Ferfolch temagearkomste toaniel en literatuer

As bestjoer sjogge wy werom op in tige slagge Temagearkomste mei as ûnderwerp de ferbining tusken Frysk toaniel en Fryske literatuer. Der is dúdlik ferlet fan sa’n ferbining. Selskippen wolle goede en orizjineel Fryske stikken en skriuwers wolle graach oan ‘e slach mei it skriuwen fan in stik. Dy twa wrâlden kinne sadwaande noch folle mear byinoar brocht wurde en dat wolle wy as it Skriuwersboun graach fasilitearje.

Fandatoangeande soenen wy elk dy’t dêr niget oan hat op 17 maaie om 20:00 oere yn Tresoar útnûgje wolle om de saken fierder stal te jaan. Earder hawwe wy sa in Oersettersgroep hân dêr’t in soad út fuortkommen is, wy hoopje dat ek foar dizze groep sa wêze sil.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *