Online-kursus ‘Proaza skriuwe’

In ferhaal of in boek skriuwe, dat wolle in soad minsken en no, no’t we yn in bysûndere tiid libje fan isolaasje en nije bezichheden foar jinsels ûntdekke, hielendal.

Mar skriuwe, hoe pakke je dat oan?

Yn dizze kursus ‘proazaskriuwen online’ fan Tresoar krije de kursisten fia Meet troch skriuwster Jetske Bilker hânfetten en skriuwtechniken. Se jout konkrete tips foar hoe’t je as skriuwer hannelje moatte, en hoe’t je in ferhaal of roman begjinne. Oan ’e oarder komme wichtige proaza-eleminten lykas: spanning, personaazjes, de eigen styl, it kiezen fan in perspektyf (wa fertelt it ferhaal?) en it skriuwen fan in goede dialooch.

Yn de lessen krije de kursisten online ynformaasje; de kursisten geane  thús mei opdrachten oan de slach en stjoere dy per mail op.

Feedback fan de kursusliedster giet ek oer de mail. Wa’t derneist ferlet hat fan feedback fan de oare kursisten kin dat oanjaan. Fragen fan kursisten oer de stof wurde per mail of – as it kin – online behannele.

It foardiel fan dizze kursus online is dat elk, oft men in ferhaal of in hiele roman skriuwe wol, meidwaan kin, trochdat elk persoanlike begelieding per mail krijt.

De kursussen binne op moandeitejûn fan 20.30 oere oant 21.30 oere, en wurde jûn yn it Frysk.

Jetske Bilker (1960) is ôfstudearre yn Literatuerwittenskip, skriuwt proaza sûnt 1988, wie proaza-kritikus en publisearre fjouwer romans en in ferhalebondel.

Ynformaasje

 • De kursus is rjochte op it skriuwen fan proaza
 • 6 jûnen
 • Data: moandei 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april, 26 april maaie en woansdei 26 maaie
 • Tiid 20.30 – 21.30 oere
 • Doelgroep skriuwers: begjinnende en/of betûfte skriuwers
 • Dielnimmers krije op de earste jûn algemiene skriuwynfo
 • Opjefte foar 1 april by ynfo@tresoar.nl
 • Kosten € 80,00. Dat bedrach graach oermeitsje op NL15 RABO 0127 5942 64 fan Tresoar, ûnder fermelding fan: Skriuwkursus Proaza
 • De fier- en skriuwtaal is Frysk
 • It minimale oantal dielnimmers is 5.
 • Tresoar organisearret dizze kursus

Facebooktwittermail

Jou in reaksje

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *