Rispinge fan oktober

No’t de Berneboekewike begûn is en de Fryske Boekewike oan de ein fan ‘e moanne ek begjint, sjogge wy allegearre prachtige boeken ferskinen! In koart oersjoch!

In fauna fan ingels – Durk van der Ploeg

In fauna fan ingels – Durk van der Ploeg

De haadpersoan yn dizze jubileum-roman fan Durk van der Ploeg, syn fiifentweintichste, is in kroanysk psychiatrysk pasjint dy’t yn ’e rin fan syn libben ferskillende kearen yn kliniken en ggz-ynstellings opnommen wurde moast.
Sânenfjirtich jier nei de earste opname wennet er allinne yn it hûs fan syn âldelju. Omdat er oars net ien hat om mei te praten en om te witten wa’t er is fertelt er himsels syn libbensferhaal dat giet oer syn ferbliuw yn ferskillende ynrjochtings, oer syn psychoazen, eangsten, efterfolgingswaan en de labels dy’t him yn ’e rin fan ’e jierren opplakt binne.

Utjûn troch Het Nieuwe Kanaal: https://www.hetnieuwekanaal.nl/product/8463952/in-fauna-fan-ingels

Healwize beamhutferhalen – Griffiths/Denton (oerset troch Martsje de Jong)

Healwize beamhutferhalen – Griffiths/Denton

Ek dit jier is der wer in berneboekewikegeskink. Dizze kear is dat in ferhaal út de rige De Waanzinnige Boomhut fan de populêre bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton. Bysûnder is dat it geskink dit jier foar it earst ek yn in Fryske oersetting te krijen is!

By besteging fan op syn minst € 12,50 oan berneboeken krigest it boekewikegeskink automatysk kado by dyn bestelling.

Fryske muzyk fan Wim Beckers

Frysk skreaun wurdt der net allinnich yn roman- of dichtfoarm, mar ek op it mêd fan muzyk kom der in soad foarby! Us lid Wim Beckers is goed te finen op YouTube en hat dêr ferskate lieten publisearre dy’t te belústerjen binne, sa as De loft sit fol mei dreamen. Op syn kanaal binne de oare (âldere nûmers) ek te finen.

Wat sit der gau oan te kommen?

Hear fan ’e miggen – William Golding (oerset troch Geart Tigchelaar) – Hispel

De oarloch fan Jan Snip – Ferdinand de Jong (kadoboek Fryske Boekewike)

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *