Rispinge – in listje foar Sinteklaas!!!

Wa’t noch net al boeken kocht hat yn ‘e Boekewike, hat wat mist… 馃檪 Mar, fansels is Sinteklaas – en wa d锚r net oan docht, Kryst – altyd in goed momint om wat moaie boeken te keapjen en kado te dwaan! Us leden hawwe de 么fr没ne moannen wer bot har b锚st dien op moaie 煤tjeften, dus hjir even in listje foar yn ‘e skoech!

Pier Boorsma – De manigeyske twaspjalt (gedichten) (Hispel)

Paul van Dijk – Omke 脹le sjocht stjerren (Af没k)

Elske Kampen – Net fiksearre h没s (gedichten) (Af没k)

Jochem Myjer – De Goargels en it geheim fan ‘e gletsjer (oerset troch Martsje de Jong, Bornmeer)

Carsten Ren茅 Nielsen – Ienenfjirtich dingen (oerset troch Geart Tigchelaar, Hispel)

George Orwell 鈥 Bistespul (oerset troch Ammerins Moss-de Boer, Regaad)

George Orwell 鈥 1984 (oerset troch Ammerins Moss-de Boer, Regaad)

Sipke de Schiffart – Salang as it libben duorret (ferhalen) (Hispel)

Hilda Talsma – De Onniefariant (Elikser)

It Ritme fan RIXT (gedichten) (Louise)

Facebooktwittermail

Simmer-rispinge!

It is alwer t茅 lang lyn dat wy in oersjoch j没n hawwe fan it wurk dat 煤s leden de 么fr没ne tiid 煤tbrocht hawwe… En no it simmerse waar de kommende wiken benammen geskikt is om mei in moai boek of in dichtbondel 没nder in tekkentsje op ‘e bank, is it tiid om 煤s skriuwers wer even yn it sin te bringen!

W锚s wiis mei nuvere houtsjes – Meindert Bylsma

Yn dit boek bondelt Meindert Bylsma aparte ferhalen mei nuveraardige 煤tkomsten. Hy neamt se kremearkes, kre(kt)mearkes. D锚rmei eigenet er him ta wat mearkes eigen is: frijheid. Gjin gemier mei wat wier is en net wier, gjin gemiter mei wat kin en wat net kin. Alles kin en alles is wier, oeral en altyd. In koartswilige bondel mei orizjinele fynsten en ynfalshoeken! Utj没n troch Elikser, en ek te krijen fia de websjop fan de Af没k.

te pearde – te peerdeEeltsje聽Hettinga

Skriuwer-dichter Eeltsje Hettinga krige yn 2021 de Gysbert Japicxpriis takend foar syn wurk as Dichter fan Frysl芒n (2017-2019). De provinsje Frysl芒n stelde de laureaat yn de gelegenheid om in seleksje 煤t eigen wurk meitsje te litten. Skriuwster Elske Schotanus stalde de twatalige bloml锚zing Te pearde鈥揟e peerde聽gear, soarge foar de oersettingen en skreau der in ynliedend essay by. Utj没n troch De Ryp/De Moanne en ek te krijen by de Af没k.

Grien Ljocht – Bennie Huisman

Nije novelle, dy’t in ferfolch is op Sanfirdo 煤t 2019. De haadpersoan, Liuwe, krijt in nije k芒ns. Grypt er dy k芒ns? En hoe giet it mei de oare personaazjes 煤t it boek? Yn ‘e winkel is it boek (noch) net te krijen, mar wa’t nijsgjirrich is, kin seker kontakt opnimme fia syn reachside: https://www.benniehuisman.nl/

Ien tel de ierde stil – Arjan Hut

As in knipperjende tried rint de tiid troch聽Ien tel de ierde stil. Der is in winsk om de tiid te manipulearjen. 鈥淲ie it mar wer as froeger,鈥 bromt in man op it terras. Op de Feanhoop rint in klok fiif minuten foar, krekt gen么ch foar in suver einleaze kuiertocht nei de dunen. In hovenier rint troch de dreamen fan in doarp. Yn ferkiezingstiid litte we de ierde los. Noch in heale min煤t om wat te sizzen oer in nije oarloch. Mar stoppet de tiid dan echt? Ek de tiid sels docht raar. Alde simmers wurde yn m芒nske skuorren bewarre. Nachts skynt de sinne en liket op in bijekoer. Yn it poldertsjuster lekt de Molkwei oer de terpen. Utj没n troch de Af没k.

Wurd f枚r wurd f枚r wurd – Jo毛l Hut

Form en taal spylje yn dizze bundel in grutte rol. Se binne stjoerend f枚r de po毛zy fan Jo毛l Hut. Wy de bundel iepenslacht, sal miskien even mei de egen knipperje, want wat deryn te l锚zen falt is steld yn S煤dwesthoeks Frys yn ‘e eigen spelling fan ‘e auteur. Wat d锚rnei opfalt binne de minimalistise form, de bondige ferwurding en de autobiografise ynh芒ld fan ‘e gedichten. Hut syn po毛zy is intym en brekbar, mar troch syn oanpak wurde d锚rbij swirte en sentimentaliteit op oust芒n holden.

Utj没n troch Hispel en te krijen by de Af没k.

Hege loften – Catharina Lautenbach

It is noch even wachtsjen op dizze ferhalebondel, mar set it yn it b没sboekje! Op 18 augustus komt Hege Loften 煤t, in bondel mei 么fwikseljend tragikomyske, realistyske of surrealistyske ferhalen. De beskreaune wr芒ld is betroud en eigen, mar de haadpersoanen bedarje yn 没nbekend gebiet. Oertsj没gingen ferlieze har macht, h芒ldf锚st falt fuort en in nije werklikheid wurdt 没ntdutsen. Lykas yn har deb煤t F没gels yn 煤s skriuwt Catharina Lautenbach ferhalen mei faasje, gefoel en 没nderkuolle humor. Utj没n by Bornmeer.

Fuortsjefinne – Andr茅 Looijenga

Fuortsjefinne: fragminten聽is in samling fan 44 煤t de gedichten skreaun yn de jierren 2013 oant en mei 2020. In part hjirfan hat earder publisearre west yn it Frysk liter锚r tydskrift聽Ensafh聽of op de webside fan it Frysk Dichterskollektyf Rixt.

Utj没n troch Hispel en te krijen by de Af没k.


Kwek kwek minemyn. BisteferskesHindrik van der聽Meer

Wa ken se net:聽Bijke, Kees Kikkert, Flip flap flinterke鈥βen al dy oare 没nferjitlike berneferskes dy鈥檛 Hindrik van der Meer yn 鈥榚 rin fan de jierren makke foar de Fryske skoalradio. Yn dit boek is in samling fan de bekendste bisteferskes byelkoar brocht mei de noaten en akkoarden derby. Sjonge en spylje mar! Utj没n en te krijen by de Af没k.

Salang as it libben duorret聽– Sipke de Schiffart

Sipke de Schiffart sjokkearret en beskriuwt mei humor it minskelibben mei al syn brike en m芒le kanten. De Schiffart is in skriuwer dy鈥檛 wat oandoart en is in ferteller pur sang mei in soepele styl.

Utj没n troch Hispel en te keap by de Af没k.

Covidwiksel – Sietse de Vries

In al wat 芒ldere 煤tjefte dy’t by de Rispinge trochsketten wie, mar seker de muoite wurdich!

Covid kin in oar minske fan ien meitsje. It oerkomt Jan de Vries (06-06-1952, Dinnestrjitte 53b, Ljouwert) as er op deselde dei yn Medysk Sintrum Ljouwert opnommen wurdt as Jan de Vries (06-06-1952, Ingelskestrjitte 28, Ljouwert). Fiif wike letter, as de dokters him better ferklearje en mei in taksy nei h没s stjoere, stapt er in oar libben yn. Men hearde wolris oer lytse poppen dy鈥檛 op de kream么fdieling fan in sikeh没s ferwiksele waarden en mei de ferkearde heit en mem nei h没s stjoerd waarden. Dat der soms ek 芒lde mantsjes 鈥 没nder dy kategory foel er sa njonkelytsen 鈥 ferwiksele en nei in ferkeard h没s stjoerd waarden, wie nij foar him. Utj没n troch Bornmeer.

Verwoord in gedichten – Jan H. Woudstra

Jan Hendrik stiet mei ien skonk yn ‘e Biltske klaai en mei de oare yn ‘e Fryske W芒lden. Yn syn gedichten giet er op siik nei syn roots en syket er nei bal芒ns. Syn gedichten 没ntsteane 煤t syn skerpsinnige opmerksumens fan deistige saken, mei 没nderwerpen as hope, 没nwennigens en ferwachting, en ek mimeringen oer it leauwe en de natuer. De Fryske gedichten jouwe it totale palet in ekstra diminsje. De bondels binne te krijen yn de bettere boekwinkel mar ek by Jan Hendrik sels te bestellen fia:聽inGedichten7@gmail.com

Naargelang het Noorden

Dizze brosjuere is makke op fersyk fan It Skriuwerb没n. In kommisje fan leden socht tsien Fryske dichters 煤t dy ’t tastimming joegen foar de publikaasje fan twa fan harren gedichten yn it Frysk en yn it Nederl芒nsk. De titel is in Nederl芒nske oersetting fan de titel fan it gedicht Neiret it noarden fan Eppie Dam 煤t 2004. Njonken Dam steane de folgjende dichters yn dizze bloml锚zing: Tsead Bruinja, Nyk de Vries, Elmar Kuiper, Abe de Vries, Elske Kampen, Cornelis van der Wal, Jacobus Q. Smink, Piter Boersma, Aggie van der Meer. Fan elke dichter is ynformaasje opnommen oer libben en wurk.

Utj没n troch de Ryp en te krijen fia de Af没k.

Facebooktwittermail

Nije rispinge fan 2023

It is al hast wer april, en yn de earste pear moannen fan dit jier binne wer in pear moaie boeken fan leden 煤tkaam. Wa’t yn ‘e boekewike net nei de winkel west hat om in boek en it gratis (Frysktalige) boekewikegeskink hat fansels at mist, mar boeken rinne net fuort, dus net stinne, mar hinne!

De w没ndere leafde fan Emine en Einte – Willem Verf

Wa’t witte wol hoe it 么frint mei de haadrolspilers fan B没tenman & B没tenfrou kin no fierder l锚ze yn it ferfolch: De w没ndere leafde fan Emine en Einte.

Emine wit dat hy like fereale is op har as sy op him. W锚rom besiket er har dochs te 没ntrinnen? Einte wrakselt mei de fraach: kin dat, mei dat,  hat ien dy鈥檛 in moard ferswijt it rjocht om echt fan in oar minske te h芒lden? Undertusken bringe hja bern grut, meitsje se suksesfol muzyk en wurde se meinommen troch de aktualiteit en de famyljeskiednis.

Te bestellen by de Af没k.

List, lust, leafde – Sjieuwe Borger

Reinou en Douwe ferh煤zje nei it doarp. Reinou moat slim wenne. Sy fynt harsels werom yn lange kuiers mei har h没ntsje, yn in leech l芒nskip en beseft dat sy persoanlik tekoart komt. Douwe giet op yn de doarpsmienskip en komt by syn 芒lde leafde, de muzyk, syn nije leafde tsjin. As Reinou de man fan har dreamen treft, winsk en fertriet fan Douwe w没nderlik gearfalle, is der gjin wei mear werom. Of dochs wol?

De titel fan de nijste roman fan Sjieuwe Borger seit himsels. Yn it libben giet it om langst en ferfolling fan langst, op hokker wize dan ek. Mar bliken docht dat tafal him net stjoere lit en de leafde by einsluten wint.

Te bestellen by Utjouwer Elikser.

Oerset – Hans van der Heijde en Fedde Douwes Dijkstra

44 gedichten fan 34 dichters, 煤t it Fr芒nsk, D煤tsk of Ingelsk nei it Nederl芒nsk en it Frysk oerset: in m芒nske bondel fan min ofte mear eksperimintele po毛zy. Po毛zy en po毛zyoersettings dy鈥檛 de l锚zer ek 煤tn没gje om har sels ris oan sokke oersetterij te weagjen. Mei鈥檛 alle gedichten likegoed yn har oarspronklike foarm as yn Holl芒nske en Fryske oersetting opnommen binne, is OERSET in fiiftalige bondel. Kom d锚r mar ris om!

Utj没n troch Utjouwerij Perio, en te bestellen by Af没k.

Sipke komt op stoom (twatalich) – Lida Dijkstra

Der is wurk oan de winkel foar it m没ske Sipke en syn pake: it is heechwetter yn Frysl芒n, dus it Woudagemaal moat oanset wurde om it wetter fuort te pompen. Pake wit gelokkich presys hoe ’t it stoomgemaal wurket. Mar… it pompen komt mar net op gong! W锚r kin dat no oan lizze? Sipke giet op 没ndersyk 煤t. Dit is alwer it sechsde Gouden Boekje oer m没ske Sipke, skreaun yn it Frysk en Nederl芒nsk.

Te keap by Af没k.

Facebooktwittermail

Rispinge!

De Letterfretter

De Letterfretter – Lida Dykstra

Lida Dykstra kaam yn jannewaris mei in prachtich skreaun en troch Berber van den Brink moai foarmj没n berneboek, De Letterfretter. Yn聽it boek wurde alle l没den dy鈥檛 yn it Frysk foarkomme systematysk behannele yn 47 gedichten fol taalrykdom, mar ek mei humor, dat is Lida Dykstra wol tabetroud. Folgje de letterfretter op syn reis en lear boartsjendewei alle Fryske l没den en de aldermoaiste Fryske wurden. Dit boek mei yn gjin inkelde boekekast 没ntbrekke!

It boek is te krijen fia de webshop fan de Af没k.

***

Oer de streek

Oer de streek – Geart Tigchelaar

De 么fr没ne twa jier wie Geart Tigchelaar Streekdichter fan Noard-East Frysl芒n. Wa hat him net sjoen op de merk mei syn gedichteboerd, op de fyts by de doarpen del en mei de tegelpo毛zij? Alles wat er as Streekdichter dien at, is sammele yn in de bondel Oer de streek.

De bondel is 煤tj没n by Hispel en ek hjir te finen.

***

De eerste bloemlezing van de Nederlandse po毛zie

De eerste bloemlezen van de Nederlandse po毛zie – Tsead Bruinja

As 么fsluting fan de Po毛zijwike presintearre Tsead Bruinja snein 29 jannewaris syn bloml锚zing De eerste bloemlezing van de Nederlandse po毛zie. Tsead fertelde d锚rby oer de kar fan syn gedichten, mei ek Fryske ynbring. As “Dichter des Vaderlands” (2019-2020) besleat Tsead Bruinja in ynklusive bloml锚zing gear te stallen, mei romte foar sa folle mooglik talen, streektalen en dialekten. Yn de bondel steane gedichten fan 1945 oant no, 煤t it hiele Keninkryk, fan Frysl芒n oant Yndonesi毛, Suriname en de Antillen, mar ek fan nije Nederlanners, 煤t bygelyks it Midden-Easten en S没d-Amearika.

De bondel is 煤tj没n troch Querido en ek hjir te finen.

***

Zonder geheugen is het niets gedaan

Zonder geheugen is het niets gedaan (S没nder 没nth芒ld wurdt it neat) – Albert Schaafsma

Albert Schaafsma wurket as copywriter, en wie al in skoftsje foar de aardichheid dwaande mei it skriuwen fan gedichten. Lyk as by copywriting jilde by it dichtsjen eigen regels en wetten. Gen么ch om yvich en altyd te twiveljen oan wat der op papier stiet. Hy skreaun de gedichten earst hielendal fan himsels en foar myn bern en neiste famylje. Mar in stikmannich minsken joech oan dat hy syn wurk ek diele moast mei de wr芒ld. De measte gedichten binne Nederl芒nsk, mei in soarte fan oergongsgedicht, nei trije folslein Fryske gedichten. In folgjende bundel moat al hielendal yn it Frysk ferskine.

Yn eigen behear 煤tj没n (De Doolende Dirigent), te krijgen by Albert sels.

Facebooktwittermail

Boekewikeboeken!

Utsicht

De Fryske Boekewike is fansels in prachtich momint om ris om te strunen yn ‘e boekhannel, want je krije der gewoan gratis en foar neat noch in prachtich boek by dizze wike: De oarloch fan Jan Snip troch Ferdinand de Jong!

Oktober wie in drokke moanne, mei prachtich nei, bewurke en oerset wurk fan leden. Te begjinnen mei Utsicht, in gedichte- en ferhalebondel fan Aggie van der Meer, ynklusyf CD en foto鈥檚. In bondel yn wurd, muzyk en byld, oer it Fryske l芒n, de minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske saken. In soad fan dizze teksten, lykas 鈥榃achtsje鈥, 鈥業t l芒n fan no鈥 en 鈥樏攆skie鈥 binne troch Hoite Pruiksma ta komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en
op CD set. Taheakke binne foto鈥檚 fan Foppe Schut; bylden fan wiidsheid en romte fan it Fryske l芒n. Utj没n troch Noordboek.  

In fauna fan ingels

It 25e boek fan Durk van der Ploeg is In fauna fan ingels. De haadpersoan yn dizze jubileum-roman fan Durk van der Ploeg, syn fiifentweintichste, is in kroanysk psychiatrysk pasjint dy鈥檛 yn 鈥檈 rin fan syn libben ferskillende kearen yn kliniken en ggz-ynstellings opnommen wurde moast.
S芒nenfjirtich jier nei de earste opname wennet er allinne yn it h没s fan syn 芒ldelju. Omdat er oars net ien hat om mei te praten en om te witten wa鈥檛 er is fertelt er himsels syn libbensferhaal dat giet oer syn ferbliuw yn ferskillende ynrjochtings, oer syn psychoazen, eangsten, efterfolgingswaan en de labels dy鈥檛 him yn 鈥檈 rin fan 鈥檈 jierren opplakt binne. Utj没n troch Het Nieuwe Kanaal.

Pionier foar it Frysk

Yn Pionier foar it Frysk beskriuwt Liuwe H. Westra har libben yn de mienskip fan famylje, skoalle en universiteit, fan frisistyk en Fryske beweging. Hy besiket in antwurd te jaan op de fraach hoe鈥檛 Tony Feitsma sa鈥檔 f没leindich strider foar it Frysk wurde koe. Mar ek: w锚rom wie se altiten sa ferskriklike kritysk? W锚rom koene jo it fuort net goed gen么ch dwaan yn har eagen? Liuwe Westra hat hast t没zen doazen persoanlik argyf trochsneupt en hy hat praten mei in mannichte minsken dy鈥檛 Tony Feitsma goed kend hawwe. It risseltaat is in yngeand byld fan in markante en striidbere frou. Utj没n troch en te keap by de Af没k.

De reade boarre

Yn oktober kaam ek de langferwachte omstavering 煤t fan De reade bwarre, fan Trinus Riemersma. De Reade Bwarre is in ferhaal mei mear lagen: in meinimmende roman oer de 鈥楳odderklauwers鈥; in histoarysk relaas oer Ferwert yn de tritiger jierren; in egodokumint 茅n in essaybundel mei de skriuwer syn fyzje op godstsjinst, literatuer, it Fryske plattel芒n yn de krisis- en oarlochsjierren en it Frysk nasjonalisme. En boppe-al is it in st芒nbyld foar syn heit, in monumint foar in man dy鈥檛 foaral in goede heit w锚ze woe. De Reade Bwarre wurdt sa stadichoan algemien sjoen as d茅 moderne klassiker fan de Fryske literatuer. Om it boek beskikber te meitsjen foar in breder publyk is it no troch skriuwster Jetske Bilker omstavere yn Standertfrysk en 煤tj没n as De reade boarre. Mei syn romte foar farianten jout dat noch gen么ch mooglikheden om rjocht te dwaan oan de rykdom fan Riemersma syn taaleigen. Utj没n troch Wijdemeer.

De l锚ste oerstek

Twa oersettingen ek dizze moanne. Ien fan in nij boek en ien fan in klassiker: earst De l锚ste oerstek, fan Brian McGilloway, oersetten troch Ammerins Moss-de Boer. McGilloway is skriuwer fan misdieromans en hat ynternasjonaal al meardere prizen w没n foar syn wurk. Hy wie noch net yn in Nederl芒nsk oersetten, dus dizze Fryske oersetting is wat dat oanbelanget ek unyk! De trije haadpersoanen, Tony, Hugh en Karen, tochten dat se inoar tritich jier foar it l锚st sjoen hienen. In heal libben is foarby gien en oantinkens binne begroeven en fuortstoppe. Mar wannear鈥檛 harren frege wurdt dochs wer gear te wurkjen 鈥 om geasten te be茂erdzjen en de takomst feilich te stellen 鈥 hawwe sy allegearre in eigen reden om mei te dwaan. Op de oerstek fan Noard-Ierl芒n nei Skotl芒n komt it ferline op in pynlike wize wer boppe 鈥 en sommige saken kinne dan net efterlitten wurde. Yn De l锚ste oerstek binne oantinkens 没nbetrouber, is de wierheid unwis en r没zich, en foarmet it geweld fan de Troubles wer in gefaar foar it hjir en no. Utj没n troch Elikser.

Hear fan ‘e miggen

En als l锚ste, krekt ek 么fr没ne wykein presintearre, noch Hear fan ‘e miggen, de oersetting troch Geart Tigchelaar fan de klassiker 煤t 1954 fan William Golding, Lord of The Flies. Oft it boek no in realistysk young adult-boek is of net, it bliuwt hoe dan ek in spannend en nijsgjirrich ferhaal. Op in 没nbewenne eil芒n yn de Stille Oseaan stoart in fleant煤ch del. Oars net as in groep skoaljonges oerlibje it. S没nder folwoeksenen moatte hja it sjen te roaien en it docht dan al gau bliken dat it fernislaachje fan 鈥檈 beskaving tin is. Utj没n troch Hispel en te keap fia de Af没k.

Der sitte alwer in pear prachtige boeken oan te kommen, dus kom jou werris hjir del. Mar earst: nei de boekhannel!

Facebooktwittermail

Abe en de Aardichman – Tialda Hoogeveen

Abe en de Aardichman – Tialde Hoogeveen

Abe ferhuzet nei in h没s mei in grutte聽t煤n. As der in famke foar it stek stiet聽kr没pt er gau 没nder in str煤k. Mar al聽gau fernimt er dat er d锚r net allinne is鈥β爄n br煤n bultsje mei in swiere bromstim聽en wapperjende hantsjes komt yn聽beweging. Wat is dat dochs?! En wat聽wol it famke fan him?

Tialda Hoogeveen waard berne yn Haskerdiken yn in h没s mei in grutte t煤n, midden tusken de greiden. Se hat har wurk makke fan har leafde foar ferhalen en de natoer.聽 De prachtige illustraasjes binne fan Yke Reeder. Dizze tiidleaze oade oan de fantasy is fan no 么f te krijen fia de Afuk.

Facebooktwittermail

Nije boeken – Simmer 2022

Dizze simmer is der wer in prachtige rispinge oan Fryske boeken fan 煤s leden. Der sit f锚st wat tusken om mei te nimmen nei it str芒n, yn in fleant煤ch of de trein, of om gewoan th煤s yn de hingelmatte te l锚zen! Foar jong en 芒ld is der wer fan alles te l锚zen! Binne wy guon fergetten? Jou it dan oan 煤s troch!

聽De heit聽– Jan Schokker

It s芒nde boek yn in rige flotte en fermaaklike plysjeromans fan Jan Schokker mei Ale Alema yn de haadrol.

De heit – Jan Schokker

Ald-resjersjeur Ale Alema is twa moanne mei pensjoen en kin mar net wenne oan syn tefolle oan lege tiid. En dan bellet Maart. Beke Maart den Backer is in freondinne fan Ale syn ferstoarne frou Els en in kr没dfet fol tsjinstellingen. 鈥業t Mystearje Maart鈥 sei syn Els altyd. Fiifentritich jier lyn liet se har man en beide bern samar efter doe鈥檛 se nei Austraalje 么fsette.
W锚rom is Maart werom en wat wol se fan Ale? Maart komt mei in roukaart oansetten. De datum stiet al f锚st: 16 septimber. It hellet it o sa r锚stich libben fan Ale fan de iene op 鈥檈 oare dei folslein oer de kop.

Mear ynformaasje: https://www.elikser.nl/de-heit.htm

Sipke op it keatsfjild – Lida Dykstra

Sipke op it keatsfjild – Lida Dykstra

It jierlikse famyljekeatsen is yn folle gong. Sipke sjocht fol spanning ta hoe鈥檛 it partoer fan pake Piperm没s it opnimt tsjin de iikhoarns. Oant ynienen muoike Aaf it ankel ferkloft, en net fierder spylje kin. Pake ropt Sipke it fjild yn. Mar 煤s lytse piperm没s hat noch noait keatst! Kin er de wedstriid r锚de?

It boekje is in moaie yntroduksje fan it keatsen, en de termen wurde d煤dlik 煤tlein.
Wer in moai twatalich Gouden Boekje 煤t de rige oer de m没s Sipke, om foar of tegearre te l锚zen, en wer in boppeslach fan Lida Dykstra: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/sipke-op-het-kaatsveld-sipke-op-it-keatsfjild/

In frjemde f没gel – Elmar Kuiper

In frjemde f没gel – Elmar Kuiper

Elmar Kuiper hat al in grut tal po毛zybondels publisearre, seis yn it Frysk en twa yn it Nederl芒nsk. Mei dizze ferhalebondel manifestearret er him no ek as proazaskriuwer.

De s芒n manlju yn In frjemde f没gel binne frjemde einen yn it bit. Se libje oan de r芒ne fan de maatskippij en binne gek, maniakaal, obsessyf, ferlegen, monomaan of autistysk. Benammen op it m臋d fan yntimiteit en relaasjes keallet it swier mei harren. De skriuwer sit de personaazjes ticht op 鈥榚 h疟d en lit de l臋zer omdoarmje yn harren geast.

Ynformaasje by de 煤tjouwer: https://hispel.nl/elmarkuiperinfrjemdefugel.html

Nei it mystearje – Willem Tjerkstra

Nei it mystearje – Willem Tjerkstra

Nei it Mystearje is it s芒nentweintichste boek yn de rige fan In Fryske Odyssee. D锚ryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in 没nderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy鈥檛 allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy鈥檛 troch it gehiel rint. Mei it Mystearje, d锚r is In Fryske Odyssee mei beg没n. Nei it Mystearje, d锚r einiget de searje mei. Yn dit l锚ste boek komme de triedden dy鈥檛 troch de hiele rige rinne, byinoar. 

Mear is hjir te l锚zen: https://uitgeverijaspekt.nl/boek/nei-it-mystearje-2/

In running gag om te g没len – Sipke de Schiffart

In running gag om te g没len – Sipke de Schiffart

Sipke syn earste gedichtebondel wie Oan dy tinke (leafdesgedichten dy鈥檛 it bestean wat lichter meitsje). De bondel waard nominearre foar de Piter Jellespriis. Yn dizze twadde spylje leafde en erotyk wer in grutte rol, mar komme ek g芒ns oare minslike saken oan 鈥榚 oarder, d锚r 鈥榯 de dichter sawol mei synisme as kompassy syn ljocht oer skine lit.

De bondel is hjir te bestellen: https://websjop.afuk.frl/frl/winkel/in-running-gag-om-te-gulen/

Facebooktwittermail

Koos Tiemersma – De ynfaller

Koos Tiemersma – De ynfaller

Wy skriuwe 1982, de simmerfak芒nsje komt yn sicht. Der wurdt fochten om de Falklands, de K芒lde Oarloch berikt in nij djiptepunt en Van Agt besuniget him in slach yn 鈥檈 r没nte. Tsjin dat dek么r sleept Marcus Ligthart him as ynfaller fan de iene nei de oare skoalle. Krekt wol er dermei oph芒lde of hy kriget in tydlik baantsje op in skoalle yn 鈥檈 W芒lden oanbean.

Al gau komt Marcus derachter dat de leaflikens fan it doarp d锚r鈥檛 er yn tel芒ne komt mar skyn is en dat it skoalteam fan tsjinstellingen oanelkoar hinget. De heechste klasse in in boarne fan 没nr锚st, hy wit him amper steande te h芒lden. Al is der ien famke dat yndruk op him makket, mear as dat goed foar him is. En w锚r is juf Lin presys op 煤t? Dat en mear wurdt d煤dlik by it tradisjonele hichtepunt fan it skoaljier: it kampearreiske nei 鈥檛 Amel芒n.

De Ynfaller is it ferslach fan in syktocht troch it labyrint dat it libben 煤tmakket, in boek fol 没ngemak, mei in slot dat lang om let de 煤twei biedt d锚r鈥檛 Marcus om socht.

Sjoch ek op: https://koostiemersma.nl/

Facebooktwittermail

Untdek hjir it l锚ste boekenijs fan de leden fan it Skriuwersboun. Wolst hjir ek graach dyn boekenijs stean ha? Stjoer dan in mailtsje nei bestjoer@skriuwersboun.nl.

Facebooktwittermail

Presintaasje bondel: Verwerkt in Gedichten

Op 21 Maaie kinne jo de gedichten hearre fan Jan H. Woudstra. Hy presintearret dan syn 4de bondel: Verwerkt in Gedichten.

Jo binne wolkom tusken 13:30 / 15:00 oere yn de tsjerke fan Wetsens.

De dichter l锚st wat 煤t syn nijste bondel en jo kinne him moetsje en dizze of foarige bondels keapje.


Yn syn gedichten beskriuwt er wat him dwaande h芒ldt: leauwe, hope en leafde.

In part fan de gedichten gean oer rouferwurking nei de dea fan syn frou Baukje. De dichter skilderet mei syn wurden in moaie sinne没ndergong, de g芒ns kleurichheid yn鈥檈 natuer, in 没nderfining yn it taseine l芒n of in gedachte, in emoasje dysto samar oerfalle kinst. 


De bondels binne te ferkrijen yn de boekhandel mar ek by de dichter fia inGedichten7@gmail.com

Jan Woudstra – Verwerkt in Gedichten

Facebooktwittermail