Tankewol!

We krigen dizze wike in berjocht fan Arjen Versloot, dat we graach mei jim diele:

“Wylst steane de boeken al lang en breed yn Amsterdam en nim ik sa út en troch ris in boek fan ‘e steapel. Ik waard by it útpakken troffen troch de tige freonlike en persoanlike wurden dy’t in soad fan jimme oan it presintsje tafoege hiene.

Ik wol jimme noch tige tankje dêrfoar en ik hoopje datst dy tank oan de kollega’s  oerbringe wolst. Ik bring wylst myn kennis fan de Fryske literatuer sa wer wat op peil!

Freonlike groetnis, Arjen Versloot”

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *