Lêzing oer Jelle Brouwer op 25 jannewaris

Prof. dr. Jelle Hendriks Brouwer (1900-1981) wie ien fan ‘e sintrale figueren yn de 20ste-iuwske Fryske Beweging. Begûn as dichter en as meiwurker fan de Provinsjale Biblioteek, wurke er himsels troch selsstúdzje omheech en waard er mei-oprjochter fan de Fryske Akademy, de earste prefester Frysk yn Nederlân (yn Grins), ynfloedryk direkteur fan de Fryske Akademy en stimulearjend organisator.

De wrâld fan it Frysk en de Fryske kultuer soenen der oars útsjoen hawwe sûnder dizze bysûndere boeresoan út Beetstersweach.

Ien fan Brouwers twa soannen, Hendrik, hâldt op 25 jannewaris in lêzing net sa bot oer de rol fan Jelle Brouwer as wittenskipper en bewegingsman, mar as heit en famyljeman. Prof. dr. Goffe Jensma (RUG) hâldt in koarte ynlieding oer de betsjutting fan Jelle Brouwer foar de Fryske kultuer en wittenskip.

De lêzing begjint om 15:30 oere op 25 jannewaris en fynt plak yn de Gysbert Japixcseal yn Tresoar (Bûterhoeke 3 yn Ljouwert). Yntree is fergees.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *