Frysk-Skotske gearwurking op it Soutar Festival of Words

De Fryske dichter Geart Tigchelaar sil medio april op ’e fyts nei it Soutar Festival of Words yn Perth, Skotlân. Oanlieding dêrta is de gearwurking mei de Skotske dichter David Eyre. Hja hawwe inoar ferline jier op it ynternasjonale poëzyfestival StAnza yn St Andrews moete. Op de iepeningsjûn lies Tigchelaar twa Fryske fersen foar. Eyre siet yn ’e seal en wie ferheard oer hoefolle oft er neikomme koe en liet mei in eigen skreaun en nei it Frysk oersetten fers oan Tigchelaar de oerienkomsten sjen.

Oer dy oerienkomsten en de besibbens tusken beide talen sille hja it ien en oar fertelle yn it Perth Museum and Art Gallery op it Soutar Festival of Words. Hja sille dat dwaan oan ’e hân fan it dichtwurk fan Tigchelaar. Eyre is nammentlik dwaande Tigchelaar syn bondel leech hert yn nij jek (Hispel 2016) oer te setten nei it Skotsk.

Sjoch hjir foar de oankundiging fan it evenemint.

Foto: Pieter Postma
Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *