Fergees e-boek Koos Tiemersma

Tsien jier ferlyn skeakele Koos Tiemersma, bekend fan romans as De ljedder en Einum (Gysbert Japicxpriis 2015) oer op it publisearen fan syn wurk as e-boek. Om it berikken fan dy mylpeal te fieren, stelt er no syn ferhalebondel Ik bedoel mar! / Ik bedoel maar!, troch de Ljouwerter Krante útroppen ta it bêste Fryske boek fan dat jier, fergees yn sawol in Fryske as Nederlânske edysje beskikber as e-boek.

It binne ferhalen dêr’t minsken yn konfronteard wurde mei de ferrassingen dy’t it bestean yn ’t fet hat. Faak lykje it mar lytse foarfallen, lykas in busreiske troch de Pyreneeën oer wegen dy’t like smel binne as dat de bus breed is. Of nim de jongkeardel dy’t, ûnderweis nei syn wurk yn in muzykkafee, in filmke makket fan twa sjoppende froulju en der úteinlik achter komt dat neat is wat it liket. Dat lêste giet absolút ek op foar in bekende skriuwer dy’t ûnderweis nei in lêzing yn Bûtenpost kidnapt wurdt.

Om dit boek te besetten is it genôch om kontakt mei de skriuwer op te nimmen fia syn webside koostiemersma.nl. It e-boek, te lêzen op kompjûter, laptop, tablet, ipad of telefoan, wurdt jo dan mei kearende post koroanafrij oer de mail tastjoerd.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *