Johan Veenstra in Sulveren Anjer útrikke

Dizze freed hat skriuwer en kollumnist Johan Veenstra út Nijeholtpea de Sulveren Anjer yn ûntfangst naam. Fanwege koroana, wie der dit jier in sobere seremoanje yn it Keninklik Paleis yn Amsterdam.

Johan Veenstra krige de Sulveren Anjer foar syn ynset foar it Stellingwerfsk. Dat docht er al 50 jier. Al yn 2001 is er beneamd ta Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en dit jier wie er ek al eareboarger fan Weststellingwerf wurden. “,It wurk fan Veenstra is prikeljend, kreatyf en persoanlik”, spruts direkteur Cathelijne Broers fan it Prins Bernhard Kultuerfûns by de útrikking.

Veenstra waard yntrodusearre mei in koart filmke dêr’t er oer syn motivaasje fertelde om yn it Stellingwerfsk te publisearjen. Skriuwen is foar him in manier om de taal ûnder de oandacht te bringen. “Ik bin gjin fjochter en bin der ek net fan om mei spandoeken de strjitte op te gean. In feite tink ik dat ik sa genôch doch foar myn taal, tink ik.” Veenstra moast it spjeldsje sels opspjeldzje nei’t prinses Beatrix it yn in doaske him oanrikke.

Johan Veenstra hat in grut ferskaat oan boeken útbrocht, fan poëzij oant proaza. Foar Vroeger is veurgoed veurbi’j krige er yn 2020 de Rink van der Veldepriis. Dat wie de earste kear dat dizze priis jûn waard oan in boek yn in Fryske streektaal.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *