Wat ús Bynt

It Skriuwersboun is behelle yn it inisjatyf Wat ús Bynt. WÚB is in ynisjatyf om alle Fryske organisaasjes, dy’t kleur jouwe oan it eigene fan Fryslân, mei elkoar te ferbinen. Elts fan al dy organisaasjes jout ommers in eigen sfear oan wat de Fryske identiteit neamd wurdt.

WÚB wol yn krusjale sitewaasjes sprekbuis wêze, ried jaan, bystjoere en bytiden sels gongmakker wurde foar alternativen of oare mooglikheden, wannear’t in ynstânsje yn de knipe driget te kommen. Om earst in sterk fûnemint te krijen sil tiid en enerzjy stutsen wurde moatte yn in op priemmen te setten netwurk. Dêrfoar is 6 maart de ôftraap.

Mochten jo belangstelling hawwe om derhinne, dan kinne jo dat oanjaan by it bestjoer troch in mail te stjoeren nei: bestjoer@skriuwersboun.nl

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *