Wenje yn in skilderij – Lida Dijkstra

Laurence is de dochter fan de skilder Lawrence Alma-Tadema (1836 – 1912).

Sy wennet mei har âlden, suske Anna, juf, it personiel en de hûn Brio yn in grut en bysûnder Hûs yn Londen en fertelt yn dit boek hoe’t it is om de dochter fan in ferneamde keunstner te wêzen.

​Bestelle fia: Utjouwerij Wijdemeer

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *