De Wûndere Leafde fan Emine en Einte – Willem Verf

Oankommende tongersdei, 9 novimber, fertelt Willem Verf oer it ta stân kommen fan syn ‘tendinsroman’  De Wûndere Leafde fan Emine en Einte. Tet Rozendal draacht lietteksten foar dy’t yn de roman in wichtich plak ynnimme. Jaap Louwes sjongt in seleksje út syn eigen repertoire.

‘De wûndere leafde fan Emine en Einte’ is Willem Verf syn achtste boek. Syn boeken binne skreaun op ‘de hûd fan de tiid’, mei in grutte belutsenheid by gewoane en tagelyk bysûndere minsken, dy’t har steande hâlde moatte yn de om harren hinne twirjende maatskippij. Hy debutearre tige suksesfol yn de jierren tachtich, wie yn de jierren njoggentich en nul (njonken syn wurk as direkteur fan wolwêzen-ynstellings) aktyf yn Provinsjale Steaten foar GrienLinks. Doe ’t er út de Steaten wie begoan er wer te skriuwen. ‘De wûndere leafde’ is in ferfolch op ‘Bûtenman en Bûtenfrou’, mar it boek lit him ek goed lêze foar wa’t de foargonger net ken.

It programma begjint 20 oere, seal iepen 19.30. Tagong oan de seal € 8, leden d’Bieb (fia d’Bieb) € 5, leden it Nut fergees (fia ’t Nut).

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *