. De sân alderbêsten soenen sawol op 27 novimber yn De bogt fen Guné te Frjentsjer foardroegen wurde as yn it sechsde nûmer fan Ensafh ferskine. De oare sân soenen allinnich foardroegen wurde. No’t fanwegen de koroanamaatregels de Lange koartproazajûn net trochgean kin, hat de redaksje besletten om alle fjirtjin ferhalen yn it lêste Ensafh-nûmer fan dit jier ôf te printsjen. It hat kâns dat nei’t koroana it lân út is der socht wurdt nei in nije datum om dochs noch de koarte ferhalen it poadium te bieden dat se fertsjinje.

Facebooktwittermail

Ferdivedaasje mei it moardmystearje fan Grutte Pier

Folksheld en frijheidsstrider Grutte Pier libbet ek yn ’e 21ste iuw troch yn it kollektive bewustwêzen fan de Fryske kultuer. Op syn 500ste stjerdei sprekt syn leginde noch altiten ta de ferbylding by jong en âld. In memorabel gegeven dat Grutte Pier Brouwerij 28 oktober alle eare oandocht. De brouwers nûgje alle bierleafhawwers út om mei te helpen de wierheid oan it ljocht te bringen: wa hat Grutte Piers trouste striidmakker fermoarde?

Op 28 oktober 500 jier lyn blies er yn Snits syn lêste siken út: Pier Gerlofs Donia. Fan oarsprong wie er in freedsume boer, mar hy soe de skiednis yngean as legindaryske frijheidsstrider Grutte Pier. Anno 2020 is Fryslâns ûnôfhinklikens lykwols derby ynsketten. Mar it soe de âlde folksheld dochs goed dwaan om fêst te stellen dat it folk dêr’t er foar stried, wolfarrend is en de Fryske kultuer yn de 21ste iuw libbet as in hart. Hy soe it djip yn syn hert machtich fûn hawwe dat syn namme yn eare holden wurdt troch in stel renommearre brouwers en harren crowd yn Bartlehiem. Want dat hie er fansels nei bûten ta amper blike litten.

Wa fermoarde Wierd Jelckama?
Grutte Pier: hertstochtlik ferdigener fan ’e Fryske frijheid. Mar ek in man mei in grut, soarchsum hert foar ‘syn’ minsken en in sterk ûntwikkele gefoel foar rjochtfeardigens. Syn neef Wierd Jelckama leechhertich fermoarde: kinst dy foarstelle hoe kjel oft Pier fan dy tynge waard. Dat er op ûndersyk út giet om de wierheid boppe wetter te krijen, dêroer twivelet er gjin tel. Grutte Pier sil der alles oan dwaan dat yn syn macht leit, om syn ûnôfskiedlike striidmakker rjocht te dwaan!
Grutte Pier Brouwer daget bierleafhawwers út om mei de âlde frijheidsstrider mei op ûndersyk út te gean. Op in kweeste dy’t by djippe skaden fan ferlitten gloppen, grêften en plein del giet. Troch dizenige greiden dêr’t de kjeld dy yn ’e bonken krûpt en it faaie fisioen fan in mysterieuske wiersister soarget foar ûnbehagen. Yn herbergen fan min ofte mear twiveleftich alloai. Dêr’t hurdsteefjoer en it ljocht fan walmjende kearsen grillige skaden tekenje op besmodzge muorren en erchtinkende eagen hinne en wer geane. En ûnder de lege houten balken fan ’e souder petearen hommels stilfalle as in frjemdling té neioan komt. Wês wach. Want do hast gjin idee hoe’n bytsje oft in minskelibben wurdich is yn ’e rauwe, tsjustere wrâld fan de lette midsieuwen.

Ekstra poarsje ferdivedaasje

It Grutte Pier ‘moardmystearje’ is betocht troch brouwer Frans Filius fan Bartlehiem. Dit unike aventoer wurdt ta libben brocht troch skriuwer en rasferteller Geart Tigchelaar, mei yllustraasjes fan it trio Leander de Goede, Fokke van der Hoek en Bart Lentjes. In ferhaal net allinnich ferteld yn it Frysk mar ek yn it Nederlânsk. Mei dit mystearje wol Grutte Pier Brouwerij soargje foar in ekstra poarsje ferdivedaasje. Foar tsjustere neijiersjûnen, mei’t troch de koroana opkrongen alkoholklok bierleafhawwers oan hûs bûn binne. En tagelyk promoatsje de brouwers op in boartlike wize de Fryske taal.


It Grutte Pier ‘moardmystearje’ hat alles yn him om in collector’s item te wurden. Wa’t belangstelling hat, kin fan 28 oktober ôf alfêst syn of har eksimplaar bestelle fia gruttepierbrouwerij.nl/moordspel. Fan heal novimber ôf is it aventoer te krijen by selektearre sliterijen, supermerken en spultsjewinkels. Moai op ’e tiid as orizjineel kado, foar yn ’e skoech of ûnder de beam. Foar elkenien dy’t syn hân net omdraait foar ‘Bûter, brea en griene tsiis…’. Of wa’t yn alle gefallen leare wol om dy legindaryske wurden goed út te sprekken.

Facebooktwittermail

Josse de Haan – Passys

Passys is in boek oer in libben yn leafde en literatuer. In boek dat út syn aard wei ‘autofiksjoneel’ wêze moast. Mar tagelyk hat Josse de Haan dy autobiografyske ynvestearring finaal ûnderút helle, troch in rûts oan perspektiven op dat libben te yntrodusearjen.
Sa ûntstiet yn de roman in rige fan libbens, soms elkoar oerlaapjend, mar altyd optekene fanút in oar momint yn de tiid en fanút ûnderskate personaazjes: Jany – Nannie, Nannes, Nanne, Nanning en Nans.
Om dit literêre spul kompleet te meitsjen, wurdt boppedat yn elk haadstik op dy libbens reflektearre oan de hân fan fragminten út romans fan foaral Frânske skriuwers.
‘Myn libben is literatuer en literatuer is myn libben.’ (Josse de Haan)
Josse de Haan (1941) krige yn 2007 de Gysbert Japicxpriis foar syn wichtige bydrage oan de fernijing fan de Fryske literatuer, benammen as romanskriuwer fan Piksjitten op snyp en de trije dêrop folgjende romans, en foar al syn krewearjen foar de ‘oare literatuer’ as essayist en as útjouwer. Ek syn foarige roman Frou mei mandoline op sofa waard yn 2015 nominearre foar de Gysbert Japicxpriis.

Utjouwerij: Afûk

Facebooktwittermail

Elmar Kuiper – Wite Mûle, Swarte Molke

Elmar Kuiper syn poëzy  is yn dizze nije bondel kealer, direkter, konfrontearjender as earder. Hy lit him sels mear sjen en it giet dêrby fan notearring sûnder poespas nei meislepende lyryk.

It lânskip, de wrâld dêr’t er yn opgroeid is, is sels ûnderwerp mar tsjinnet foaral ek ta tematyske ferbylding. Yn it gedicht Mem Ganges lit Kuiper dêrneist sjen dat er yndrukken opdien nei in reis nei Yndia, likegoed op ynkringende wize wit te brûken.

Utjouwerij: Hispel

Facebooktwittermail