Grutmasterkursus poëzy

Konsintrearje jo op oarspronklikens, ferdjipping en dichterlik masterskip yn ien praktyske yntinsive wykeinkursus. Jo sille de sintrale kwestjes besjen, dy’t meitsje dat jo fersen wichtich, ‘urgint’ en fassinearjend binne. Jo sille de bewiisde techniken ferkenne en oefenje om frisse, betsjoenende fersrigels te skriuwen, bekrêftige troch de eksersysjes út jo eigen wurk wei.

Yn it wykein fan 26 en 27 septimber 2020 krijt de alderearste masterclass poëzy yn ’e Fryske taal syn beslach. De doelgroep is de betûfte, effektyf publisearjende Fryske dichter: oan no ta moast dy om syn fakmanskip fierder te ûntjaan nei de rânestêd ta—no kin er nei Tresoar yn Ljouwert. It maksimum meidoggers is seis, sadat elk yndividueel en op maat krityske feedback krije kin. De treners binne twa Fryske topdichters mei gâns ûnderfining yn it lesjaan en it begelieden, Elmar Kuiper en Abe de Vries. De grutmasterkursus hat in ynteraktive workshop-foarm, dêr’t de meidoggers sels bepale wat der op ’e aginda stiet.

It oanbod omfettet ‘ekspresje’ foar ‘metoade’ oer, tinken oer it skeppingsproses (‘wat doch ik hjir eins’), rigel-ôfbrekken en oar wyt tusken de wurden, it nut fan fêste fersfoarmen, de taspiling, humor, ritme, meldij en ferbylding en it engazjearre fers. De grutmasterkursus lit de meidogger oan syn eigen dichteksperimint wurkje, ferrommet syn begryp fan keunst sadat er him bewust is fan de kontekst fan wat er docht, en begjint mei de basis en beslút mei in pittich einprojekt. De meidogger kin syn nije talinten dalik tapasse; de treners stjoere jo nei hûs mei in ‘te dwaan’-list om neitiids de fokus op jo artistike proses te hâlden. In follow-up is altyd mooglik.

Mear ynformaasje fine jo op de webside fan útjouwerij Grotesk; dêr fine jo ek de kursussyllabus. Oanmelde kin mei email ynfo@grotesk.site of tillefoan 020 693 86 31.

De stipers en partners fan de Grutmasterkursus Poëzy binne: literêr sintrum Tresoar, útjouwerij DeRyp, it Fûûns fwar it Frysk, en City of Literature Ljouwert/Provinsje Fryslân.

Doch meiGrutmasterkursus Poëzy “..en altyd dagen en jierren..”
Tiid:Wykein 26 – 27 septimber 2020, beide dagen 9.00 – 17.00 oere
Plak:Tresoar, Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert, Charterkeamer
Foar:Maksimaal 6 publisearjende dichters
Begelieders:Abe de Vries en Elmar Kuiper
Oanmelding:By Grotesk, ynfo@grotesk.site of 020 – 693 86 31
Kosten:€ 80,00 (middeisiten ynbegrepen)
Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *