De nacht fan Quatrebras

Op freedtejûn 2 novimber nimt Tresoar dy mei nei de wrâld fan Quatrebras, it tydskrift dat yn de jierren ’50 en ’60 in wichtige bydrage levere oan de fernijing fan de Fryske literatuer.

It bysûndere fan Quatrebras wie dat ferskate dissiplines – literatuer, keunst, toaniel, fisuele poëzy – gearwurken en in protte kreativiteit losmakken.

Op dizze jûn is ús bysûndere gast ien fan de lêste redakteuren fan Quatrebras, Gysbert Japicxpriiswinner Josse de Haan, dy’t spesjaal út Spaansk Baskelân wei oerkomt. Ernst Bruinsma sil him ynterviewe en wy biede him in faksimilee-útjefte oan fan syn ‘Anarky’s’.

En fierder:

  • Koarte lêzings fan Frank den Oudsten, Bert Looper en Ernst Bruinsma
  • Elske Schotanus draacht foar út wurk fan Hessel Miedema
  • Muzykoptredens en performances fan Jan Klug, Sytse Jansma en Hans Wijnbergen
  • Jierren ’50 toaniel fan Jelle de Jong

Wannear: Freedtejûn 2 novimber, 20.00-24.00
Wêr: Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert
Tagong fergees

Facebooktwittermail

Skriuw in nij liet – Rispinge

Op sneon 3 novimber 2018 wurdt by Nijkleaster yn Jorwert troch de Stifting Krúspunt in workshop organisearre foar dichters, skriuwers en oare belangstellenden.
Doel is in oantrún te jaan by it skriuwen fan sjongbere Frysktalige lieten foar in liturgyske setting.


Ynlieder is David de Jong, fan wa’t meardere teksten yn it Nije Fryske Lieteboek (útjefte Royal Jongbloed / Krúspunt 2019) opnommen binne.
Wy oefenje dizze dei aktyf yn it skriuwen fan fersen, mei Rispinge as tema.
Meardere wurkfoarmen wurde brûkt, begelieding is beskikber.   
De rispinge fan dizze dei fynt in delslach yn de fesper, dy’t de dei ôfslút.

Organisator:
Stifting Krúspunt, www.kruspunt.frl, Sipke Huismans
Lokaasje: Nijkleaster, Jorwert, www.nijkleaster.frl
Opjefte: www.nijkleaster.frl
Kontaktpersoan: Tryntsje van der Veer 0610908525

Programma yn detail

09:15 Ynrin
09.30 Moarnsgebed
10.00 Wolkom en kennismakking
 Sipke Huismans en Tryntsje van der Veer
10:30 Ynlieding David de Jong
11:00 Oan ’e slach
12:15 Lunsj yn It Wapen fan Baarderadiel
13:00 Kuier
14:15 Oan ’e slach
15:30 Skoft en tarieding Fesper
16:00 Fesper ‘Rispinge
16:30 Ofsluting

Kosten: € 30,- de persoan (ynkl. kofje/tee en fegetaryske lunsj mei sop).
Binne jo dochs ferhindere? Dan kinne jo jo ôfmelde foar 1 novimber fia info@nijkleaster.nl. Wy gean der dan fanút dat wy jo bydrage foar dizze dei beskôgje meie as in gift foar Nijkleaster.
Iepenbier ferfier: De bus (93) komt troch Jorwert. It  treinstasjon yn Mantgum leit op 2 kilometer fan Jorwert.

Facebooktwittermail

Dichters út Fryslân op kulturele ekspedysje nei Kenia foar festival Explore the North

De Frysktalige dichter Sytse Jansma en de Nederlânsktalige dichter Frank Keizer binne op it stuit op it Kistrech International Poetry Festival yn Kisii, Kenia. Hja drage dêr foar út eigen wurk, jouwe wurkwinkels en sille op ûndersyk út foar it meitsjen fan nij wurk. De resultaten fan dy poëtyske ekspedysje presintearje sy takom jier, ûnder de sande edysje fan Explore the North (2019).

It Kistrech International Poetry Festival yn Kenia is op dit momint ien fan ’e grutste en populêrste literêre eveneminten yn Afrika. It festival bringt lokale en ynternasjonale dichters byinoar en lit de pleatslike befolking aktyf kennismeitsje mei poëzy en oare talen en kultueren (en oarsom). Dit jier nimme dichters en keunstners út ûnder oaren Finlân, Yndia, Israël, Kanada en fansels Kenia sels diel oan it festival. Sytse Jansma en Frank Keizer, twa dichters mei Fryske roots, binne op útnûging fan Explore the North út namme fan Nederlân yn Kisii oanwêzich.

Sytse Jansma ûndersiket yn syn poëzy ûnder oaren it stjoerende karakter fan taal. Yn Kenia set er dy line troch en ferdjippet er him yn it ynterdissiplinêre karakter fan de Keniaanske skriuwkeunst. Hokker ynfloed hawwe film en muzyk op poëzy? En hoe ferskilt de Fryske en Nederlânske kultuer dêryn fan ’e Keniaanske kultuer? Jansma ûndersiket yn syn lêste dichtbondel as nomaden yn tinten teplak / als nomaden in tenten terecht (2015) de grins tusken poëzy en it libben sels. Njonken in persoanike, artistike syktocht bringt er yn Kenia ek besites oan skoallen om learlingen te ynspirearjen mei ûnder oaren wurkwinkels kreatyf skriuwen. Bekend terrein foar Sytse, want as edukaasjemeiwurker by Tryater hâldt er him alle dagen dwaande mei de kulturele ûntwikkeling fan skoaljeugd.

“Poëzy skriuwe is in wize om it stjoerende karakter fan taal bleat te lizzen. Hoe soe it Fryske lânskip beskreaun wurde kinne út ‘global perception’ wei? Hat in Fryske boeresleat ek Japanske of Keniaanske eigenskippen? Skriuwe is lykas reizgje. Stelst dysels in doel, mar ûnderweis komst wat oars tsjin. Ik wol my graach mei iepen blik ferwûnderje oer wat Kenia by biede kin.” – Sytse Jansma

Frank Keizer freget him ûnder de reis ôf wat it betsjut om, yn de wurden fan de Keniaanske skriuwer Ngũgĩ wa Thiong’o, it ‘sintrum te ferpleatsen’ – yn geografyske, politike en kulturele sin. Hy giet op syk nei hybride foarmen fan skriuwen: op de grins fan poëzy, filosofy en proaza. Hy siket nei foarmen dy’t wat sizze oer de yntimiteit tusken geografysk fier útinoar lizzende plakken.

Earder dit jier gienen fia Explore the North de Fryske dichters Geart Tigchelaar en Sigrid Kingma nei it StAnza Poetry Festival yn Skotlân foar in poëtyske gearwurking. Mei twa Skotske dichters presintearren hja de útkomsten fan dy útwiksel op it Taletúnfestival yn Ljouwert.

De reis fan Sytse Jansma en Frank Keizer nei Kenia komt mei ta stân tanksij de stipe fan it Nederlânsk Letterefûns.

Facebooktwittermail

Eksposysje Skjin laai/Tabula rasa oer de skeppende krêft fan de leechte

Grytsje Schaaf, romtlik wurk ‘Diiskâld skrousk klomsk’, stiel en ferskate coatings

De dichter of keunstner sit foar syn wite papier en ynienen falle der wurden en bylden. Wêr komme dy wurden en bylden wei? Ut de leechte? Samar? Is it hieltyd wer begjinne mei in skjin laai?​

Yn de útstalling Skjin Laai/Tabula Rasa ferwurdzje en ferbyldzje mear as tritich dichters en keunstners harren begryp fan  leechte. Wat betsjut leechte, hoe meitsje sy leechte, begjint alles altyd wer op’e nij?  It risseltaat is in rike útstalling mei teksten, bylden en lûden dy’t ús as taskôger meinimme nei de yndividuele keunstners en harren wrâld, mar ús ek konfrontearje mei dy eksistinsjele fraach oft alles mei in skjin laai wer begjinne kin. De eksposysje is te sjen fan 14 oktober o/m 16 desimber yn de Doarpstsjerke yn Beetstersweach.​De útstalling Skjin Laai/Tabula Rasa is ta stân kommen as ûnderdiel fan it programma ‘Sssstt…! hjir flústeret de tiid’ yn it ramt fan LF2018. Ien fan de wichtigste taken fan Tresoar is it befoarderjen fan de Fryske literatuer. Wy wolle dat dwaan troch it bieden fan poadia oan Fryske dichters. Tagelyk wolle wy ferskate dissiplines bymekoar bringe: literatuer, byldzjende keunst, muzyk en toaniel. Mei Skjin Laai/Tabula Rasa litte keunstners en dichters de rykdom fan dy kombinaasje sjen.

Wêr:Projektromte Haadstrjitte 17, Haadstrjitte 17, Beetstersweach
Wannear: Fan 14 oktober o/m 16 desimber, tongersdei o/m snein fan 13.00 – 18.00 oere.

Neist de tentoanstelling is der in ynteressant lêzingeprogramma om it tema fierder út te wurkjen:

Snein 28 oktober 15.00-16.00, Doarpstsjerke Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Bert Looper, direkteur fan Tresoar: ‘De ûntdekking fan de leechte yn de Fryske literatuer en keunst’

Snein 11 novimber, 15.00-16.00, Doarpstsjerke Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Yvonne F.M. Ploum, keunsthistoarika, Armando-ekspert, adviseur en kurator bij ‘Kunst van Ploum’: ‘Armando – Tussen het weten en begrijpen’

Sneon 24 novimber, 14.00-16.00, Doarpstsjerke en Projektromte, Haadstrjitte 17
Literêre Middei mei koarte lêzingen, foardrachten en optredens oer it tema ‘leechte’

Snein 9 desimber, 15.00-16.00, Doarpstsjerke Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Joke Hermsen, skriuwster en filosofe: ‘De leegte van een landschap, dat zich gestaag vult met tijd’

Foar mear ynformaasje: info@tresoar.nl 
Yntree: € 5,00, kaarten oan de kassa

Tresoar wurket foar dit projekt gear mei Galerie Schoots en Van Duyse te Antwerpen en CultBee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag).

Yn de tentoanstelling is wurk te sjen fan: Armando, Willem Abma, Harmen Abma, Pieteke de Boer, Bernard Aubertin, Edwin de Groot, Sies Bleeker, Tsjisse Hettema, Bram Bogart, Eeltsje Hettinga, Marije Bouman, Hein Jaap Hilarides, Jan Henderikse, Simen de Jong, Maaike Hogerhuis, Jan Kleefstra, Elmar Kuiper, Anke Kuypers, Rein de Lange, Jan Maaskant, Bartle Laverman, Albert Oost, André Looijenga, Zoltin Peeter, Aggie van der Meer, Grytsje Schaaf, Henk Nijp, Baukje Scheppink, Marije Roorda, Jan Schoonhoven, Geart Tigchelaar, Kaneli & Smit, Jetze de Vries en Syds Wiersma.

Elmar Kuiper, Lânskip, akryl op papier
Facebooktwittermail

Margo Holtrop-Kientz wint Stedsfryske oersetkriich

Ofrûne maaie organisearren de Ljouwerter Krante en Taalburo Popkema mienskiplik in Stedsfryske oersetkriich. It Grimm-mearke De Bremer stedsmuzikanten moast dêrby yn ien fan de sân Stedsfryske farianten oerset wurde.
Under de ynstjoerings kaam neffens de sjuery de ‘Ljouwerter’ oersetting fan frou Margo Holtrop-Kientz út Driebergen as bêste út de bus. “De oersetting fan Holtrop-Kientz docht oan ’e iene kant rjocht oan de frivoale toan fan it orizjineel, mar nimt der tagelyk ek wat ôfstân fan. Dêrtroch wurdt har oersetting nearne koarkdrûch, in gefaar dat normaalsprutsen by oersettings gau op ’e loer leit. De frijheid dy’t se naam, pakt goed út. De oersetting is eins in werfertelling. Sa nimt de ferzje in natuerlik plak yn de mûnlinge ferteltradysje yn dêr’t mearkes by hearre”, sei sjuerylid Anne Popkema.

De winnende oersetting wurdt opnaam yn it boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys, dêr’t fyftich mearkes yn de sân Stedsfryske talen yn oerset binne. It earste eksimplaar fan dat boek wurdt op sneontemiddei 3 novimber oanbean oan Kommissaris fan de Kening Arno Brok, op de earste ‘Dach fan ut Stadsfrys’, dy’t dan holden wurdt yn de Frentsjerter Martinitsjerke, tusken 14 en 17 oere. Dêrby wurdt ek de priiswinner huldige.

Facebooktwittermail

Aksjeboek foar bern skreaun troch Hanneke de Jong

Skriuwster fan it Aksjeboek Hanneke de Jong:
‘It Aksjeboek foar bern komt der oan! Op 29 septimber, middeis om trije oere, is de presintaasje yn MeM, it Talepaviljoen yn de Prinsetún te Ljouwert. Linda de Haan, dy’t de prachtige, fleurige yllustraasjes makke, en ik sille derfoar soargje dat jim jim net ferfele. Heiten, memmen, pakes, beppes, omkes, tantes, masters, juffen en fansels bern, binne fan herte wolkom!’

Joery en Nine Bonsma binne krekt ferhuze. Fan de stêd nei in doarp. No wenje se mei heit en mem nêst pake en beppe. Allegearre Bonsterkes op ’e terp! Foar de bern is it earst wol wennen. Nine hat al gau in freondintsje, mar Joery wol ek sa graach in boartersmaat ha. Soe dat slagje mei syn nije avensearskuon?

Freegje heit, mem, pake of beppe mar gau om foar te lêzen. Of miskien kinst it sels!

It boek De Bonsterkes op ’e terp is yllustrearre troch Linda de Haan en útjûn by Bornmeer.

Facebooktwittermail

Oprop oan dichters, skriuwers, taalkeunstners, muzikanten en performers

Graach bringe wy jo op ‘e hichte fan ‘e neikommende oprop, dy’t dien wurdt troch de noardlike filmargiven en Lân fan Taal. Lit jo ynspirearje troch bysûnder filmmateriaal om dêrnei mei in plan te kommen foar in koarte live performance.

http://friesfilmarchief.nl/nieuws/oproep-aan-dichters-schrijvers-taalkunstenaars-muzikanten-en-performers/
Facebooktwittermail