Masterclass Toanielskriuwen troch Bouke Oldenhof

Nei twa fruchtbere byienkomsten oer de ferbining tusken toaniel en literatuer wurdt it no tiid om praktysk oan ’e slach. Dat dogge wy op de langste dei fan ’t jier.
Op de langste dei, tongersdei 21 juny, organisearret It Skriuwersboun in soarte fan masterclass Toanielskriuwen fan Bouke Oldenhof foar leden fan it Skriuwersboun. Bouke sil dan trije punten by del dy’t it sjenre toaniel oars meitsje as de wenstige literêre sjenres:

1. Toaniel as teamsport

2. Toaniel as eksponint fan dualistysk tinken en dialektyk

3. Yntinsiteit fersus tiid as basisprinsipe fan de dramaturgy

Bouke sil útlizze hoe’t it der yn syn beropspraktyk as toanielskriuwer (en toanielskriuwdosint) oan tagiet, foarbylden jaan, en in kearmannich de oanwêzigen útnûgje ien en oar ta te passen op har praktyk as (net-toaniel)skriuwer.

De jûn fynt plak yn Bouke syn kafee Rolbrêge, Rolbrêgedyk 59, 8406 AP DE TYNJE. Tel. 0513-571289. De jûn begjint om 20:00 oere en is ôfrûn om 22:00 oere, mar wy kinne fansels altyd noch even gesellich binnen of bûten neisitte!

Minsken dy’t gjin ferfier ha nei De Tynje kinne har melde by It Skriuwersboun, dat besiket dan te regeljen datst meiride kinst.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *