Oersetwedstryd In the Big Rock Candy Mountains

Yn De Nije, it nulnûmer fan it nije Frysktalige nijsblêd fan De Ried fan de Fryske Beweging is in oersetwedstryd opnommen fan it liet In the big rock candy mountains. Dy countrysong giet oer in swalker. Hy dreamt oer in lân dêr’t de hinnen sêftseane aaien lizze en dêr’t de sigaretten oan de beammen groeie. It waard foar it earst op de plaat set troch Harry McClintock yn 1928. Nei de suksesfilm fan de bruorren Joel en Ethan Coen ‘O Brother Where Are Thou’ út 2000 is it yn ferskate ferzjes op YouTube te finen. Yn de film wurdt it songen troch McClintock sels. Om it liet te beharkjen kinne jo bygelyks gean nei: Big Rock Candy Mountain – Harry McClintock – YouTube

Jo meie it pleatse nei dizze tiid en nei Fryslân. De saakkundige sjuery hechtet deroan dat sjongber is en dat it boadskip bewarre bliuwt. Oersettingen yn it Frysk, Bildts, Stellingwarfs of Nederlânsk
moatte foar 1 maart 2019 stjoerd wurde oan ynfo@fryskebeweging.frl. De haadpriis is in Harmonie-teaterbon fan € 150,00. Fierders binne der fiif cd’s mei muzyk út de film as treastpriis beskikber. De priisútrikking is op sneintemiddei 24 maart om 15.30 yn de Brasserie fan Stania State yn Oentsjerk mei muzyk fan de band fan Chris Kalsbeek.

One evening as the sun went down
And the jungle fire was burning,
Down the track came a hobo hikin’
And he said, “Boys, I’m not turning
I’m headed for a land that’s far away
Besides the crystal fountains
So come with me, we’ll go and see
The Big Rock Candy Mountains

In the Big Rock Candy Mountains,
There’s a land that’s fair and bright,
Where the handouts grow on bushes
And you sleep out every night
Where the boxcars all are empty
And the sun shines every day
On the birds and the bees
And the cigarette trees
The lemonade springs
Where the bluebird sings
In the Big Rock Candy Mountains

In the Big Rock Candy Mountains
All the cops have wooden legs
And the bulldogs all have rubber teeth
And the hens lay soft-boiled eggs
The farmers’ trees are full of fruit
And the barns are full of hay
Oh I’m bound to go
Where there ain’t no snow
Where the rain don’t fall
The wind don’t blow
In the Big Rock Candy Mountains

In the Big Rock Candy Mountains
You never change your socks
And the little streams of alcohol
Come trickling down the rocks
The brakemen have to tip their hats
And the railroad bulls are blind
There’s a lake of stew
And of whiskey, too
You can paddle all around ’em
In a big canoe
In the Big Rock Candy Mountains

In the Big Rock Candy Mountains,
The jails are made of tin
And you can walk right out again,
As soon as you are in
There ain’t no short-handled shovels,
No axes, saws or picks,
I’m goin’ to stay
Where you sleep all day,
Where they hung the jerk
That invented work
In the Big Rock Candy Mountains

I’ll see you all this coming Fall
In the Big Rock Candy Mountains”


Songwriters: Harry Mcclintock / Sterling Sherwin
Songteksten voor Big Rock Candy Mountain © Peermusic Publishing

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *