Dyn alderleafste berneboek

It kin hast net mis. Elkenien hat wol in alderleafste boek. No ’t de tiid fan winter wer hjir is, like it ús sa aardich om te freegjen oft jimme jim alderleafste Fryske – mei ús diele wolle. Foar de wille yn ’t foar, wille by it nochris lêzen of tebektinken.

Wat is het plan?

Wy wolle dy freegje dyn alderleafste berneboek – yn alle Fryske talen en oersettingen – fan eartiids te dielen en deroer te fertellen. Hjirûnder fynst in foarbyld fan hoe ’t de beskriuwing fan dyn alderleafste Fryske berneboek derút sjen kin oan ’e hân fan de folgjende fragen:

  • Hokker Frysk boek is dyn alderleafste?
  • Wêrom is dit boek dy alderleafst?
  • Wêr giet it boek oer?
  • Wat kinsto fertelle oer dyn favorite wurden of yllustraasje?

Fierder wolle wy dy freegje – ast dy hast – in foto of ôfbylding fan ’t boek mei te stjoeren. It formaat fan de tekst is ien A-4 en de uterlike ynleferdatum 31 jannewaris 2023.

Wy organisearje dan letter in feestje om inoar te moetsjen, de boeken mei-inoar te besjen + ranja/tee/kofje mei of sûnder wolkje te drinken. Meitsje wy der oan it ein in moai dokumint fan. Of miskien …?

Myn alderleafste berneboek

Dit boek is fan – Reina Greet
Titel – De sike ko
Auteur – H.E. Todd
Yllustraasjes – Val Biro
Fryske oersetting – A. Zantema
Útjouwer, jier útjefte – Afûk, Ljouwert 1980

‘De sike ko’ is myn alderleafste berneboek. Doe ’t ik in – noch – lytsere Reina Greet as no wie, is it my kear op kear en nochris in kear foarlêzen en doe ’t ik it sels koe, lies ik it sels. Oant no ta en fierder.

It ferhaal giet oer in ko dy ’t net alhiel yn oarder is. Hy woeft en hy miaut en op ’t lêst kwêket er der op los. It liket slim. Is it hûnesykte, de kattesykte of dochs wat oars? Lokkich wurdt de kowe-spesjalist ynflein mei in helikopter en mei in ferskriklik knap idee makket hy de ko wer better. Elkenien is bliid en giet yn ‘e hûs om tee te drinken en te brea-iten. De ko is ek bliid. Boe!

Myn favorite side is dy wêr oft de ko midden yn de stikels stean giet, wol tsien foet de loft yn springt en elkenien joecheit en bliid is dat de ko wer ‘boe’ ropt. Tsien foet de loft yn, dat fûn ik eartiids mar bjusterbaarlik.

It boek is úteinlik by myn sus terjochte kaam en dochs woe ik sa hiel graach ek sels in eksimplaar. Ik ha socht en socht mar koe it net fine. Wol yn ’t Ingelsk. Ek aardich, mar gjin Frysk. Doe, op in hiel bysûndere dei, krige ik it kado fan myn freondinne Lysbeth. Dat ferjit ik nea wer! It boek is my hiel alderleafst. 

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *