Rispinge – in listje foar Sinteklaas!!!

Wa’t noch net al boeken kocht hat yn ‘e Boekewike, hat wat mist… 馃檪 Mar, fansels is Sinteklaas – en wa d锚r net oan docht, Kryst – altyd in goed momint om wat moaie boeken te keapjen en kado te dwaan! Us leden hawwe de 么fr没ne moannen wer bot har b锚st dien op moaie 煤tjeften, dus hjir even in listje foar yn ‘e skoech!

Pier Boorsma – De manigeyske twaspjalt (gedichten) (Hispel)

Paul van Dijk – Omke 脹le sjocht stjerren (Af没k)

Elske Kampen – Net fiksearre h没s (gedichten) (Af没k)

Jochem Myjer – De Goargels en it geheim fan ‘e gletsjer (oerset troch Martsje de Jong, Bornmeer)

Carsten Ren茅 Nielsen – Ienenfjirtich dingen (oerset troch Geart Tigchelaar, Hispel)

George Orwell 鈥 Bistespul (oerset troch Ammerins Moss-de Boer, Regaad)

George Orwell 鈥 1984 (oerset troch Ammerins Moss-de Boer, Regaad)

Sipke de Schiffart – Salang as it libben duorret (ferhalen) (Hispel)

Hilda Talsma – De Onniefariant (Elikser)

It Ritme fan RIXT (gedichten) (Louise)

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *