Literêre aktiviteiten dizze hjerst

It brûst dizze hjerst yn Fryslân! Fia Dichter fan Fryslân, Tresoar, Rixt, Tryater, City of Literature en oare organisaasjes binne der regelmjittich nijsgjirrige gearkomsten en optredens. En wat te betinken fan al dy moaite iepenloftspullen dy’t noch opfierd wurde! Hâld de nijsbrieven fan dizze ynstânsjes en de kranten goed yn ‘e gaten en gean der noch even gesellich op út dizze moannen!

Literatuer is fansels hearlik om thús te lêzen, mar ek om te belibjen.

Wêr mooglik, sette we de aktiviteiten ek yn ús eigen aginda. Dy fine jo hjir rjochts! ->

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *