Eksposysje Skjin laai/Tabula rasa oer de skeppende krêft fan de leechte

Grytsje Schaaf, romtlik wurk ‘Diiskâld skrousk klomsk’, stiel en ferskate coatings

De dichter of keunstner sit foar syn wite papier en ynienen falle der wurden en bylden. Wêr komme dy wurden en bylden wei? Ut de leechte? Samar? Is it hieltyd wer begjinne mei in skjin laai?​

Yn de útstalling Skjin Laai/Tabula Rasa ferwurdzje en ferbyldzje mear as tritich dichters en keunstners harren begryp fan  leechte. Wat betsjut leechte, hoe meitsje sy leechte, begjint alles altyd wer op’e nij?  It risseltaat is in rike útstalling mei teksten, bylden en lûden dy’t ús as taskôger meinimme nei de yndividuele keunstners en harren wrâld, mar ús ek konfrontearje mei dy eksistinsjele fraach oft alles mei in skjin laai wer begjinne kin. De eksposysje is te sjen fan 14 oktober o/m 16 desimber yn de Doarpstsjerke yn Beetstersweach.​De útstalling Skjin Laai/Tabula Rasa is ta stân kommen as ûnderdiel fan it programma ‘Sssstt…! hjir flústeret de tiid’ yn it ramt fan LF2018. Ien fan de wichtigste taken fan Tresoar is it befoarderjen fan de Fryske literatuer. Wy wolle dat dwaan troch it bieden fan poadia oan Fryske dichters. Tagelyk wolle wy ferskate dissiplines bymekoar bringe: literatuer, byldzjende keunst, muzyk en toaniel. Mei Skjin Laai/Tabula Rasa litte keunstners en dichters de rykdom fan dy kombinaasje sjen.

Wêr:Projektromte Haadstrjitte 17, Haadstrjitte 17, Beetstersweach
Wannear: Fan 14 oktober o/m 16 desimber, tongersdei o/m snein fan 13.00 – 18.00 oere.

Neist de tentoanstelling is der in ynteressant lêzingeprogramma om it tema fierder út te wurkjen:

Snein 28 oktober 15.00-16.00, Doarpstsjerke Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Bert Looper, direkteur fan Tresoar: ‘De ûntdekking fan de leechte yn de Fryske literatuer en keunst’

Snein 11 novimber, 15.00-16.00, Doarpstsjerke Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Yvonne F.M. Ploum, keunsthistoarika, Armando-ekspert, adviseur en kurator bij ‘Kunst van Ploum’: ‘Armando – Tussen het weten en begrijpen’

Sneon 24 novimber, 14.00-16.00, Doarpstsjerke en Projektromte, Haadstrjitte 17
Literêre Middei mei koarte lêzingen, foardrachten en optredens oer it tema ‘leechte’

Snein 9 desimber, 15.00-16.00, Doarpstsjerke Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Joke Hermsen, skriuwster en filosofe: ‘De leegte van een landschap, dat zich gestaag vult met tijd’

Foar mear ynformaasje: info@tresoar.nl 
Yntree: € 5,00, kaarten oan de kassa

Tresoar wurket foar dit projekt gear mei Galerie Schoots en Van Duyse te Antwerpen en CultBee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag).

Yn de tentoanstelling is wurk te sjen fan: Armando, Willem Abma, Harmen Abma, Pieteke de Boer, Bernard Aubertin, Edwin de Groot, Sies Bleeker, Tsjisse Hettema, Bram Bogart, Eeltsje Hettinga, Marije Bouman, Hein Jaap Hilarides, Jan Henderikse, Simen de Jong, Maaike Hogerhuis, Jan Kleefstra, Elmar Kuiper, Anke Kuypers, Rein de Lange, Jan Maaskant, Bartle Laverman, Albert Oost, André Looijenga, Zoltin Peeter, Aggie van der Meer, Grytsje Schaaf, Henk Nijp, Baukje Scheppink, Marije Roorda, Jan Schoonhoven, Geart Tigchelaar, Kaneli & Smit, Jetze de Vries en Syds Wiersma.

Elmar Kuiper, Lânskip, akryl op papier
Facebooktwittermail

Margo Holtrop-Kientz wint Stedsfryske oersetkriich

Ofrûne maaie organisearren de Ljouwerter Krante en Taalburo Popkema mienskiplik in Stedsfryske oersetkriich. It Grimm-mearke De Bremer stedsmuzikanten moast dêrby yn ien fan de sân Stedsfryske farianten oerset wurde.
Under de ynstjoerings kaam neffens de sjuery de ‘Ljouwerter’ oersetting fan frou Margo Holtrop-Kientz út Driebergen as bêste út de bus. “De oersetting fan Holtrop-Kientz docht oan ’e iene kant rjocht oan de frivoale toan fan it orizjineel, mar nimt der tagelyk ek wat ôfstân fan. Dêrtroch wurdt har oersetting nearne koarkdrûch, in gefaar dat normaalsprutsen by oersettings gau op ’e loer leit. De frijheid dy’t se naam, pakt goed út. De oersetting is eins in werfertelling. Sa nimt de ferzje in natuerlik plak yn de mûnlinge ferteltradysje yn dêr’t mearkes by hearre”, sei sjuerylid Anne Popkema.

De winnende oersetting wurdt opnaam yn it boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys, dêr’t fyftich mearkes yn de sân Stedsfryske talen yn oerset binne. It earste eksimplaar fan dat boek wurdt op sneontemiddei 3 novimber oanbean oan Kommissaris fan de Kening Arno Brok, op de earste ‘Dach fan ut Stadsfrys’, dy’t dan holden wurdt yn de Frentsjerter Martinitsjerke, tusken 14 en 17 oere. Dêrby wurdt ek de priiswinner huldige.

Facebooktwittermail

Aksjeboek foar bern skreaun troch Hanneke de Jong

Skriuwster fan it Aksjeboek Hanneke de Jong:
‘It Aksjeboek foar bern komt der oan! Op 29 septimber, middeis om trije oere, is de presintaasje yn MeM, it Talepaviljoen yn de Prinsetún te Ljouwert. Linda de Haan, dy’t de prachtige, fleurige yllustraasjes makke, en ik sille derfoar soargje dat jim jim net ferfele. Heiten, memmen, pakes, beppes, omkes, tantes, masters, juffen en fansels bern, binne fan herte wolkom!’

Joery en Nine Bonsma binne krekt ferhuze. Fan de stêd nei in doarp. No wenje se mei heit en mem nêst pake en beppe. Allegearre Bonsterkes op ’e terp! Foar de bern is it earst wol wennen. Nine hat al gau in freondintsje, mar Joery wol ek sa graach in boartersmaat ha. Soe dat slagje mei syn nije avensearskuon?

Freegje heit, mem, pake of beppe mar gau om foar te lêzen. Of miskien kinst it sels!

It boek De Bonsterkes op ’e terp is yllustrearre troch Linda de Haan en útjûn by Bornmeer.

Facebooktwittermail

Oprop oan dichters, skriuwers, taalkeunstners, muzikanten en performers

Graach bringe wy jo op ‘e hichte fan ‘e neikommende oprop, dy’t dien wurdt troch de noardlike filmargiven en Lân fan Taal. Lit jo ynspirearje troch bysûnder filmmateriaal om dêrnei mei in plan te kommen foar in koarte live performance.

http://friesfilmarchief.nl/nieuws/oproep-aan-dichters-schrijvers-taalkunstenaars-muzikanten-en-performers/
Facebooktwittermail

Skriuwer Steven H.P. de Jong ferstoarn

“By libben hat er neist syn oandiel yn it ûnderwiis in grutte bydrage levere oan de Fryske literatuer.” Skriuwer Steven H.P. de Jong is freed op 83 jierrige leeftiid yn Burgum ferstoarn. De Jong sette him yn foar de Fryske literatuer en skreau sawol yn it Frysk as it Stedsfrysk.De Jong publisearre yn syn skriuwende karriêre meardere dichtbundels en proazawurken. Ek wie er oan it wurk as oersetter tusken it Frysk en it Nederlânsk. Sa hat er Jan Pitersoan Koen: toanielstik yn alve tafrielen oerset. Njonken syn skriuwerswurk, wie De Jong ek aktyf as learaar en redakteur fan ferskate Fryske literêre tydskriften.
Yn 1992 krige De Jong de Gysbert Japicxpriis foar syn wurk De Wuttelhaven del.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittermail

Poetry & Storytelling Festival (mei masterclass)

De earste edysje fan it Poetry & Storytelling Festival stiet yn it teken fan it yn ‘e kunde kommen mei nij wurk. Op dit nije festival krije oanstoarmjende nije skriuwers en dichters in kâns harren materiaal foar te dragen oan in entûsjast publyk. Fierders sille feteranen it poadium opstappe om nij wurk hearre te litten. Kinst yn alle gefallen harkje nei de Fryske dichters Arjan Hut en Geart Tigchelaar, fierders nei Christopher Morgan en Ria Westerhuis.

Mar! Foarôfgeand oan it festival wurdt in – fergese – masterclass jûn troch âld-Stedsdichter Arjan Hut. In tal dielnimmers meie op it festival optrede.

Sjoch foar mear ynfo op: Harmonie.nl

Facebooktwittermail