Myn alderleafste berneboek

Sa’t jim witte, is Reina-Greet de ôfrûne tiid drok dwaande west mei it ferwurkjen fan de reaksjes op har oprop om jim alderleafste berneboek yn te stjoeren. It hat in soad herinneringen boppe brocht by minsken, en dat wie moai om te sjen. It resultaat mei der wêze en mei grutskens dielt Reina-Greet dêrom hjir it pdf! En wa wit, komme der no noch mear dingen by jim boppe. Wy winskje jim in soad lêswille ta!

Lêze mar!

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *