Nijs

Portret Aggie van der Meer

Tresoar hat in nij portret tafoege oan de searje Gysbert Japicxpriiswinners. It is al hast in tradysje wurden dat de Gysbert Japicxpriiswinner in skildere portret kriget yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar. Yn 2019 wûn Aggie van der Meer (1927) fan Boalsert de Gysbert Japicxpriis foar har hiele oeuvre. Douwe Elias fan Frjentsjer hat har steande skildere mei foar har alderhanne wurk, want hja wurket noch altyd oan ferskate opdrachten. Elias skildere earder ek de portretten fan Tiny Mulder en Piter Boersma yn dizze searje.
 
Gysbert Japicxpriis
De Gysbert Japicxpriis is de grutte priis fan de Fryske literatuer. De namme ferwiist nei de 17e iuwske Fryske renêssânsedichter Gysbert Japicx, berne yn Boalsert. De priis waard yn 1947 ynsteld troch it Provinsjaal Bestjoer. Dichter Obe Postma wie yn dat jier de earste priiswinner. De priis wurdt om de twa jier útrikt, de iene kear foar proaza, de oare kear foar poëzij.

Winners skriuwwedstriid Tresoar binne bekend

Op de skriuwwedstriid fan Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar ‘wat betsjut frijheid foar ús?’ binne 19 gedichten en 9 ferhalen ynstjoerd. Oanlieding om de wedstriid út te skriuwen, is it feit dat 75 jier lyn in ein oan de Twadde Wrâldoarloch kaam.

De sjuery, besteande út Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries, hat de teksten anonym beoardiele.

De winners
By de gedichten hat Syds Wiersma de earste priis wûn mei syn fers ‘de put’. De sjuery seit dêroer:
“It is in gedicht dat sawol tagonklik as fernimstich is. It tema is dat minsken gjin emoasjes talitte omdat emoasjes sear dwaan kinne.”
De twadde priis is foar it fers ‘Neat’ fan Neeltje Terpstra. De tredde priis giet nei it gedicht ‘Yn alle talen lyk’ fan Nynke Terpstra.

By de ferhalen giet de earste priis nei Koos Tiemersma foar syn ferhaal ‘Oare kant grins’. De sjuery seit dêroer: “It ferhaal lit moai útkomme dat goed en ferkeard gjin oardielen oer groepen wêze kinne, inkeld oer yndividuele minsken, oan hokker kant oft se yn in oarloch of oar konflikt ek steane.”
De twadde priis is foar Ludzer van der Schors foar syn ferhaal ‘Mei de boat nei Ljouwert’.
De tredde priis giet nei it ferhaal ‘Wer werom’ fan Jan Minno Rozendal.

De earste priis foar it bêste ferhaal/gedicht is € 750, de twadde priis € 500 en de tredde priis € 250.
De priiswinnende ferhalen en gedichten wurde publisearre yn Letterhoeke, it blêd fan Tresoar en de Freonen fan Tresoar, dat 10 april ferskynt.

Op freed 17 april wurde de prizen útrikt by Tresoar mei in feestlik programma (begjint om 15.30 oere) mei foardrachten fan de winners, it sjueryrapport en in muzikaal optreden.

Belangstellenden kinne har oanmelde fia de mail (ynfo@tresoar.nl) of belje mei it sekretariaat (058-7890740 of 058-7890792).

Oprop foar tredde Letterkundedei op 6 novimber

Op 6 novimber 2020 organisearret de Fryske Akademy yn Ljouwert de 3e Dei fan ’e Fryske Letterkunde, diskear yn gearwurking mei Tresoar. Hja binne op ‘e syk nei nijsgjirrige sprekkers!

​Yn 2020 wurdt betocht dat it 75 jier lyn is dat Fryslân befrijd waard. Sadwaande organisearje Tresoar en de Fryske Akademy in kongres oer it tema Befrijing yn ‘e Fryske Literatuer. It kongres wurdt op freed 6 novimber 2020 holden by Tresoar yn Ljouwert, de stêd dy’t sûnt dit jier de titel UNESCO City of Literature hat. De fiertalen binne Nederlânsk, Frysk, Dútsk en Ingelsk.

It leafst ûntfangt de organisaasje útstellen dy’t passe by it tema, mar oare nijsgjirrige útstellen binne ek wolkom.
Minsken wurde útnûge om foar 1 july in útstel foar in lêzing (heal A4, maksimaal 1A4) op te stjoeren nei:

Meindert Reitsma: Meindert.Reitsma@tresoar.nl

Eric Hoekstra: ehoekstra@fryske-akademy.nl

De bêste Fryske ferhalen fan de 20ste en 21ste iuw

Utjouwerij Het Nieuwe Kanaal hat it inisjatyf naam foar in bysûnder boekprojekt: De bêste Fryske ferhalen fan de 20e en 21e iuw.
 
Foar dy útjefte, dy’t útsein yn it Frysk ek yn it Nederlânsk ferskynt, wurde de ferhalen keazen troch in tiim fan literatuerkenners, foarme troch Jetske Bilker, Eric Hoekstra, Goffe Jensma, Jelle van der Meulen en Abe de Vries.

Sy litte har ek graach troch oaren ynspirearje. Op de Facebookside fan De bêste Fryske ferhalen kin elkenien oanjaan hokker literêre hichtepunten fan Frysktalige auteurs yn elts gefal yn it boek opnaam wurde moatte soene.

Presintaasje Fryske oersetting Lexicon Frisicum

Woansdei 26 febrewaris 2020 wurdt de Fryske oersetting fan it Lexicon Frisicum presintearre op it provinsjehûs yn Ljouwert. Belangstellenden wurde fan herten útnûge dêrby oanwêzich te wêzen.
 
It Lexicon Frisicum fan Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) kin sjoen wurde as it begjin fan de leksikografy fan it moderne Frysk. It lexicon hat úteinlik laat ta it wittenskiplike Wurdboek fan de Fryske taal (1984-2011) en alderhande oare wurdboeken dy’t by de Fryske Akademy ferskynd binne. It Lexicon Frisicum (1872) is skreaun yn it Latyn en is dêrom net hiel tagonklik. Lykwols is it wurdboek tige nijsgjirrich foar de (ynternasjonale) stúdzje nei de Europeeske 19de-iuwske leksikografy, dy’t sterk troch de Romantyk beynfloede is. Foar leafhawwers fan it Frysk en de Fryske kultuer is it in nijsgjirrige publikaasje.
 
Fan 2018 oant 2020 is wurke oan it tagonklik meitsjen fan it Lexicon Frisicum. Leksikograaf Anne Dykstra is lûker fan it mânske projekt. Yn totaal is mear as 60% fan it Lexicon Frisicum oerset nei it Frysk. In grut part dêrfan is teffens oerset nei it Ingelsk en nei it Nederlânsk. It oersette part fan it Lexicon Frisicum wurdt publisearre op de webside fan it Instituut voor de Nederlandse Taal (IVDNT) te Leien.
 
Nei in ynlieding troch dr. Anne Dykstra sil de oersetting oan kommissaris fan de Kening drs. A.M.M. Brok oanbean wurde. Dat wurdt folge troch in demonstraasje fan it Lexicon Frisicum yn it portaal fan it IVDNT. Dr. Tanneke Schoonheim, ûndersiker/taalkundige by it IVDNT, sil fertelle oer it belang fan de oersetting. Ut namme fan de famylje Halbertsma sil Tj. Halbertsma in wurdsje dwaan.
 
It programma set útein om 12.30 en is frij tagonklik. De ynrin is fan 12.00 ôf. De gearkomste wurdt sletten om 13.15. Dêrnei is der noch romte foar fragen.
 
Oanmelde kin fia l.postma@fryslan.frl

Foto: Omrop Fryslân

Poëzy en (Ban)dido’s

In programma foar freonen en troch freonen mei foardracht en muzyk fan alsidich keunstner Anne Feddema, skriuwer/dichter Martin Reints en skriuwer/dichter Edwin de Groot.

12 maart om 20.00 oere yn Snackbar de Jong yn  Beetstersweach
14 maart fan 15.00 – 16.00 oere by Boekhannel Van der Velde Ljouwert
14 maart om 20.30 oere yn PERDU yn Amsterdam
15 maart om 14.30 oere yn Café De Bak, dbieb Ljouwert

Foarstelling ‘Thús’ fan Bennie Huisman

Foto: Haye Bijlstra (Tresoar)

De foarstelling ‘Thús’ giet oer Huismans lêste roman Sanfirdo. De roman spilet him ôf yn Fryslân en is in ferfolchferhaal op de novelle Sânfurd út 1999.  Yn de roman folget de skriuwer de personaazjes Liuwe en Elize oer in tiidrek fan 25 jier yn it belibjen fan leafdes, yn it sykjen nei in plak op de wrâld en yn it sykjen nei in “thús”. Oer dy tema’s, oer de roman sels, oer de fragen én de mooglike antwurden dêrop mar benammen it sykjen giet dizze foarstelling.

8 maart om 15.30 oere yn Podium Gorter Balk
11 maart om 20.00 oere Café De Treemter Grou
13 maart om 20.00 oere yn Muzykpleats Bûtenpost

Literêr programma ‘Grinsgongers’

Hoe floeiber kinne taal en tinken wêze? Baukje Zijlstra en Sytse Jansma, twa skriuwers dy’t wurkje yn in meartalige werklikheid sykje de grinzen op fan harren libbens- en tinkwrâld en de rol dy’t taal dêryn spilet. Tusken Ljouwert en Amsterdam, tusken Bogiakumu en Jakarta, tusken Charleston en Monster lizze wrâlden fan ferskil en oerienkomst. Sljochtet taal grinzen, of smyt taal just grinzen op? En wat docht it mei dyn wêzen asto in grinsgonger bist yn dyn eigen libben?

8 maart 15.30 oere yn Brouwdok yn Harns
13 maart 20.00 oere yn OBE Ljouwert
19 maart 20.00 oere yn dBieb Burgum

Oprop ta it skriuwen fan tige koarte ferhalen

Der binne al in skoft lûden te hearren yn literêr Fryslân dat Frysk proaza oan ’e krapperein komt mei al dy poadia, kollektiven en projeksjes foar poëzije. Proaza lient him likegoed om foardroegen te wurden, proaza is net allinnich foar ûnder de skimerlampe.
 
Frysk literêr tydskrift Ensafh hat dy útgjalpen heard en organisearret dêrom de Lange koartproazajûn op 27 novimber 2020 yn De Bogt fen Guné te Frjentsjer.
 
De redaksje fan Ensafh ropt elkenien op om in koart ferhaal fan net mear as 250 wurden yn te stjoeren.
 
Skriuwers fan de bêste ferhalen meie dy de jûns foarlêze en de alderbêsten wurde yn it papieren nûmer fan Ensafh publisearre.
 
De sjuery bestiet út Gerbrich de Jong (frisist, nearlandikus en dosinte oan ’e learare-oplieding NHL), Anne Feddema (skriuwer, byldzjend keunstner en redaksjelid) en Nyk de Vries (skriuwer, muzikant en Dichter fan Fryslân).

Foto: Geart Tigchelaar

It koarte ferhaal fan op syn heechst 250 wurden kin ynstjoerd wurde nei ensafhproaza@gmail.com oant 1 juny 2020. Alle (streek)talen dy’t yn Fryslân brûkt wurde, binne dêrfoar tastien. It ferhaal moat opstjoerd wurde yn in word-bestân, mei fermelding fan namme, adres en tillefoannûmer.
 
De sjuery beoardielet de ynstjoerings anonym. Jo krije útslach nei 1 augustus, oer de útslach kin net korrespondearre wurde.
 
Tresoar organisearret in kursus Koartproaza as jo op wei holpen wurde wolle foar it skriuwen fan in koart ferhaal. Yn trije jûnen wurde jo ûnder betûfte lieding fan skriuwer Koos Tiemersma ûnderwiisd en begelaat. Sjoch foar mear ynformaasje op tresoar.nl. of sirkwy.nl.

Literêre jûn mei Annejet van der Zijl

Bestsellerauteur en skriuwer fan it nasjonale Boekewikegeskink Annejet van der Zijl is dit jier de spesjale gast op de Literêre jûn yn Ljouwert op sneon 7 maart 2020. Oanlieding foar har komst is de start fan de Boekewike én it ferskinen fan de Fryske oersetting fan ‘har’ Boekewikegeskink Leon & Juliette. Njonken Van der Zijl is dêrom ek oersetter Baukje Zijlstra ien fan de haadgasten. Direkteur fan it Historisch Centrum Leeuwarden en literatuerleafhawwer Geart de Vries giet wiidweidich mei Van der Zijl en Zijlstra yn petear. Ek sille skriuwer en oersetter fragminten út it geskink foarlêze en is der romte foar fragen út it publyk.

De Literêre jûn wurdt holden by Dansschool Saco Velt yn Ljouwert.

Programma:
20.30: ynrin, muzyk troch Wiebe

21.00: iepening troch Geart de Vries

21.05: yntroduksje Geart de Vries, Annejet van der Zijl en Baukje Zijlstra

21.10: foarlêzen troch Annejet en Baukje

21.20: muzyk Wiebe

21.30: ynterview Annejet van der Zijl en Baukje Zijlstra troch Geart de Vries

21.50: fragen út de seal

22.10: foarlêzen troch Annejet van der Zijl

22.20: sluten troch Geart de Vries

22.25: sinjearen en bar iepen

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Facebooktwittermail