Rispinge Simmer 2024

It is no wer waar om ûnder de parasol te lizzen mei in moai boek, en dus ek wer tiid foar in Rispinge. Der binne de ôfrûne tiid wer moaie boeken útjûn, dus dy sette wy even goed yn it sintsje!

Lida Dykstra hat drok wurke oan in searje moaie berneboeken en dy binne no allegearre beskikber. De groep fan Mees Bok is in prachtige boekesearje foar begjinnende Frysk-lêzers, mei yllustraasjes fan Ina Hallemans.
De fiif boeken yn de rige binne los fan elkoar te lêzen. Neist “Pup giet te fier”, bestiet de rige út “De hut fan das”, “Knyn yn de put”, “Laam wat bist tûk” en Pas op, baarch”.

Dêrneist hat Lida noch “De groep fan Juf Pyt” skreaun, in teäterlesboek dat ek yn in Nederlânske ferzje te krijen is. Dit wie in projekt yn oparbeidzjen mei ‘Taalschatten’ fan Laurentien van Oranje.

As Fryslân fan de iene dei op de oare selsstannich wurdt, krijt de haadpersoan fan dit boek in wichtige taak. Hy wurdt de monuminteman. Hy moat foar it regear in plan meitsje foar stânbylden fan Fryske helden en sa in passende skiednis betinke foar it nije lân. Mar wa is it wurdich om in byld fan te meitsjen? En wêrom?

Monuminteman is it romandebút fan toanielskriuwer Bouke Oldenhof. It is in humoristyske fantasij, in spannend en in oangripend ferhaal oer identiteit en fergonklikheid yn ien.

Leit der fan dy in nij boek yn de winkel? Jou it dan troch!

Facebooktwittermail

Earste rispinge fan 2024

De ôfrûne moannen binne der alwer in moai prutsje boeken útjûn. Us leden sette wy dan graach noch even yn it sintsje!


Piter Boersma – It libben fan Fimme Lap (Hispel)

Sjoerd Bottema – De sjongende ridder (Afûk)

Gjalt de Groot – Dy ferrekte Grousters (Louise)

Lubbert-Jan de Vries – Liet fan mysels / Walt Whitman (Hispel)

Jan Hendrik Woudstra – Levensadem (dichtbondel yn it Frysk en Nederlânsk) (De Pinne)

Facebooktwittermail

Rispinge – in listje foar Sinteklaas!!!

Wa’t noch net al boeken kocht hat yn ‘e Boekewike, hat wat mist… 🙂 Mar, fansels is Sinteklaas – en wa dêr net oan docht, Kryst – altyd in goed momint om wat moaie boeken te keapjen en kado te dwaan! Us leden hawwe de ôfrûne moannen wer bot har bêst dien op moaie útjeften, dus hjir even in listje foar yn ‘e skoech!

Pier Boorsma – De manigeyske twaspjalt (gedichten) (Hispel)

Paul van Dijk – Omke Ûle sjocht stjerren (Afûk)

Elske Kampen – Net fiksearre hûs (gedichten) (Afûk)

Jochem Myjer – De Goargels en it geheim fan ‘e gletsjer (oerset troch Martsje de Jong, Bornmeer)

Carsten René Nielsen – Ienenfjirtich dingen (oerset troch Geart Tigchelaar, Hispel)

George Orwell – Bistespul (oerset troch Ammerins Moss-de Boer, Regaad)

George Orwell – 1984 (oerset troch Ammerins Moss-de Boer, Regaad)

Sipke de Schiffart – Salang as it libben duorret (ferhalen) (Hispel)

Hilda Talsma – De Onniefariant (Elikser)

It Ritme fan RIXT (gedichten) (Louise)

Facebooktwittermail

Simmer-rispinge!

It is alwer té lang lyn dat wy in oersjoch jûn hawwe fan it wurk dat ús leden de ôfrûne tiid útbrocht hawwe… En no it simmerse waar de kommende wiken benammen geskikt is om mei in moai boek of in dichtbondel ûnder in tekkentsje op ‘e bank, is it tiid om ús skriuwers wer even yn it sin te bringen!

Wês wiis mei nuvere houtsjes – Meindert Bylsma

Yn dit boek bondelt Meindert Bylsma aparte ferhalen mei nuveraardige útkomsten. Hy neamt se kremearkes, kre(kt)mearkes. Dêrmei eigenet er him ta wat mearkes eigen is: frijheid. Gjin gemier mei wat wier is en net wier, gjin gemiter mei wat kin en wat net kin. Alles kin en alles is wier, oeral en altyd. In koartswilige bondel mei orizjinele fynsten en ynfalshoeken! Utjûn troch Elikser, en ek te krijen fia de websjop fan de Afûk.

te pearde – te peerdeEeltsje Hettinga

Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurk as Dichter fan Fryslân (2017-2019). De provinsje Fryslân stelde de laureaat yn de gelegenheid om in seleksje út eigen wurk meitsje te litten. Skriuwster Elske Schotanus stalde de twatalige blomlêzing Te pearde–Te peerde gear, soarge foar de oersettingen en skreau der in ynliedend essay by. Utjûn troch De Ryp/De Moanne en ek te krijen by de Afûk.

Grien Ljocht – Bennie Huisman

Nije novelle, dy’t in ferfolch is op Sanfirdo út 2019. De haadpersoan, Liuwe, krijt in nije kâns. Grypt er dy kâns? En hoe giet it mei de oare personaazjes út it boek? Yn ‘e winkel is it boek (noch) net te krijen, mar wa’t nijsgjirrich is, kin seker kontakt opnimme fia syn reachside: https://www.benniehuisman.nl/

Ien tel de ierde stil – Arjan Hut

As in knipperjende tried rint de tiid troch Ien tel de ierde stil. Der is in winsk om de tiid te manipulearjen. “Wie it mar wer as froeger,” bromt in man op it terras. Op de Feanhoop rint in klok fiif minuten foar, krekt genôch foar in suver einleaze kuiertocht nei de dunen. In hovenier rint troch de dreamen fan in doarp. Yn ferkiezingstiid litte we de ierde los. Noch in heale minút om wat te sizzen oer in nije oarloch. Mar stoppet de tiid dan echt? Ek de tiid sels docht raar. Alde simmers wurde yn mânske skuorren bewarre. Nachts skynt de sinne en liket op in bijekoer. Yn it poldertsjuster lekt de Molkwei oer de terpen. Utjûn troch de Afûk.

Wurd för wurd för wurd – Joël Hut

Form en taal spylje yn dizze bundel in grutte rol. Se binne stjoerend för de poëzy fan Joël Hut. Wy de bundel iepenslacht, sal miskien even mei de egen knipperje, want wat deryn te lêzen falt is steld yn Súdwesthoeks Frys yn ‘e eigen spelling fan ‘e auteur. Wat dêrnei opfalt binne de minimalistise form, de bondige ferwurding en de autobiografise ynhâld fan ‘e gedichten. Hut syn poëzy is intym en brekbar, mar troch syn oanpak wurde dêrbij swirte en sentimentaliteit op oustân holden.

Utjûn troch Hispel en te krijen by de Afûk.

Hege loften – Catharina Lautenbach

It is noch even wachtsjen op dizze ferhalebondel, mar set it yn it bûsboekje! Op 18 augustus komt Hege Loften út, in bondel mei ôfwikseljend tragikomyske, realistyske of surrealistyske ferhalen. De beskreaune wrâld is betroud en eigen, mar de haadpersoanen bedarje yn ûnbekend gebiet. Oertsjûgingen ferlieze har macht, hâldfêst falt fuort en in nije werklikheid wurdt ûntdutsen. Lykas yn har debút Fûgels yn ús skriuwt Catharina Lautenbach ferhalen mei faasje, gefoel en ûnderkuolle humor. Utjûn by Bornmeer.

Fuortsjefinne – André Looijenga

Fuortsjefinne: fragminten is in samling fan 44 út de gedichten skreaun yn de jierren 2013 oant en mei 2020. In part hjirfan hat earder publisearre west yn it Frysk literêr tydskrift Ensafh of op de webside fan it Frysk Dichterskollektyf Rixt.

Utjûn troch Hispel en te krijen by de Afûk.


Kwek kwek minemyn. BisteferskesHindrik van der Meer

Wa ken se net: Bijke, Kees Kikkert, Flip flap flinterke… en al dy oare ûnferjitlike berneferskes dy’t Hindrik van der Meer yn ‘e rin fan de jierren makke foar de Fryske skoalradio. Yn dit boek is in samling fan de bekendste bisteferskes byelkoar brocht mei de noaten en akkoarden derby. Sjonge en spylje mar! Utjûn en te krijen by de Afûk.

Salang as it libben duorret – Sipke de Schiffart

Sipke de Schiffart sjokkearret en beskriuwt mei humor it minskelibben mei al syn brike en mâle kanten. De Schiffart is in skriuwer dy’t wat oandoart en is in ferteller pur sang mei in soepele styl.

Utjûn troch Hispel en te keap by de Afûk.

Covidwiksel – Sietse de Vries

In al wat âldere útjefte dy’t by de Rispinge trochsketten wie, mar seker de muoite wurdich!

Covid kin in oar minske fan ien meitsje. It oerkomt Jan de Vries (06-06-1952, Dinnestrjitte 53b, Ljouwert) as er op deselde dei yn Medysk Sintrum Ljouwert opnommen wurdt as Jan de Vries (06-06-1952, Ingelskestrjitte 28, Ljouwert). Fiif wike letter, as de dokters him better ferklearje en mei in taksy nei hûs stjoere, stapt er in oar libben yn. Men hearde wolris oer lytse poppen dy’t op de kreamôfdieling fan in sikehûs ferwiksele waarden en mei de ferkearde heit en mem nei hûs stjoerd waarden. Dat der soms ek âlde mantsjes – ûnder dy kategory foel er sa njonkelytsen – ferwiksele en nei in ferkeard hûs stjoerd waarden, wie nij foar him. Utjûn troch Bornmeer.

Verwoord in gedichten – Jan H. Woudstra

Jan Hendrik stiet mei ien skonk yn ‘e Biltske klaai en mei de oare yn ‘e Fryske Wâlden. Yn syn gedichten giet er op siik nei syn roots en syket er nei balâns. Syn gedichten ûntsteane út syn skerpsinnige opmerksumens fan deistige saken, mei ûnderwerpen as hope, ûnwennigens en ferwachting, en ek mimeringen oer it leauwe en de natuer. De Fryske gedichten jouwe it totale palet in ekstra diminsje. De bondels binne te krijen yn de bettere boekwinkel mar ek by Jan Hendrik sels te bestellen fia: inGedichten7@gmail.com

Naargelang het Noorden

Dizze brosjuere is makke op fersyk fan It Skriuwerbûn. In kommisje fan leden socht tsien Fryske dichters út dy ’t tastimming joegen foar de publikaasje fan twa fan harren gedichten yn it Frysk en yn it Nederlânsk. De titel is in Nederlânske oersetting fan de titel fan it gedicht Neiret it noarden fan Eppie Dam út 2004. Njonken Dam steane de folgjende dichters yn dizze blomlêzing: Tsead Bruinja, Nyk de Vries, Elmar Kuiper, Abe de Vries, Elske Kampen, Cornelis van der Wal, Jacobus Q. Smink, Piter Boersma, Aggie van der Meer. Fan elke dichter is ynformaasje opnommen oer libben en wurk.

Utjûn troch de Ryp en te krijen fia de Afûk.

Facebooktwittermail

Nije rispinge fan 2023

It is al hast wer april, en yn de earste pear moannen fan dit jier binne wer in pear moaie boeken fan leden útkaam. Wa’t yn ‘e boekewike net nei de winkel west hat om in boek en it gratis (Frysktalige) boekewikegeskink hat fansels at mist, mar boeken rinne net fuort, dus net stinne, mar hinne!

De wûndere leafde fan Emine en Einte – Willem Verf

Wa’t witte wol hoe it ôfrint mei de haadrolspilers fan Bûtenman & Bûtenfrou kin no fierder lêze yn it ferfolch: De wûndere leafde fan Emine en Einte.

Emine wit dat hy like fereale is op har as sy op him. Wêrom besiket er har dochs te ûntrinnen? Einte wrakselt mei de fraach: kin dat, mei dat,  hat ien dy’t in moard ferswijt it rjocht om echt fan in oar minske te hâlden? Undertusken bringe hja bern grut, meitsje se suksesfol muzyk en wurde se meinommen troch de aktualiteit en de famyljeskiednis.

Te bestellen by de Afûk.

List, lust, leafde – Sjieuwe Borger

Reinou en Douwe ferhúzje nei it doarp. Reinou moat slim wenne. Sy fynt harsels werom yn lange kuiers mei har hûntsje, yn in leech lânskip en beseft dat sy persoanlik tekoart komt. Douwe giet op yn de doarpsmienskip en komt by syn âlde leafde, de muzyk, syn nije leafde tsjin. As Reinou de man fan har dreamen treft, winsk en fertriet fan Douwe wûnderlik gearfalle, is der gjin wei mear werom. Of dochs wol?

De titel fan de nijste roman fan Sjieuwe Borger seit himsels. Yn it libben giet it om langst en ferfolling fan langst, op hokker wize dan ek. Mar bliken docht dat tafal him net stjoere lit en de leafde by einsluten wint.

Te bestellen by Utjouwer Elikser.

Oerset – Hans van der Heijde en Fedde Douwes Dijkstra

44 gedichten fan 34 dichters, út it Frânsk, Dútsk of Ingelsk nei it Nederlânsk en it Frysk oerset: in mânske bondel fan min ofte mear eksperimintele poëzy. Poëzy en poëzyoersettings dy’t de lêzer ek útnûgje om har sels ris oan sokke oersetterij te weagjen. Mei’t alle gedichten likegoed yn har oarspronklike foarm as yn Hollânske en Fryske oersetting opnommen binne, is OERSET in fiiftalige bondel. Kom dêr mar ris om!

Utjûn troch Utjouwerij Perio, en te bestellen by Afûk.

Sipke komt op stoom (twatalich) – Lida Dijkstra

Der is wurk oan de winkel foar it mûske Sipke en syn pake: it is heechwetter yn Fryslân, dus it Woudagemaal moat oanset wurde om it wetter fuort te pompen. Pake wit gelokkich presys hoe ’t it stoomgemaal wurket. Mar… it pompen komt mar net op gong! Wêr kin dat no oan lizze? Sipke giet op ûndersyk út. Dit is alwer it sechsde Gouden Boekje oer mûske Sipke, skreaun yn it Frysk en Nederlânsk.

Te keap by Afûk.

Facebooktwittermail

Rispinge!

De Letterfretter

De Letterfretter – Lida Dykstra

Lida Dykstra kaam yn jannewaris mei in prachtich skreaun en troch Berber van den Brink moai foarmjûn berneboek, De Letterfretter. Yn it boek wurde alle lûden dy’t yn it Frysk foarkomme systematysk behannele yn 47 gedichten fol taalrykdom, mar ek mei humor, dat is Lida Dykstra wol tabetroud. Folgje de letterfretter op syn reis en lear boartsjendewei alle Fryske lûden en de aldermoaiste Fryske wurden. Dit boek mei yn gjin inkelde boekekast ûntbrekke!

It boek is te krijen fia de webshop fan de Afûk.

***

Oer de streek

Oer de streek – Geart Tigchelaar

De ôfrûne twa jier wie Geart Tigchelaar Streekdichter fan Noard-East Fryslân. Wa hat him net sjoen op de merk mei syn gedichteboerd, op de fyts by de doarpen del en mei de tegelpoëzij? Alles wat er as Streekdichter dien at, is sammele yn in de bondel Oer de streek.

De bondel is útjûn by Hispel en ek hjir te finen.

***

De eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie

De eerste bloemlezen van de Nederlandse poëzie – Tsead Bruinja

As ôfsluting fan de Poëzijwike presintearre Tsead Bruinja snein 29 jannewaris syn blomlêzing De eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie. Tsead fertelde dêrby oer de kar fan syn gedichten, mei ek Fryske ynbring. As “Dichter des Vaderlands” (2019-2020) besleat Tsead Bruinja in ynklusive blomlêzing gear te stallen, mei romte foar sa folle mooglik talen, streektalen en dialekten. Yn de bondel steane gedichten fan 1945 oant no, út it hiele Keninkryk, fan Fryslân oant Yndonesië, Suriname en de Antillen, mar ek fan nije Nederlanners, út bygelyks it Midden-Easten en Sûd-Amearika.

De bondel is útjûn troch Querido en ek hjir te finen.

***

Zonder geheugen is het niets gedaan

Zonder geheugen is het niets gedaan (Sûnder ûnthâld wurdt it neat) – Albert Schaafsma

Albert Schaafsma wurket as copywriter, en wie al in skoftsje foar de aardichheid dwaande mei it skriuwen fan gedichten. Lyk as by copywriting jilde by it dichtsjen eigen regels en wetten. Genôch om yvich en altyd te twiveljen oan wat der op papier stiet. Hy skreaun de gedichten earst hielendal fan himsels en foar myn bern en neiste famylje. Mar in stikmannich minsken joech oan dat hy syn wurk ek diele moast mei de wrâld. De measte gedichten binne Nederlânsk, mei in soarte fan oergongsgedicht, nei trije folslein Fryske gedichten. In folgjende bundel moat al hielendal yn it Frysk ferskine.

Yn eigen behear útjûn (De Doolende Dirigent), te krijgen by Albert sels.

Facebooktwittermail

Boekewikeboeken!

Utsicht

De Fryske Boekewike is fansels in prachtich momint om ris om te strunen yn ‘e boekhannel, want je krije der gewoan gratis en foar neat noch in prachtich boek by dizze wike: De oarloch fan Jan Snip troch Ferdinand de Jong!

Oktober wie in drokke moanne, mei prachtich nei, bewurke en oerset wurk fan leden. Te begjinnen mei Utsicht, in gedichte- en ferhalebondel fan Aggie van der Meer, ynklusyf CD en foto’s. In bondel yn wurd, muzyk en byld, oer it Fryske lân, de minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske saken. In soad fan dizze teksten, lykas ‘Wachtsje’, ‘It lân fan no’ en ‘Ôfskie’ binne troch Hoite Pruiksma ta komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en
op CD set. Taheakke binne foto’s fan Foppe Schut; bylden fan wiidsheid en romte fan it Fryske lân. Utjûn troch Noordboek.  

In fauna fan ingels

It 25e boek fan Durk van der Ploeg is In fauna fan ingels. De haadpersoan yn dizze jubileum-roman fan Durk van der Ploeg, syn fiifentweintichste, is in kroanysk psychiatrysk pasjint dy’t yn ’e rin fan syn libben ferskillende kearen yn kliniken en ggz-ynstellings opnommen wurde moast.
Sânenfjirtich jier nei de earste opname wennet er allinne yn it hûs fan syn âldelju. Omdat er oars net ien hat om mei te praten en om te witten wa’t er is fertelt er himsels syn libbensferhaal dat giet oer syn ferbliuw yn ferskillende ynrjochtings, oer syn psychoazen, eangsten, efterfolgingswaan en de labels dy’t him yn ’e rin fan ’e jierren opplakt binne. Utjûn troch Het Nieuwe Kanaal.

Pionier foar it Frysk

Yn Pionier foar it Frysk beskriuwt Liuwe H. Westra har libben yn de mienskip fan famylje, skoalle en universiteit, fan frisistyk en Fryske beweging. Hy besiket in antwurd te jaan op de fraach hoe’t Tony Feitsma sa’n fûleindich strider foar it Frysk wurde koe. Mar ek: wêrom wie se altiten sa ferskriklike kritysk? Wêrom koene jo it fuort net goed genôch dwaan yn har eagen? Liuwe Westra hat hast tûzen doazen persoanlik argyf trochsneupt en hy hat praten mei in mannichte minsken dy’t Tony Feitsma goed kend hawwe. It risseltaat is in yngeand byld fan in markante en striidbere frou. Utjûn troch en te keap by de Afûk.

De reade boarre

Yn oktober kaam ek de langferwachte omstavering út fan De reade bwarre, fan Trinus Riemersma. De Reade Bwarre is in ferhaal mei mear lagen: in meinimmende roman oer de ‘Modderklauwers’; in histoarysk relaas oer Ferwert yn de tritiger jierren; in egodokumint én in essaybundel mei de skriuwer syn fyzje op godstsjinst, literatuer, it Fryske plattelân yn de krisis- en oarlochsjierren en it Frysk nasjonalisme. En boppe-al is it in stânbyld foar syn heit, in monumint foar in man dy’t foaral in goede heit wêze woe. De Reade Bwarre wurdt sa stadichoan algemien sjoen as dé moderne klassiker fan de Fryske literatuer. Om it boek beskikber te meitsjen foar in breder publyk is it no troch skriuwster Jetske Bilker omstavere yn Standertfrysk en útjûn as De reade boarre. Mei syn romte foar farianten jout dat noch genôch mooglikheden om rjocht te dwaan oan de rykdom fan Riemersma syn taaleigen. Utjûn troch Wijdemeer.

De lêste oerstek

Twa oersettingen ek dizze moanne. Ien fan in nij boek en ien fan in klassiker: earst De lêste oerstek, fan Brian McGilloway, oersetten troch Ammerins Moss-de Boer. McGilloway is skriuwer fan misdieromans en hat ynternasjonaal al meardere prizen wûn foar syn wurk. Hy wie noch net yn in Nederlânsk oersetten, dus dizze Fryske oersetting is wat dat oanbelanget ek unyk! De trije haadpersoanen, Tony, Hugh en Karen, tochten dat se inoar tritich jier foar it lêst sjoen hienen. In heal libben is foarby gien en oantinkens binne begroeven en fuortstoppe. Mar wannear’t harren frege wurdt dochs wer gear te wurkjen – om geasten te beïerdzjen en de takomst feilich te stellen – hawwe sy allegearre in eigen reden om mei te dwaan. Op de oerstek fan Noard-Ierlân nei Skotlân komt it ferline op in pynlike wize wer boppe – en sommige saken kinne dan net efterlitten wurde. Yn De lêste oerstek binne oantinkens ûnbetrouber, is de wierheid unwis en rûzich, en foarmet it geweld fan de Troubles wer in gefaar foar it hjir en no. Utjûn troch Elikser.

Hear fan ‘e miggen

En als lêste, krekt ek ôfrûne wykein presintearre, noch Hear fan ‘e miggen, de oersetting troch Geart Tigchelaar fan de klassiker út 1954 fan William Golding, Lord of The Flies. Oft it boek no in realistysk young adult-boek is of net, it bliuwt hoe dan ek in spannend en nijsgjirrich ferhaal. Op in ûnbewenne eilân yn de Stille Oseaan stoart in fleantúch del. Oars net as in groep skoaljonges oerlibje it. Sûnder folwoeksenen moatte hja it sjen te roaien en it docht dan al gau bliken dat it fernislaachje fan ’e beskaving tin is. Utjûn troch Hispel en te keap fia de Afûk.

Der sitte alwer in pear prachtige boeken oan te kommen, dus kom jou werris hjir del. Mar earst: nei de boekhannel!

Facebooktwittermail

Abe en de Aardichman – Tialda Hoogeveen

Abe en de Aardichman – Tialde Hoogeveen

Abe ferhuzet nei in hûs mei in grutte tún. As der in famke foar it stek stiet krûpt er gau ûnder in strúk. Mar al gau fernimt er dat er dêr net allinne is… in brún bultsje mei in swiere bromstim en wapperjende hantsjes komt yn beweging. Wat is dat dochs?! En wat wol it famke fan him?

Tialda Hoogeveen waard berne yn Haskerdiken yn in hûs mei in grutte tún, midden tusken de greiden. Se hat har wurk makke fan har leafde foar ferhalen en de natoer.  De prachtige illustraasjes binne fan Yke Reeder. Dizze tiidleaze oade oan de fantasy is fan no ôf te krijen fia de Afuk.

Facebooktwittermail

Nije boeken – Simmer 2022

Dizze simmer is der wer in prachtige rispinge oan Fryske boeken fan ús leden. Der sit fêst wat tusken om mei te nimmen nei it strân, yn in fleantúch of de trein, of om gewoan thús yn de hingelmatte te lêzen! Foar jong en âld is der wer fan alles te lêzen! Binne wy guon fergetten? Jou it dan oan ús troch!

 De heit – Jan Schokker

It sânde boek yn in rige flotte en fermaaklike plysjeromans fan Jan Schokker mei Ale Alema yn de haadrol.

De heit – Jan Schokker

Ald-resjersjeur Ale Alema is twa moanne mei pensjoen en kin mar net wenne oan syn tefolle oan lege tiid. En dan bellet Maart. Beke Maart den Backer is in freondinne fan Ale syn ferstoarne frou Els en in krûdfet fol tsjinstellingen. ‘It Mystearje Maart’ sei syn Els altyd. Fiifentritich jier lyn liet se har man en beide bern samar efter doe’t se nei Austraalje ôfsette.
Wêrom is Maart werom en wat wol se fan Ale? Maart komt mei in roukaart oansetten. De datum stiet al fêst: 16 septimber. It hellet it o sa rêstich libben fan Ale fan de iene op ’e oare dei folslein oer de kop.

Mear ynformaasje: https://www.elikser.nl/de-heit.htm

Sipke op it keatsfjild – Lida Dykstra

Sipke op it keatsfjild – Lida Dykstra

It jierlikse famyljekeatsen is yn folle gong. Sipke sjocht fol spanning ta hoe’t it partoer fan pake Pipermûs it opnimt tsjin de iikhoarns. Oant ynienen muoike Aaf it ankel ferkloft, en net fierder spylje kin. Pake ropt Sipke it fjild yn. Mar ús lytse pipermûs hat noch noait keatst! Kin er de wedstriid rêde?

It boekje is in moaie yntroduksje fan it keatsen, en de termen wurde dúdlik útlein.
Wer in moai twatalich Gouden Boekje út de rige oer de mûs Sipke, om foar of tegearre te lêzen, en wer in boppeslach fan Lida Dykstra: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/sipke-op-het-kaatsveld-sipke-op-it-keatsfjild/

In frjemde fûgel – Elmar Kuiper

In frjemde fûgel – Elmar Kuiper

Elmar Kuiper hat al in grut tal poëzybondels publisearre, seis yn it Frysk en twa yn it Nederlânsk. Mei dizze ferhalebondel manifestearret er him no ek as proazaskriuwer.

De sân manlju yn In frjemde fûgel binne frjemde einen yn it bit. Se libje oan de râne fan de maatskippij en binne gek, maniakaal, obsessyf, ferlegen, monomaan of autistysk. Benammen op it męd fan yntimiteit en relaasjes keallet it swier mei harren. De skriuwer sit de personaazjes ticht op ‘e hűd en lit de lęzer omdoarmje yn harren geast.

Ynformaasje by de útjouwer: https://hispel.nl/elmarkuiperinfrjemdefugel.html

Nei it mystearje – Willem Tjerkstra

Nei it mystearje – Willem Tjerkstra

Nei it Mystearje is it sânentweintichste boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint. Mei it Mystearje, dêr is In Fryske Odyssee mei begûn. Nei it Mystearje, dêr einiget de searje mei. Yn dit lêste boek komme de triedden dy’t troch de hiele rige rinne, byinoar. 

Mear is hjir te lêzen: https://uitgeverijaspekt.nl/boek/nei-it-mystearje-2/

In running gag om te gûlen – Sipke de Schiffart

In running gag om te gûlen – Sipke de Schiffart

Sipke syn earste gedichtebondel wie Oan dy tinke (leafdesgedichten dy’t it bestean wat lichter meitsje). De bondel waard nominearre foar de Piter Jellespriis. Yn dizze twadde spylje leafde en erotyk wer in grutte rol, mar komme ek gâns oare minslike saken oan ‘e oarder, dêr ‘t de dichter sawol mei synisme as kompassy syn ljocht oer skine lit.

De bondel is hjir te bestellen: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/in-running-gag-om-te-gulen/

Facebooktwittermail

Koos Tiemersma – De ynfaller

Koos Tiemersma – De ynfaller

Wy skriuwe 1982, de simmerfakânsje komt yn sicht. Der wurdt fochten om de Falklands, de Kâlde Oarloch berikt in nij djiptepunt en Van Agt besuniget him in slach yn ’e rûnte. Tsjin dat dekôr sleept Marcus Ligthart him as ynfaller fan de iene nei de oare skoalle. Krekt wol er dermei ophâlde of hy kriget in tydlik baantsje op in skoalle yn ’e Wâlden oanbean.

Al gau komt Marcus derachter dat de leaflikens fan it doarp dêr’t er yn telâne komt mar skyn is en dat it skoalteam fan tsjinstellingen oanelkoar hinget. De heechste klasse in in boarne fan ûnrêst, hy wit him amper steande te hâlden. Al is der ien famke dat yndruk op him makket, mear as dat goed foar him is. En wêr is juf Lin presys op út? Dat en mear wurdt dúdlik by it tradisjonele hichtepunt fan it skoaljier: it kampearreiske nei ’t Amelân.

De Ynfaller is it ferslach fan in syktocht troch it labyrint dat it libben útmakket, in boek fol ûngemak, mei in slot dat lang om let de útwei biedt dêr’t Marcus om socht.

Sjoch ek op: https://koostiemersma.nl/

Facebooktwittermail