Sneak Peak Fryske poëzy mei Hut, Kuiper en Kingma op 12 juny yn ‘e Westertsjerke te Ljouwert

Arjan Hut, Elmar Kuiper en Sigrid Kingma drage yn ‘e sfearfolle seal fan de Westertsjerke te Ljouwert nij wurk foar oan in lyts, nijsgjirrich publyk. Wurdst (allinnich, yn duo’s of mei dyn húshâlding) om 18:00 oere ferwachte yn ‘e Westertsjerke en nimst plak oan in smûk dutsen taffeltsje yn ‘e seal. Nei in foargesetsje draacht de earste dichter foar. In lekkere pasta en in twadde foardracht folget. Nei it neigesetsje is it tiid foar de tredde foardracht. Stijn Schootstra, jonge skriuwer en akteur, begeliedt de bysûndere jûn en nei ôfrin bist fan herten wolkom om noch efkes hingjen te bliuwen foar in drankje

Oer de jûn

Yn ferbân mei de RIVM-maatregels is der plak foar mar 30 persoanen. Reservearje foarôf dyn kaarten en folje de gegevens yn, lykas hoe en mei wa ast komme wolst. Foarôfgeand oan de jûn nimme wy noch efkes kontakt mei dy op om guon praktyske saken troch te nimmen. De ynrin begjint op 12 juny om 18:00 oere. De eintiid is om 21:00 oere hinne.

Kosten en reservearjen

De kosten binne € 17,50 de persoan, jongerein oant 18 jier betellet € 12,50. Dat is ynklusyf iten. Drankjes kinst op ‘e jûn sels bestelle en mei de pin ôfrekkenje. Kaarten kinst fan moandei 1 juny ôf reservearje fia de webside fan de Westertsjerke. Wachtsje net te lang, want fol is fol!

Oer de dichters

Ald-stedsdichter en hjoeddeisk Wâlddichter Arjan Hut (1976) gie yn it Kulturele Haadstêdjier 2018 nei Malta. Der waard grute dat er foar it earst sûnt 1991 bûten Ljouwert kaam. Syn ûntdekkings en ûnderfinings wjerklinke yn syn nije (fyfde) bondel Fjoertoer yn it wâld. Elmar Kuiper (1969) skriuwt Fryske en Nederlânsktalige gedichten en toanielteksten. Fierders is er byldzjend keunstner, sjonger en filmmakker. De poëzy yn syn nije bondel Wite Mûle, Swarte Molke is direkter en ek konfrontearjender as foarhinne. Sigrid Kingma (1989) studearre Nederlânsk en Frysk en debutearre yn 2016 mei har dichtbondel Reade triedleas/Red wireless. Koartby liet hja har foar alve nije gedichten ynspirearje troch de alve (yn 2018 yn ‘e Fryske stêden pleatste) fonteinen.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *