Jurjen van der Meer wint oersetwedstriid De Nije

Yn De Nije, in glimmer dy’t yn desimber 2019 útjûn is troch de Ried fan de Fryske Beweging, wie in oersetwedstriid opnommen. Ut de taljochting dêrby:
“In the Big Rock Candy Mountains’ giet oer in swalker. Hy dreamt oer in lân dêr’t de hinnen sêftseane aaien lizze en dêr’t de sigaretten oan de beammen groeie. It waard foar it earst op de plaat set troch Harry McClintock yn 1928. Jo meie it pleatse nei dizze tiid en nei Fryslân. De saakkundige sjuery hechtet deroan dat it sjongber is en dat it boadskip bewarre bliuwt.”
Der hawwe fyftjin minsken oan de wedstriid dielnommen. Sneintemiddei 17 maart waard yn de brassery fan Stania State by Oentsjerk yn in feestlike gearkomste de útslach bekend makke. De winner is wurden Jurjen fan der Meer fan De Jouwer mei syn oersetting ‘Yn ’e Dûnzen Dekbêdpolder’.

De sjuery, dy’t bestie út Truus de Vries, Eric Hoekstra en André Looijenga, hie dêrneist wurdearring foar de oersettingen fan Liuwe Westra út Lollum, Swaan Postma út Eastermar en Durk Dijkstra út Berltsum.

It sjueryrapport is hjir oan te klikken en de winnende tekst hjir.

Der oersetting fan Liuwe Westra is hjir oan te klikken en dy fan Durk Dijkstra hjir. De bedoeling is dat oare teksten meikoarten op It Nijs te finen wêze sille.

De gearkomste waard opfleure troch Chris Kalsbeek mei syn muzikanten fan Friersk. In pear dielnimmers oan de wedstriid makken gebrûk fan de gelegenheid om harren eigen fers te sjongen.

Pier Bergsma (rjochts), foarsitter fan de Ried, langet Jurjen van der Meer it prizetaske oer. Foto: Nanne Hoekstra
Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *