Oprop Skriuwersarkje op ‘e Feanhoop

De Skriuwersarke oan it petgat tusken De Wylgen en De Feanhoop, foarhinne eigendom fan de skriuwer Rink van der Velde,  is ek dit jier wer fergees beskikber foar skriuwers/dichters. Op syn heechst foar seis wike. It giet om it simmerskoft fan maaie oant septimber, mar yn oerlis is in ôfwikende tiid mooglik. Dejingen dy’t noch net earder yn de arke oan it wurk west hawwe, hawwe foarrang.
Belangstellenden kinne har oant 1 febrewaris o.s. oppenearje by Pieter de Groot, skriuwer fan de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. p.a. De Koarte Baan 11, 8731 DX Wommels, tel.  0515 333939 of fia de e-mail:  ynfo@stiftingflmd.nl.  Fermeld neist de perioade fan foarkar ek koart de skriuwplannen.   

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *