Arjan Hut nije Dichter fan Fryslân

De advyskommisje fan Dichter fan Fryslân bestie dit jier út Sigrid Kingma, ôfswaaiend DfF, Céline Wierda fan Explore the North en ús bestjoerslid Ammerins Moss-de Boer. Tegearre keazen sy foar Arjan Hut as nije Dichter fan Fryslân.

Arjan Hut oer syn beneaming ta Dichter fan Fryslân: “It soe moai wêze as ik yn dizze tiid fan orakels, tsjutters en antwurden in tsjinwicht biede kin, en in romte fertsjinwurdigje dêr’t plak is foar twifel. In slagge gedicht sit op sa’n wize ynmekoar dat elkenien der krekt wat oars yn sjocht. Der is net ién wierheid, ién korrekte betsjutting of ién ynterpretaasje. En fierder: minder wifi, mear poetry!”

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *