Tsead Bruinja op toer mei ZEA

Fan 2 april oant 25 juny toere sjonger ZEA en Tsead Bruinja troch Fryslân.

Dichter Tsead Bruinja draacht by de Skuorre- en Tsjerketoer wurk út syn bondel Ynbêde / Ingebed foar, foar in part yn gearspul mei ZEA. Ynbêde / Ingebed komt op 25 maart út by de Afûk. De bondel fertelt persoanlike ferhalen oer leafde en libben yn in rûzige perioade fan Bruinja syn libben, mar ek libbensferhalen fan oaren. Tsead Bruinja: “As Dichter des Vaderlands gie ik mei Arnold, in (wikseljende) gastdichter en fotografe Rosa van Ederen by Fryske fersoargingshuzen lâns. Dêr gienen wy yn petear mei âlderen oer harren jeugd en libben, en dêrnei ferwurken wy dat meielkoar yn in lietsje.” De toer droech by oan de bân tusken De Boer en Bruinja: “De âlderen dielden hiel yntime persoanlike ferhalen mei Rosa, Arnold en my, ûnder oaren oer hoe’t sy de Twadde Wrâldoarloch meimakke ha. Dat soarge derfoar dat wy jûns yn it hotel oan it diner ek ferhalen begûnen te dielen oer ús âlders en pakes en beppes.”

De Skuorre- en Tsjerketoer is in koproduksje fan Explore the North en Popfabryk. De beide produksjehuzen Explore the North en Popfabryk wurkje faak meielkoar oan produksjes op it snijflak fan popkultuer en taal/literatuer. Explore the North en Popfabryk binne teffens koprodusint fan ZEA’s album Witst noch dat d’r neat wie. De bondel ‘Ynbêde / Ingebed‘ wurdt útjûn troch de Afûk.

De toer kaam ta stân mei stipe fan Emmaplein Foundation, Boersma-Adema Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, it Nederlands Letterenfonds en Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *