Jubileumfeest en privacyrjochten

Foto: Geart Tigchelaar

Mei in soad foldwaning sjocht it bestjoer werom op in tige slagge Jubileumfeest yn it smûke Grou, dêr’t tagelyk ek it boek Nearnewâld presintearre waard.
 
Wy tankje elkenien dy’t der by oanwêzich wie, de seal siet moai fol, der wie romte om te praten en te dûnsjen.
 
Bestjoerslid Geart Tigchelaar hat op ’e jûn wakker foto’s makke. Om inkelde dêrfan te pleatsen op ús webside en/of sosjale media hawwe wy jimme tastimming nedich, fanwegen de nije privacywet. Dat hie fuort by de yngong moatten, mar dat is ús troch alle oare drokten ûntgien. Dêrom freegje wy jo fia dizze wei oft jo jo oppenearje wolle bywannear’t jo net wolle dat in foto dêr’t jo werkenber op steane op ynternet ferskynt. Soenen jo dat dwaan wolle foar moandei 18 novimber.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *