Oesdrip | jiergong 52 | Nûmer 1 | Juny 2021

Literêre kuier troch Feanwâlden op 3 july

It bestjoer wol heul graach ek wer ‘echt’ kontakt mei de leden, en ferskate leden joegen oan ferlet te hawwen fan ûnderling kontakt, oars as fia it byldskerm. Gewoan wat ‘gesellichs’ dwaan en wer even wat byprate. Stadichoan wurdt dat gelokkich wer mooglik! Dus is der op sneon/saterdei 3 july in literêre kuier yn Feanwâlden, ûnder lieding fan Douwe Kootstra. Mei nei ôfrin in lunch mei-inoar, yn de Skierstins.

Fanwege koroana is der op it stuit in maks fan 30 Leden dy’t meidwaan wolle, kinne har fia bestjoer@skriuwersboun.nl foar 1 july opjaan.

De Skrierstins yn Feanwâlden

Nearnewâld foar eksamenstudinten Frysk

It Skriuwersboun hat in kado jûn oan alle learlingen fan middelbere skoallen dy’t dit jier it Frysk eksamen dogge. Hja ha it jubileumboek Nearnewâld’ krigen, mei bydragen fan 45 skriuwsters en skriuwers. De bydragen binne makke nei oanlieding fan in tekening fan Laurens Bontes fan in tinkbyldich Frysk doarp mei allerhanne nijsgjirrige details.

De boeken waarden oanbean op de dei dat de Fryske eksamens ôfnommen wurde, op 31 maaie en 1 juny. It earste eksimplaar waard oanbean by Skoallemienskip Liudger yn Burgum, mar ek learlingen yn Boalsert, Ljouwert, Drachten, Surhústerfean, Frjentsjer, Snits, Koudum en Dokkum ha in eksimplaar krigen. Dizze aksje waard mooglik makke mei stipe fan it FLMD.

Nearnewâld – Ta eare fan it 50-jierrrich bestean fan it Skriuwersboun útbrocht

Transpoesie

Ek dit jier waard It Skriuwersboun frege in dichter te leverjen foar it jierlikse Transpoesie Poëzyfestival in Brussel, dat dêr no foar de alfde kear hâlden wurdt. Dit jier sil Fryslân fertsjintwurdige wurde troch Cornelis van der Wal. Hy mei op 26 septimber in optreden fersoargje, op de Europeeske Dei fan ’e Talen.

Nei de oprop earder dit jier, krigen we gedichten binnen fan seis dichters. De sjuery, besteande út Alex Riemersma (adviseur taalbelied by de Provinsje Fryslân en lektor oan NHL Stenden), Janneke Spoelstra (Fryske Akademy en sels dichter) en Ammerins Moss-de Boer (It Skriuwersboun) keazen unanym foar ‘Snie is in died fan ferset’ fan Van der Wal.

P.C. Hooftprijs

Dizze priis is in jierliks ta te kennen oeuvrepriis foar Nederlânske auteurs. Yn artikel 1 fan it reglemint is bepaald dat it om wurk gean moat dat haadsaaklik skreaun is “in de Nederlandse of Friese taal.” Mar yn alle jierren dat de priis bestiet hat noch nea in Frysktalich auteur wûn…

It Skriuwersboun hat besletten om yn petear gean mei it bestjoer fan de ferantwurdlike stichting: hoe kinne Fryske skriuw(st)ers mear kâns meitsje?

Hylkje Goïngapriis

It Friesch Dagblad, de stifting FLMD en it Skriuwersboun binne drok dwaande mei it opsetten fan in nije priiswedstriid. It giet om in priis foar moai koarte ferhalen (+ 750 wurden), it sjenre dêr’t Hylkje in masteres yn wie. It liet him yn it earstoan oansjen dat de gemeente ynteressearre wie om de ferantwurdlikens hjirfoar te dragen. Mar de petearen hjiroer sitte op stuit fêst. Wy besykje lykwols in nije iepening te finen by ferantwurdlik wethâlder frou Bakker.

City of Literature

Ljouwert is yn 2019 útroppen ta City of Literature. De organisaasje mei deselde namme wol meartalich dwaande wêze en as sadanich benammen de Nederlânske en Fryske literatuer stimulearje. De titel City of Literature is benammen ynhelle op basis fan de ynfrastruktuer fan de Fryske literatuer. As Skriuwersboun fine wy dan ek, tegearre mei deputearre Poepjes, dat it measte jild nei de Fryske skriuwers ta moat.

It Skriuwersboun is mei oare organisaasjes oanwêzich yn in klankboerdgroep , dy’t de City of Literature mei konstruktive advizen en opbouwende krityk begeliede sil. It Skriuwersboun sil dêr derop tasjen, dat de Fryske literatuer syn gerak kriget.

Kontakt Provinsje Fryslân

De Provinsje hat dit jier mear omtinken foar de Fryske Skriuwerij. Sietske Poepjes organisearre al twa kear in Zoom-oerlis mei fertsjinwurdigers fan ferskate organisaasjes, wêrûnder it Skriuwersboun. Yn de hjerst sil der in fysyk oerlis wêze. It is allegearre noch yn in ferkennend stadium, mar wy fernimme in positive yntinsje. It alderwichtichste dêrby is stimulearring fan it Frysk lêzen en de ferkeap fan Fryske boeken. Dy moatte dan wol skreaun wurde, en dat dogge ús leden graach, mits der publikaasje-mooglikheden mei ridlike honorariums binne/komme.

Kontakten Tresoar

In spannende perioade, Tresoar krijt in nije direkteur. Op it stuit dat dit skreaun wurdt is de namme noch net bekend. Tresoar is har nij oan it oriïntearjen op har takomstige taken en profilearring. Op 23 juny is der in breinstoarm plend mei ferskate ‘stake-hâlders’, wêrby fansels it Skriuwersboun. Wy wolle graach mear praktyske stipe fan Tresoar. Tresoar is no fiersten te min werkenber as Frysk Literêr Sintrum, en de permaninte tentoanstelling oer de Fryske Literatuer komt mar net fan de grûn. Wy hawwe dus wis wat yn te bringen…

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *